obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“ prof. PhDr. Martina Gojdy

Ve středu 21. června 2017 od 14:00 proběhne v knihovně Archeologického ústavu v Praze veřejná obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“.

Uchazeč prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. bude obhajovat práci „Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny“. Oponenty práce jsou Dr. h.c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (Archeologický ústav v Nitře), prof. Anthony F. Harding (University of Exeter, UK) a prof. Wlodzimierz Rączkowski(Univerzita A. Mickiewicze v Poznani).
 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter