Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu
• Řešitel:
Mgr. Gabriela Blažková, PhD. (garant za ARÚP)
• identifikační číslo:
28/2018/OVV
• Rok realizace:
2018-2022
• Agentura:
Ministerstvo kultury, ČR, NAKI II
• klíčová slova:
konzervace keramiky, restaurování keramiky; stárnutí keramiky; degradace glazur; historické technologie keramiky; FT-IR a FT-RAMAN spektroskopie; nedestruktivní metody; archeologie; Praha
 
 
 

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je kombinace základního a aplikovaného výzkumu typově různorodé keramiky, na základě kterého bude vypracována metodika technologie konzervátorsko-restaurátorského ošetření střepových hmot a povrchových úprav keramických nálezů. Hlavním předmětem budou archeologické nálezy hradčanských paláců. Součástí projektu jsou i specifické průzkumy sochařských děl Národní galerie v Praze.

Dílčí cíle
- charakterizace a identifikace historických střepových hmot (nestabilních, stabilních pórovitých i slinutých) a povrchových úprav keramiky (glazury atd.) pomocí přírodovědných analýz. Metodika průzkumu bude kombinovat neinvazivní a mikro-destruktivní analytické metody a zohledňovat unikátnost zkoumaných děl,
- výzkum a identifikace procesů degradace historické keramiky včetně vybraných povrchových úprav pomocí řízeného stárnutí modelových vzorků, degradační prostředí bude simulováno dle výsledků analýz výplní jímek Salmovského paláce, výzkum bude zaměřen na působení organických látek na olovnaté glazury,
- inovované materiály pro restaurátorskou praxi: experimentální zkoušky vhodnosti užití restaurátorských materiálů (adheziv a výplní), budou testovány na laboratorně připravených vzorcích, optimalizované materiály následně budou zaváděny do praxe,
- vývoj metodik a technologie aplikace adheziv a výplní, ověření jejich stability a reverzibility, poznatky budou korektivem při aplikaci optimalizovaných restaurátorských postupů do praxe,
- konzervování a restaurování keramických nálezů hradčanských paláců,
- začlenění výsledků výzkumu: studium keramických hmot od archeologických nálezů až po unikátní sochařská díla, dá možnost získané poznatky zobecnit a specifikovat jednotlivé metodické postupy, data budou implementována do výuky restaurátorů na VŠCHT PRAHA. Pracoviště VŠCHT PRAHA s ARUP a NG mají v rámci ČR jedinečné postavení, svými zkušenostmi jak s archeologickými nálezy, tak s památkami velmi cenné výtvarně-umělecké hodnoty.

Hlavní výsledek projektu:
- Metodika konzervování-restaurování nízko pálené nestabilní keramiky.
- Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
- Archeologie hradčanských paláců – specializovaná mapa
- Italská figurální keramická plastika 15.-18. století ze sbírek NG -výstava v rámci formátu NG Dílo sezóny.
- Výukový program pro výuku konzervování a restaurování různých typů keramiky – studijní materiál pro studenty VŠCHT oboru konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky.
- Příběh keramiky hradčanských paláců – kolektivní monografie

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter