pražský Archeologický ústav se zapojil do projektu „APOSTOLUS 2016“ v Arménii

Ve dnech 22. září 2016 až 7. října 2016 podnikli pracovníci Archeologického ústavu spolu se společností G IMPULS, spol. s r. o. expedici do Republiky Arménie, kde prováděli geofyzikální měření a další dokumentační práce na několika vybraných lokalitách v provincii Armavir. Akce se uskutečnila za podpory guvernéra provincie Armavir a díky velkorysému daru společnosti Chironium.

Výběr lokalit proběhl ve spolupráci s Ústavem archeologie a etnografie Národní akademie věd Republiky Arménie. Jednalo se o naleziště z více období pravěku a starověku (chalkolit, doba bronzová, říše Urartu, helénské a římské období), z raného či vrcholného středověku až novověku. Základním úkolem bylo zjistit mocnost archeologických uloženin, event. možný charakter a rozsah archeologických situací. Geofyzikální měření bylo kombinováno s povrchovým průzkumem a fotodokumentací vybraných částí nalezišť. Kromě nových archeologických poznatků by měly získané výsledky přispět k lepší ochraně těchto významných archeologických lokalit.

 • Na lokalitě Ghanjyan Blur byly detekovány pravoúhlé struktury, nejspíše zděné stavby.
 • Na lokalitě Aghvesi Grer byly ověřeny hranice postupně ničené polykulturní lokality.
 • Další lokalita, hradiště Argishtichinili, byla v minulosti z větší části prozkoumána. Nový geofyzikální průzkum detekoval na západním předpolí obdobný charakter zástavby jako na dříve zkoumané akropoli.
 • Na polykulturní lokalitě Lendamerdz s četnými kamennými strukturami na povrchu se ukázalo, že ve větších hloubkách lze očekávat další nálezové situace podobného charakteru.
 • Na pohřebišti z pozdní doby bronzové v lokalitě Aygeshat bylo ověřeno, že jeho rozsah je větší než naznačují povrchové příznaky.
 • Navštíveny byly také některé další významné lokality, mezi nimiž vyniká jeskyně Areni s početnými nálezy předmětů z organických hmot z období chalkolitu a středověku.

Kontakt: PhDr. Jan Frolík, CSc.; e-mail: frolik@arup.cas.cz; tel. 723 437 157

Tisková zpráva: PDF

Obr. 1. Lokalita Aygeshat. Archeologové, geofyzici a sponzoři před zahájením geofyzikálního měření. Uprostřed starosta obce. Foto ARÚP

Obr. 2. Jeskyně Areni. Část nálezové situace s doklady lisování vinné révy, cca 3500 př. n. l. Foto ARÚP

Obr. 3. Lokalita Lendamerdz. Kamenná konstrukce mohyly. Doba bronzová. Foto ARÚP

Obr. 4. Lokalita Lendamerdz. Petroglyfy. Foto ARÚP

Obr. 5. Lokalita Argishchitikili. Brána do opevněného komplexu na akropoli. Říše Urartu. Foto ARÚP

Obr. 6. Lokalita Aygeshat. Hrob z pozdní doby bronzové s kamennou konstrukcí a menhirem. Foto ARÚP

Obr. 7. Lokalita Aygeshat. Nelegálně vyrabovaný komorový hrob z doby bronzové. Foto ARÚP

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter