Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dle §2887 -2889 Občanského zákoníku)

Zakladatelka Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dále jen nadace) paní Renata Fabešová spolu se správní radou nadace vypisují soutěž o nejlepší publikovanou monografii nebo její dokončený rukopis v oboru archeologie středověku. Přijaty do soutěže budou také studie v rozsahu minimálně 100 NS. Soutěž je určena všem členům profesionální komunity české archeologie středověku.

Požadavky:
- předložena muze být jenom původní teoretická práce z oboru archeologie středověku, v tomto kole věnovaná tématu středověkého města.
- práce musí být publikována nebo dokončena v období od 1.1.2011 do 31.12.2016.

Doručení prací:
- publikovaný text nebo rukopis s průvodním dopisem bude doručen v jedné kopii (publikace, separát, rukopis) na adresu nadace nejpozději do 31.3.2017 s uvedením kontaktu na uchazeče (e-mail, adresa).

Hodnocení prací:
Práce vyhovující výše uvedeným podmínkám budou posouzeny hodnotitelskou komisí jmenovanou správní radou nadace. Při hodnocení bude přihlédnuto především k přínosu práce pro obor, originalitě řešení problému a k metodologické vyspělosti postupu. Komise stanoví pořadí prací.

Nejlepší práce v soutěž i bude odměněna částkou 20 000,- Kč, práce na druhém místě částkou 15 000,- Kč. Hodnocení komise bude dokončeno do 31.4.2017 a jeho závěry budou zveřejněny na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR , Praha, v.v.i. Autoři vítězných prací budou kontaktování e-mailem a odměna jim bude v souladu s § 2887Sb. Občanského zákoníku zaslána na účet do 14 dní po vyhlášení výsledků soutěže nebo poukázána jinou domluvenou cestou.

Předložené publikace i rukopisy budou autorům po skončení soutěže vráceny.

Práce zasílejte do uvedeného termínu na adresu:

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI
Letenská 123/4
118 01 Praha 1
e-mail: sommer@arup.cas.cz a jiran@arup.cas.cz

V Praze 2. 1. 2017
doc. PhDr. Luboš Jiráň , CSc.
předseda správní rady

a

Renata Fabešová
zakladatelka nadace

Text vyhlášení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter