Archeologický informační systém – druhá generace (AIS-2)
• Řešitel:
PhDr. Martin Kuna, CSc. DSc.
• identifikační číslo:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439
• Rok realizace:
2017-2021
• Agentura:
MŠMT (OP VVV)
• klíčová slova:
výzkumná infrastruktura; databáze archeologických výzkumů a nálezů; agendový systém; digitální repozitář; terénní dokumentace
 
 
 

Cílem projektu AIS-2 je rozvoj páteřní oborové infrastruktury české archeologie zapsané do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur (Archeologický informační systém ČR). AIS CR tvoří síť elektronických databází a nástrojů, které slouží k administraci archeologických výzkumů a šíření informací o archeologickém dědictví státu. O další rozvoj infrastruktury usiluje projekt AIS-2 třemi způsoby: (i) modernizací HW a SW vybavení infrastruktury, (ii) rozšířením a zkvalitněním datového obsahu a (iii) vytyčením cest jejího vědeckého využití a budoucího rozvoje.:.

V prvním ohledu jde především o dobudování repozitáře digitálních dat, vytvoření aplikačních programovacích rozhraní pro komunikaci AMČR s ostatními segmenty informačního systému (interně i externě), standardizaci a personální zajištění provozu systému. V oblasti dat jde především o doplnění souborů informací o terénních výzkumech dosud nepodchycených v centrálních databázích, o lokalitách dosud nezkoumaných a lokalitách zachycených specifickými metodami archeologického průzkumu (letecké snímkování, geofyzikální měření, povrchové sběry). Na rovině teoretického výzkumu jde především o: vytěžení odborného potenciálu infrastruktury pro poznání trendů osídlení ČR v perspektivě uplynulých 7 tisíciletí; vývoj postupů digitální analýzy krajiny jako předpokladu vzniku nových informačních vrstev a o identifikaci procesů, které vedou ke vzniku archeologického pramene a potažmo i archeologické evidence.

Projekt AIS-2 (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439) je financován Evropskou unií.

.

Výzkumné programy a aktivity projektu AIS-2
VÝZKUMNÝ PROGRAM 1: TECHNICKÝ ROZVOJ INFRASTRUKTURY
(klíčová aktivita: Dobudování, konstrukce a upgrade infrastruktury)
• Aktivita 1A: Modernizace a zabezpečení HW infrastruktury a jejího programového vybavení
• Aktivita 1B: Rozvoj SW rozhraní (API) pro komunikaci s dalšími infrastrukturami
• Aktivita 1C: Vývoj webového klienta pro komunikaci s širším okruhem uživatelů

VÝZKUMNÝ PROGRAM 2: ROZVOJ INFORMAČNÍHO OBSAHU INFRASTRUKTURY
(klíčová aktivita: Rozšíření datových bází AIS CR)
• Aktivita 2A: Kompletace databáze archeologických akcí
• Aktivita 2B: Vytvoření databáze archeologických lokalit
• Aktivita 2C: Zpracování dat z geofyzikálních průzkumů
• Aktivita 2D: Rozšíření dat letecké archeologie
• Aktivita 2E: Provázání databáze archeologických akcí s expertními daty

VÝZKUMNÝ PROGRAM 3: PODPORA SYNERGIE INFRASTRUKTURY A VĚDECKÉHO VÝZKUMU
(klíčová aktivita: Výzkumné aktivity na bázi infrastruktury AIS)
• Aktivita 3A: Struktura a dlouhodobé trendy vývoje osídlení
• Aktivita 3B: Moderní metody nedestruktivního výzkumu a dokumentace
• Aktivita 3C: Analýza a rekonstrukce zaniklé krajiny pomocí digitálních technologií
• Aktivita 3D: Teorie archeologických transformací

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter