Keltská oppida a jiná hradiště – mezikulturní srovnání
• Řešitel:
Doc. PhDr. Vladimír Salač, Ph.D.
• identifikační číslo:
17-20106S
• Rok realizace:
2017-2019
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
latén - raný středověk - oppida - hradiště - prostorová analýza
 
 
 

Ve výzkumu keltských oppid a s nimi spojených hospodářských a sociálních systémů zůstává množství nevyřešených problémů. K jejich objasnění může výrazně přispět zasazení oppid do širších chronologických i prostorových souvislostí. Projekt proto hodlá zhodnotit oppida v kontextu hradišť z předcházejícího (6.-5. stol. př. Kr.) i následného (raný středověk) období v české kotlině a poznatky zařadit do evropského kontextu. Takováto srovnání dosud nebyla provedena, ač současný stav poznání oppid a pozdně halštatských a středověkých hradišť v Čechách a v Evropě k tomu skýtá velmi dobré podmínky. Dostupná jsou dnes i nezbytná archeologická a geografická data, stejně jako rozvinuté aplikace geografických informačních systémů.
Navrhovaný přístup sledující hradiště a společenské systémy v širokých souvislostech slibuje nové obecné poznatky obohacující archeologii mladšího pravěku a rané doby dějinné v evropském měřítku. Jde o pilotní projekt v rámci základního archeologického výzkumu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter