vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže nadace Pro archaeologia mediaevali

Dne 26. dubna t.r. zasedla rozšířená správní rada nadace Pro archaeologia mediaevali a stanovila následující pořadí prací podaných do prvního kola nadační soutěže a odměněných z prostředků nadace:
1. Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie, Praha 2015. (20 000 Kč)
2. Helena Březinová, David Kohout et al., Středověké textilní a barviřské technologie, Praha 2016. (15 000 Kč)

Při svém zasedání členové správní rady dále konstatovali, že do soutěže byly podány mimořádně kvalitní práce a rozhodli se proto rozšířit odměněná pořadí o dvě další třetí ceny:

3. Ladislav Čapek, Jiří Militký a kol., Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů, České Budějovice 2016 (5000 Kč)
3. Antonín Zůbek, Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně, vyhodnocení archeologických poznatků, Brno 2016 (5000 Kč).

Ceny budou předány dne 10. 5. 2017 na zasedání správní rady nadace Pro archaeologia mediaevali, které se bude konat od 14 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Praze, Letenská 4, 118 01 Praha 1-Malá Strana. O výsledcích soutěže budou všichni autoři podaných prací vyrozuměni písemně.

zpráva o vyhlášení výsledků: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter