veřejná obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“

Ve čtvrtek 30. března 2017 od 13:00 proběhne v knihovně Archeologického ústavu v Praze veřejná obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“.

Uchazeč Mgr. Michal Ernée, Ph.D. bude obhajovat práci „Interdisciplinární výzkum pohřebiště v Praze-Miškovicích a analýza nálezů jantaru z území Čech při interpretaci významu české únětické kultury v evropském kontextu“. Oponenty práce jsou prof. Dr. Martin Bartelheim (Eberhard Karls Universität Tübingen); prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (Univerzita Komenského, Bratislava) a prof. François Bertemes, Dr. phil. (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg).

Za Komisi pro obhajoby disertací v oboru archeologie M. Kuna.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter