výzva k podání nabídky na úklid prostor v objektu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 z.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), na veřejnou zakázku s názvem:

ÚKLID PROSTOR V OBJEKTU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, v.v.i. – rámcová smlouva


(dále také jen jako „veřejná zakázka“)

 

 

 1. 1. Identifikace zadavatele

1.1.  ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 4, 118 01  Praha 1

IČ: 67985912,

Zastoupen: doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel

(dále jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „AÚAVČR“)

 

 

1.2.  Kontaktní osoby

1.2.1.      Kontaktní osoba pro věci technické

 

 

Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:

Zdeněk Čekal, správce budov a autoprovozu, příp. jeho zástupce či jiný zástupce zadavatele

email: cekal@arup.cas.cz

 

 

1.2.2.      Ve věcech právního rámce vedení zadávacího řízení:

Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, IČ: 01821644, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 00

Email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz a v kopii na schybal@bsak.cz

Telefon: +420 723807190, +420 777936467

 1. 2. informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmět veřejné zakázky

 

2.1.1.      Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce prováděné v kancelářských prostorách, včetně příslušenství, tj. zajištění požadovaných prostředků určených pro vlastní úklid v sídle Zadavatele na adrese Letenská 4, 118 01  Praha 1 a dle specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Provedení veřejné zakázky tak spočívá v úplném provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci veřejné zakázky. Předmětem je uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem.

2.2. Druh veřejné zakázky

2.2.1.      Poptávaná veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou na služby.

 

2.2.2.      Plnění veřejné zakázky za podmínek dle rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

 

2.3. Kód předmětu veřejné zakázky

 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky: 90000000-7

Název kódu CPV: 90000000-7 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby

 

Další předměty

Název kódu CPV:

90900000-6 Čisticí a hygienické služby

90910000-9 Úklidové služby

 

 1. 3. Předpokládaná hodnota zakázky

 

3.1.      Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.200.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, v opačném případě by byla takováto nabídka vyloučena jako nezpůsobilá.

 

 1. 4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

4.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou na adresu zadavatele    nebo osobně na adresu Letenská 4, 118 01  Praha 1, na oddělní Technickohospodářské správy a ekonomického oddělení nejpozději do 10.4.2017 do 10:00.

 

4.2. Otevírání obálek

 

Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou na adresu zadavatele    nebo osobně na adresu Letenská 4, 118 01  Praha 1, do oddělní Technickohospodářské správy a ekonomického oddělení nejpozději do 10.4.2017 do 10:00.

 

Při otevírání obálek s nabídkami se uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, příp. dalším prokazatelným způsobem (např. předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud by se jednalo o osobu, která je statutárním orgánem uchazeče).

 

 

 1. 5. zadávací dokumentace a podmínky přístupu

5.1. Zadávací dokumentace, vč. všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele, tj. na:

 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b

 

V souladu s ustanovením § 96 zákona tak je zadávací dokumentace zcela uveřejněna na profilu zadavatele.

 

 1. 6. Místo plnění zakázky

 

6.1.      Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Letenská 4, 118 01  Praha 1.

 

 1. 7. požadavky na prokázání splnění kvalifikace, vč. požadovaných dokladů

7.1.      Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že je uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu § 226             zákona, může prokázat část kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to    v rozsahu, v jakém tento výpis prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti.

 

7.1.1.   Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat     kvalifikaci, je             dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému        zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty            prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této      skutečnosti veřejnému zadavateli.

 

 

7.1.2.  Uchazeč je povinen v souladu s ust. § 73 a násl. ve vazbě na ustanovení § 53 odst. 4 zákona prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

7.2.      Základní způsobilost

7.2.1.   Základní způsobilost (§ 74 zákona) splňuje uchazeč

a)      který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

 

b)      který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

 

c)      který nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 

d)      který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 

e)      který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle předchozího odstavce předložením:

a)      výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k podmínce dle písm. a) shora uvedeného odstavce) a to i z rejstříku právnických osob (pokud je uchazeč právnickou osobou), jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu;

b)      potvrzení příslušného finančního úřadu ve vtahu (ve vztahu k podmínce dle písm. c) shora uvedeného odstavce);

c)      ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (ve vztahu k podmínce dle písm. c) shora uvedeného odstavce) – viz příloha č. 4 zadávací dokumentace;,

d)      potvrzení příslušného orgánu či instituce, tj. příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (ve vztahu k podmínce dle písm. e) shora uvedeného odstavce),

 

V souladu s § 53 odst. 4 zákona dodavatel může doklady o základní způsobilosti nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Ve smyslu § 53 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo, že bude od dodavatele požadovat předložení originálu dokladů nebo úředně ověřené originály těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení, přičemž nedoložení podkladů bude podmínkou pro vyloučení nabídky uchazeče. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Podmínkou pro uzavření smlouvy bude předložení originálu jednotlivých dokladů nebo úředně ověřených originálů těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení

7.2.2.Splnění profesní způsobilosti (§ 77 zákona)

 

Zadavatel dále požaduje splnění profesní profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 zákona předložením:

 

 

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění,

 

Pokud jde o prokázání profesní způsobilosti v rozsahu uvedeném dle předchozích odstavců, platí, že v souladu s § 53 odst. 4 zákona dodavatel může doklady o způsobilosti nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Ve smyslu § 53 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo, že bude od dodavatele požadovat předložení originálu dokladů nebo úředně ověřené originály těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení, přičemž nedoložení podkladů bude podmínkou pro vyloučení nabídky uchazeče. Podmínkou pro uzavření smlouvy bude předložení originálu jednotlivých dokladů nebo úředně ověřených originálů těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení

 

7.2.3. Technická kvalifikace (§ 79 zákona)

Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 splnění technické kvalifikace předložením:

a) seznamu minimálně 3 významných služeb  spočívajících v úklidu kancelářských prostor charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu více než 700.000,-Kč. bez DPH za jednotlivou službu/ročně.

 

Přílohou shora uvedených seznamů musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

4. ze znění osvědčení musí jednoznačně vyplývat, že příslušná služba odpovídá požadovaným významným službám

 

Pokud jde o prokázání technické kvalifikace v rozsahu uvedeném dle předchozích odstavců, platí, že v souladu s § 53 odst. 4 zákona dodavatel může doklady o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Ve smyslu § 53 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo, že bude od dodavatele požadovat předložení originálu dokladů nebo úředně ověřené originály těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení, přičemž nedoložení podkladů bude podmínkou pro vyloučení nabídky uchazeče. Podmínkou pro uzavření smlouvy bude předložení originálu jednotlivých dokladů nebo úředně ověřených originálů těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení

 

7.2.4. Ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona

 

Zadavatel požaduje pro prokázání ekonomické kvalifikace, aby minimální roční obrat dodavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval min. 1.800.000,-Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil údaje o svém obratu v požadované výši.

 

Pokud jde o prokázání ekonomické kvalifikace v rozsahu uvedeném dle předchozích odstavců, platí, že v souladu s § 53 odst. 4 zákona dodavatel může doklady o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Ve smyslu § 53 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo, že bude od dodavatele požadovat předložení originálu dokladů nebo úředně ověřené originály těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení, přičemž nedoložení podkladů bude podmínkou pro vyloučení nabídky uchazeče. Podmínkou pro uzavření smlouvy bude předložení originálu jednotlivých dokladů nebo úředně ověřených originálů těchto dokladů o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení

 

7.2.5. Další požadavky na kvalifikace uchazeče

 

7.2.5.1.     Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

 

7.2.5.2.     Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

 

7.2.5.3. Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

 

7.2.5.4. V souladu s ustanovením § 83 zákona dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, nikoliv kvalifikaci jako celek, v podobě ekonomické kvalifikace; technické kvalifikace; profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

 

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

 

 

 

 1. 8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY

 

-          Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:

a)     nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem veřejné zakázky „ÚKLID KANELÁŘSKÝCH PROSTOR V OBJEKTU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVu AV ČR, pRAHA, v.v.i. – rámcová smlouva“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky;

b)     označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a opatřena podpisem dodavatele, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;

c)     vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

 

Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF, pokud jde o dokumenty ve formátu XLS, DOC v podobě smluvní dokumentace a výkazu výměr, které jsou součástí této zadávací dokumentace, a které uchazeč vyplňuje, pak tyto dokumenty musí dále uchazeč předložit rovněž v takovémto formátu XLS, DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

 

 

 1. 9. Obsah nabídky

 

 

Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:

a)    krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikaci dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou zakázku. Krycí list nabídky tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace,

b)   obsah nabídky,

c)    doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,

d)   doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,

e)    doklady prokazující splnění technické kvalifikace,

f)    doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace,

g)   nabídková cena uvedená v položkovém rozpočtu dle přílohy č. 3 a č. 4 zadávací dokumentace,

h)   podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace), vč. doplněného slepého rozpočtu a dále vyplněný slepý rozpočet a ocenění položky; v návrhu smlouvy vyplní uchazeč chybějící údaje (zejm. čl. 4.1. návrhu smlouvy)

i)     elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD a vyplněné znění návrhu smlouvy ve formátu .doc a vyplněný výkaz výměr ve formátu .xls.

 

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 

10.1.          Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, a to na základě nejnižší nabídkové ceny. V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvhodnější bude vybrána ta nabídky, jejíž uchazeč předloží nejnižší nabídkovou cenu. Údaj o nabídkové ceně bude doplněn do rozpočtu dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace a rovněž do návrhu smlouvy uváděné v příloze č. 2 zadávací dokumentace (viz čl. 4.1. návrhu smlouvy).

 

 

V Praze dne 22.3.2017

 

 

……………………………………………………..

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel

 

Text výzvy: PDF

 

Zadávací dokumentace: PDF

 

Přílohy:

 

Příloha 1: Krycí list nabídky (DOC)

Příloha 2: Ramcova smlouva na úklidové práce (DOCX)

Příloha 3: Specifikace rozsahu úklidových prací a slepý rozpočet (XLSX)

Příloha 4: Struktura nabídkové ceny (DOCX)

Příloha 5: Čestné prohlášení uchazeče ke spotřební dani (DOCX)

Vyjádření k žádosti o vysvětlení: PDF

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter