Pokračování záchranného archeologického výzkumu ARÚ Praha při rekonstrukci hřbitovního kostela Všech Svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedlci v roce 2017

25. srpna 2017 byl z větší části dokončen záchranný archeologický výzkum u hřbitovního kostela Všech Svatých, zahájený 30. května 2016. Výzkum probíhal bez přerušení i v zimních měsících, aby využil období menšího návštěvnického provozu zejména pro odkrytí partie před vstupem. U kostnice zbývá pouze provedení výzkumu v ploše pod severním schodištěm do kaple. Mimo obvod kostnice byl proveden výzkum v šachtách kanalizační přípojky a ploše jámy pro hrobku, do níž budou uloženy torzovité kosterní ostatky, získané během archeologických prací.

Záchranný archeologický výzkum zatím odkryl 1500 pohřbených, což je největší soubor z období vrcholného středověku v Čechách. Část z nich byla uložena v hromadných hrobech, jichž bylo zjištěno celkem 30, což je velký soubor i z hlediska evropského.

Pokračující práce potvrdily, že nejstaršími archeologickými situacemi, pokud pomineme jednu pravěkou jámu, byly různě hluboké rýhy nebo brázdy přibližně ve směru sever-jih, a to pod západní částí kostnice. Není zcela zřejmé, zda vznikly činností člověka. Lidská činnost však může za jejich vyplnění odpadem (zvířecí kosti, zlomky keramiky) z konce 13. nebo počátku 14. století. Bezprostředně po té se v těchto místech začalo pohřbívat, ale plocha, na níž stojí kostnice, byla na severním okraji tehdejšího hřbitova. Jeho zatím málo využívané části bylo využito pro hloubení pásu hromadných hrobů v pruhu ve směru východ–západ. Hromadné hroby byly přibližně čtvercové jámy o rozměrech asi 2 x 2 metry, hluboké 2,5 až 3 metry. Potvrdila se jejich přináležitost ke dvěma časovým obdobím. Starší spojujeme s hladomorem v roce 1318, mladší s morovou epidemií v letech 1348–1350. Hromadné hroby nebyly na povrchu zřejmě nijak označeny, protože jinak by nemohlo dojít v roce 1348 k narušení starších hrobů z roku 1318. Stejná situace se opakovala v době výstavby kaple a kostnice ve 2. polovině 14. století. Základy kaple byly hloubeny bez respektu k hromadným hrobům, z nichž některé byly základy narušeny a některé se ocitly na staticky citlivých místech (např. přímo pod severovýchodním rohem). Některé hromadné hroby byly tak hluboké, že jejich spodní části můžeme očekávat i pod podlahou kostnice.

Pohřbení měli jenom ojediněle hrobovou výbavu. Nejčastěji byly nalezeny bronzové či železné přezky, obvykle u pasu (celkem 115). Z hrobů známe také 15 mincí, další byly objeveny ve vrstvách mezi nimi. Jiné předměty (křížek, prsten, korálky z růžence) byly nalezeny jen jako jednotlivosti. Převážná většina hrobů je z období 14. až 15. století. Pohřbívání u stěn kostnice skončilo v 16. století.

Většina prozkoumané plochy je dnes již překryta zpevněním základů a odvětrávacím kanálem. Výzkum poslední plochy pod severním schodištěm je plánován na listopad až prosinec letošního roku. Záchranný archeologický výzkum provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s firmami Osina Archeo s.r.o. a GEO.CZ s.r.o. Výzkum je v plné výši hrazen a podporován vlastníkem objektu Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec.

Jan Frolík, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Kontakt: Jan Frolík (frolik@arup.cas.cz)

Obr. 1: Rekonstruované torzo misky kultury zvoncovitých pohárů (cca 2700–2400 př. n. l.). Kresba M. Housková.

Obr. 2: Hromadný hrob v sektoru 20 s křížem naskládanými kosterními ostatky, mezi nimi jedinec položený na břiše a s rozhozenýma rukama. 14. století. Foto J. Frolík.

Obr. 3: Hromadný hrob v sektoru 20. Stejná situace jako na předchozím obrázku ve 3D dokumentaci. 14. století. Vyhotovila společnost Geo.cz.

Obr. 4: Hromadný hrob v sektoru 20. Ukázka 3D dokumentace. Mladší úroveň pohřbených. 14. století. Vyhotovila společnost Geo.cz.

Obr. 5: Hromadný hrob v sektoru 20. Ukázka 3D dokumentace. Starší úroveň pohřbených. 14. století. Vyhotovila společnost Geo.cz.

Obr. 6: Povrchová část hromadného hrobu v sektoru 34 (před vchodem do kostnice). Hroby mladší než hromadný hrob (15. století) se prosedají do jeho výplně. Hromadný hrob je porušen výkopem pro základy předsíně. Foto J. Frolík.

Obr. 7: Hromadný hrob v sektoru 34, kostra 1022. U pasu se dochovaly dvě bronzové přezky opasku. 14. století. Foto J. Frolík.

Obr. 8: Hromadný hrob v sektoru 33, pohozený jedinec na jeho dně. 14. století. Foto J. Frolík.

Obr. 9: Východní strana kostnice, sektor 30. Zdivo nejstarší úpravy, která měla odvlhčit základy kostnice v úseku za oltářem. 18.–19. století. Foto P. Kindelmann.

Obr. 10: Jižní strana předsíně, původní okno později zazděné a přeměněné z vnitřní strany ve výklenek. Stav po částečném vyjmutí zazdívky. 18. století. Foto J. Frolík.

Obr. 11: Litinový kříž (19. století) zazděný v severovýchodním nárožním opěráku kostnice. Foto J. Frolík.

Obr. 12: Archeologické práce probíhaly bez ohledu na klimatické podmínky. 1. únor 2017. Foto J. Frolík.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter