vyhlášení výběrového řízení na dodávku diskového pole s příslušenstvím

Archeologický ústav vyhlašuje veřejné řízení na dodávku diskového pole s příslušenstvím

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku
s názvem

DODÁVKA DISKOVÉHO POLE S PŘÍSLUŠENSTVÍM
(dále také jen jako „zakázka“ nebo „veřejná zakázka“)

Obsah:

1. Informace o zadavateli
2. Vymezení předmětu a rozsahu veřejné zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
6. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky
7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
8. Kvalifikace uchazeče
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
10. Způsob hodnocení nabídky
11. Ostatní podmínky
12. Zveřejňování
13. Zrušení výběrového řízení
14. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Krycí list nabídky – DOC
b) Příloha č. 2 – Smluvní dokumentace – DOCX
 Návrh smlouvy – dodávka diskového pole s příslušenstvím,
c) Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o základní způsobilosti – DOCX
d) Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti – DOC
e) Příloha č. 5 – technická specifikace a požadavky – DOCX
f) Příloha č. 6 – Struktura nabídkové ceny

1 INFORMACE O ZADAVATELI

1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
Zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D. ředitel

(dále jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „ARUP“)

1.2. Kontaktní osoby

1.2.1. Zástupce zadavatele ve výběrovém řízení

Zástupcem zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízení je

Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040,
Společník a jednatel BiemSchýbal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 04677111, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
E-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz
Telefon: +420 723807190,
1.2.2. Další kontaktní osoby

Ve věcech technických
Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto zakázkou (především pokud jde o doplňující dotazy technického rázu k předmětu zakázky) je:
Správce počítačové sítě
Ing. Čeněk Čišecký,
email: cisecky@arup.cas.cz

1.2.3. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu zákonné úpravy na zakázky malého rozsahu, avšak s ohledem na ustanovení § 31 zákona výběr dodavatele na tuto veřejnou zakázku není realizován v režimu zadávacího řízení. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňuje zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek. Zadavatel upozorňuje na to, že přestože se v této výzvě k podání nabídky odkazuje na ustanovení zákona, není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, jak je uvedeno výše. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny a postupy.

2 VYMEZENÍ PŘEDMĚT A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, POŽADAVKŮ ZADAVATELE, TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujícího vybavení: dodávka diskového pole včetně příslušenství, přičemž technická specifikace jednotlivých dodávek tvoří přílohu č. 5 této výzvy k podávání nabídek (dále jen „výzva“). Předmět veřejné zakázky musí být zcela kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele. Provedení veřejné zakázky tak spočívá v úplném dodání veřejné zakázky, resp. každé její části, bude-li nabídka dodávána po částech. Vlastní zařízení musí být určeno pro český trh, tedy, že pochází z oficiální distribuční sítě pro Českou republiky a že požadavky na záruční opravy je možno uplatňovat buď přímo prostřednictvím výrobce nebo u oficiálních servisních partnerů v České republice.

2.2. Druh veřejné zakázky

2.2.1. Poptávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky.

2.3. Technické podmínky a požadavky zadavatele

2.3.1. Technické podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 5 této výzvy. Pokud se v zadávacích podmínkách, zejména pak v technických podmínkách, vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které vedou ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky zboží či služby a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. To neplatí v případě, kde zadavatel z důvodu zachování kompatibility mezi jeho původními a nově pořizovanými materiály, výrobky a zařízeními uvádí konkrétní obchodní název, s nimiž musí být pořizované věci k provedení předmětu veřejné zakázky kompatibilní.

2.3.2. Předmětem dodávky zařízení nemohou být technologie firem, které byly z hlediska kybernetické bezpečnosti označeny Bezpečnostní informační služnou ČR ve výroční zprávě 2013 z 27.10.2014 jako potenciálně nebezpečné. Zadavatel vylučuje z nabídek výrobce, kteří v posledních 3 letech dodali na trh ČR systémy se škodlivým softwarem.

2.3.3. Veškeré nabízené zboží a služby musí být dostupné okamžikem podání nabídky. Veškeré nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené k prodeji na českém trhu.

2.3.4. K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě zařízení a že je v souladu s požadavky zadavatele, předloží uchazeč ve své nabídce popis služeb a zboží, ve kterém uchazeč uvede obchodní název výrobku a specifikaci jednotlivých položek. Identifikace nabízeného zboží musí být natolik určitá, aby zadavatel byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 750.000,- Kč s DPH.

Stanovená předpokládaná hodnota je stanovena jako maximálně přípustná a nabídková cena nesmí překročit předpokládané hodnoty jednotlivých dodávek, neboť v opačném případě by takováto nabídka musela být vyloučena.

4 LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

4.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou nebo osobně na adresu zadavatele Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Letenská 4, 118 01 Praha 1 nejpozději do 23.10.2017 do 10. hod., a to na oddělení Technickohospodářská správa – ekonomické oddělení.

Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňuje Zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek.

4.2. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, v Letenská 4, Praha 1, PSČ 118 01. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem, neumožňuje zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek.

5 LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to ve lhůtách a za podmínek dle smluvní dokumentace, přičemž vlastní veřejná zakázka musí být dokončena nejpozději do 3 týdnů od uzavření smlouvy. Dodavatel se zavazuje nejpozději 10 pracovních dnů před tímto dodáním dohodnout se zadavatelem přesný čas odevzdání dodávky a dohodnout s ním technické podrobnosti předání a převzetí.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, na adrese: Letenská 4, Praha 1, PSČ 118 01.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy v rozsahu požadovaném touto výzvou. Uchazeč je povinen tyto podmínky zadavatele zcela respektovat a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

7 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1. Nabídková cena

Nabídková cena musí být konečná, tj. musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky, tedy mimo jiné i zohlednění rozsahu provedené práce příslušného technika a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, tak jak je vymezen v článku 2.1. této výzvy. Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena dodávky bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena je maximální a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech nákladů souvisejících (zprovoznění, doprava, apod.). Zadavatel stanoví jako zadávací podmínku, aby uchazeč v případě, že v rámci prohlídky místa dodávky zjistí okolnosti nezbytné pro vymezení rozsahu veřejné zakázky, technické proveditelnosti či předpokládané hodnoty, na tyto okolnosti zadavatele výslovně upozornil, to vše v rámci své odbornosti a v zájmu řádné specifikace a řádného plnění zakázky.

Celková nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH. K určení nabídkové ceny slouží příloha č. 6 této výzvy názvem „Struktura nabídkové ceny“. Současně pak uchazeč podrobně rozvede nabídkovou cenu v jím předloženém položkovém rozpočtu. Nabídková cena, která překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude posouzena jako nehodnotitelná a takováto nabídka bude vyloučena!

Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

8 KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Uchazeč je povinen v souladu s ustanoveními § 73 a násl. zákona prokázat splnění kvalifikace.

8.1. Základní způsobilost (§ 74 zákona) splňuje uchazeč:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

d) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení. Vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

8.2. Splnění profesní kvalifikace

Zadavatel dále požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 77 zákona předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění,

- zadavatel akceptuje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů rovněž výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

8.3. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)

1. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:

seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu min. 750.000,-Kč s DPH za obdobnou dodávku (s DPH/zakázka/rok). Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka diskového pole s příslušenstvím, které je předmětem této veřejné zakázky.

2. Zadavatel požaduje splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona, tedy: popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum.

Uchazeč doloží barevnou fotografii (např. technický prospekt) nabízeného zařízení s podrobným popisem, z něhož bude vyplývat splnění technických požadavků požadovaných zadavatelem dle technické specifikace dle čl. 2. této výzvy. Min. technické požadavky takovéhoto zařízení, resp. vlastní dodávky jsou vymezeny v příloze č. 5 této výzvy. Uchazeč zároveň musí prokázat, že zařízení je určeno pro český trh, tedy, že pochází z oficiální distribuční sítě pro Českou republiky a že požadavky na záruční opravy je možno uplatňovat buď přímo prostřednictvím výrobce nebo u oficiálních servisních partnerů v České republice (např. na základě příslušného prohlášení výrobce).

8.4. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Zadavatel požaduje pro prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, že splní zakázku, předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

9 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1. Nabídka uchazeče
Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:
a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem veřejné zakázky a části veřejné zakázky, na kterou podává dodavatel nabídku, příp. všech částí veřejné zakázky, pokud uchazeč bude podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky tj.: „Dodávka diskového pole s příslušenstvím“
b) označena obchodní firmou nebo názvem uchazeče a opatřena podpisem uchazeče, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;
c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.
Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF, pokud jde o dokumenty ve formátu XLS, DOC v podobě smluvní dokumentace a výkazu výměr, které jsou součástí této výzvy, a které uchazeč vyplňuje, pak tyto dokumenty musí dále uchazeč předložit rovněž v takovémto formátu XLS, DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

9.2. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku, (oprávněnou osobou se rozumí osoba jednající na základě plné moci, příp. osoba jinak zmocněná jednat za uchazeče (statutární orgán právnické osoby).
b) obsah nabídky,
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 8.1. této výzvy,
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 8.2. této výzvy,
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 8.3. této výzvy,
f) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle přílohy č. 4 této výzvy,
g) nabídková cena uvedená v příloze č. 6 této výzvy a dále vyplněnou přílohu č. 1 smlouvy, spolu s vyplněným položkovým rozpočtem pro jednotlivé položky vlastní dodávky a všech souvisejících služeb.
h) podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 2 této výzvy), vč. doplněné přílohy č. 1,
i) elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD a vyplněné znění návrhu smlouvy ve formátu.doc a vyplněné přílohy č. 6 ve formátu.xls.

10 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY

10.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení bude rozhodující celková součtová nabídková cena v Kč s DPH stanovená dle přílohy č. 1 smlouvy s ohledem na přílohu č. 6, kde bude uvedena požadovaná specifikace. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

11 OSTATNÍ PODMÍNKY
11.1. Zadavatel nepřipouští náhradu za zpracování a podání nabídky
11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud nesplnili podmínky stanovené zadavatelem či za podmínek a způsobem dle zákona.
11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob
11.4. Vyloučení variantních řešení
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.
11.5. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 3 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídek.
11.6. Změna podmínek výzvy
Zadavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech na změnu nebo úpravu podmínek stanovených touto výzvou, a to buď na základě žádosti uchazeče o vyjasnění výzvy či zadávacích podmínek.
11.7. Uchazeč
Hovoří-li se v této výzvě o dodavateli má se tím na mysli z povahy věci uchazeč, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky.

11.8. Dodatečné informace k výzvě, doručování, komunikace mezi zadavatelem a uchazečem

11.8.1. Dotazy je možno podávat jen v písemné formě, pro doručování platí níže uvedené. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby za účelem urychlení komunikace zasílali žádosti o dodatečné informace jak písemnou formou, tak zároveň i na v čl. 1 uváděný e-mail kontaktních osob a zástupce zadavatele. Dodatečné informace by rovněž byly zveřejňovány na profilu zadavatele, tj. na https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b.

11.8.2. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby.

11.8.3. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu všem osobám, které dotazy podaly, jakož i všem, kterým byla poskytnuta výzva.

11.8.4. Doručování písemností v listinné podobě zadavateli se provádí na adresu zástupce zadavatele, tj. – advokátní kanceláře BiemεSchýbal k rukám Mgr. Tomáše Biema, advokáta V Holešovičkách 94/41, Praha 8, 182 09. Hodiny určené pro přijetí pošty jsou stanoveny pouze v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

11.8.5. V případě nejasností v nabídce uchazeče je zadavatel, resp. hodnotící komise oprávněna požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč bude vyloučen, pokud vysvětlení nepodá ve stanovené lhůtě, popř. vysvětlení nebude dostatečné. Obdobně bude postupováno v případě, že nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

12 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona.

13 ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to za podmínek uvedených v § 127 zákona či bez uvedení důvodu.

V Praze dne 9.10.2017

……………………………………………………………………..
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

Výzva: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter