zpráva zadavatele o veřejné zakázce „Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů“

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. podává zprávu o veřejné zakázce „Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů“.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v.i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
zastoupený doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc., ředitelem
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „DODÁVKA RENTGENOVÉHO SYSTÉMU PRO NEDESTRUKTIVNÍ INSPEKCI RŮZNORODÝCH MATERIÁLŮ (KOVY, SLITINY,
KERAMIKA, KOSTI) S AUTOMATICKÝM PROVOZEM DLE NASTAVITELNÝCH PARAMETRŮ“
(dále také jen jako „Veřejná zakázka“)
realizovaná za podmínek dle § 27 zákona z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení.

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce
(ve smyslu § 85 zákona)

1 INFORMACE O ZADAVATELI
1.1. Základní údaje
1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
Zastoupený doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc., ředitelem
(dále a společně jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „ARÚAVČR“)

2 PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky
2.1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů. Součástí dodávky musí být instalace přístroje, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu, případný odvoz a ekologická likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s využíváním rentgenového systému. Rozsah takovéhoto plnění musí být dodavatelem poskytován v rozsahu podmínek dle příslušné právní
úpravy v podobě vyhl. č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou

2.1.2. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 38000000-5
Název kódu CPV: – Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Vedlejší předmět dle klasifikace CPV:38500000-0 Kontrolní a zkušební přístroje
Vedlejší předmět dle klasifikace CPV: 38580000-4 Zařízení založená na užití radiace, pro jiné než lékařské účely

2.1.3. Technické požadavky na předmět plnění a popis funkčních vlastností zakázky.
Technické požadavky:
1) detektor s minimální velikostí snímací plochy 40×40 cm, s minimálním rozlišením 200 μm;
2) primární zdroj záření včetně chlazení – stacionární rentgen s minimálním napětím 225 kV, minimálním výkonem 1800 W a ohniskem 1mm, s možností využití nižšího výkonu (800W) a ohniska (0,4 mm);
3) počítačový systém a příslušný software pro ovládání všech provozních parametrů rtg. systému a pro načítání a zpracování digitálních snímků s možností snímání v reálném čase;
4) vedlejší zdroj záření pro snímkování ve vysokém rozlišení – kompaktní rentgen s minimálním napětím 120 kV, minimálním výkonem 36 W, ohniskem/rozlišením minimálně 50 μm;
5) stíněná kabina, která bude obsahovat:
- hlavním vstupní otvor o šíři minimálně 1m pro zakládání objemných předmětů
- horizontální posuv pro primární zdroj záření, který umožní snímkování předmětů o délce až 1,5 m
- horizontální posuv pro detektor, který umožní snímkování předmětů o délce až 1,5 m
- odnímatelnou desku s nosností 40 kg, sloužící k pokládání snímkovaných objektů nad posuvný detektor
- manipulátor umožňující uchycení a rotaci snímkovaných předmětů o rozměrech (0,5 až 15) × (5 až 70) × (5 až 1300) mm a o max. hmotnosti 3 kg;
- ventilaci;
- maximální rozměr (kabina + obslužný prostor): d. 3 m; š. 3,5 m; v. 3 m;
6) osobní dozimetr;
7) stůl pro obsluhu počítačového a rtg. systému;

3 CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
3.1. Cena za splnění celého předmětu Veřejné zakázky dle Smlouvy na dodávku s vítězným uchazečem, tj. se společností Testima, spol. s r.o., IČ: 406 13 186, se sídlem Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice činí 6.075.800,-Kč bez DPH, tj. 7.351.718,-Kč s DPH.

4 ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
4.1. Veřejná zakázky byla realizována v otevřeném zadávacím řízení za podmínek a ve smyslu § 27 z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÍTĚZNÉM UCHAZEČI
5.1. Testima, spol. s r.o., IČ: 406 13 186, se sídlem Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

5.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
5.2.1.V termínu stanoveném v oznámení o veřejné zakázce, tj. do 8.8.2016 do 10:00 hod., obdržel zadavatel 1 nabídku na předmětnou veřejnou zakázku, a to od:
a) Testima, spol. s r.o., IČ: 406 13 186, se sídlem Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice,
5.2.2. Vzhledem k realizací otevřeného zadávacího řízení nebyly oslovování žádní uchazeči a veřejná zakázka byla zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek a veškerá dokumentace k zadávacímu řízení byla uveřejněna na profilu zadavatele.
5.2.3. Obdržená nabídka byla shledány jako úplná. Průběh otevírání obálek a kontroly jejich úplnosti je blíže popsán v protokolu o otevírání obálek.
5.2.2. S přihlédnutím k ustanovením § 79 odst. 6) zákona platí, že hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednoho uchazeče. Hodnotící komise nabídku nehodnotila, avšak posuzovala celkovou výhodnost nabídky a zdali odpovídá zadávacím podmínkám zadavatel. Nabídka výše uváděného zájemce beze zbytku splnila podmínky, jakož i veškeré náležitosti stanovené zákonem a zadavatelem. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídky tak Zadavatel rozhodl o přidělení předmětné veřejné zakázky výše uvedenému uchazeči. Dalších nabídek uchazeč neobdržel.

6 IDENTIFIKACE SUBDODAVATELŮ
6.1. Veřejná zakázka není plněna subdodavateli, ani společnými uchazeči.

7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ ČI UCHAZEČŮ JEŽ BYLI VYLOUČENI
7.1. V předmětném zadávacím řízení nebyl vyloučen uchazeč, který podal nabídku.

8 ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHO NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOU CENU
V předmětném zadávacím řízení nebyl vyloučen jediný uchazeč, který podal nabídku, neboť žádný nepředložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zpráva zadavatele: PDF

Smlouva na dodávku rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů s příslušenstvím: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter