vyhlášení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace“

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje otevřené řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace – rámcová smlouva“.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
Zastoupen: doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel
(dále jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „AÚAVČR“)
vyhlašuje otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), v platném znění, na veřejnou zakázku
s názvem PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE – RÁMCOVÁ SMLOUVA (dále také jen jako „zakázka“ nebo „veřejná zakázka“)

 

Obsah:
1. Informace o zadavateli
2. Vymezení předmětu a rozsahu veřejné zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
6. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky
7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
8. Kvalifikace uchazeče
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
10. Způsob hodnocení nabídky
11. Ostatní podmínky zadávací dokumentace
12. Zveřejňování
13. Zrušení výběrového řízení
14. Subdodavatel
15. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Krycí list nabídky: DOC
b) Příloha č. 2 – Rámcová smlouva: DOCX
c) Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech: DOCX
d) Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti: DOCX
e) Příloha č. 5 – Slepý rozpočet (pracovníci): DOCX
f) Příloha č. 6 – Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách: DOCX

 

1 INFORMACE O ZADAVATELI
1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, IČ: 67985912,
Zastoupen: doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel
(dále jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „AÚAVČR“)
1.2. Kontaktní osoby
1.2.1. Zástupce zadavatele zadávacím řízení
Zástupcem Zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízení je Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, v advokátní kanceláři Biem&Schýbal,
advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 04677111 , se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8, PSČ: 18200 se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 00
Email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na email: biem@bsak.cz a v kopii na schybal@bsak.cz
Telefon: +420 723807190, +420 777936467,
1.2.2. Další kontaktní osoby
1. PhDr. Frolík Jan CSc., zástupce ředitele pro terénní výzkum, vedoucí oddělení záchranných výzkumů ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i., tel: 224 373 271
email: frolik@arup.cas.cz
 

2 VYMEZENÍ PŘEDMĚT A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, POŽADAVKŮ ZADAVATELE, TECHNICKÉ PODMÍNKY
2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění archeologických stavebních prací na základě rámcové smlouvy, a to s jedním uchazečem, které spočívají:
- v provádění výkopových prací na archeologických nalezištích, převážně ruční práce (začišťování ploch archeologických terénů s nářadím; ruční snižování přirozených či mechanických vrstev);
- zajištění terénních technických prací; zajištění základního ošetření nálezů a uložení archeologických nálezů, to vše v souvislosti s prováděním archeologického výzkumu;
- skrývka půdy;
- přemístění zeminy;
- dokumentátorské práci (dodávka základních dokumentačních prací [kresebné práce, fotografické práce, jednoduché geodetcké práce (nivelace), měření a výkresy plánů, řezů, připojení na souřadnicovou a nivelační síť, vypracování protokolu]; uložení archeologických nálezů, vč. základního ošetření; příprava podkladů pro vypracování odborné zprávy);
- uložení archeologických nálezů vč. základního ošetření;
- kompletní zabezpečení objektů staveniště a všech pomůcek pro archeologické práce; to vše v souvislosti s prováděním archeologického výzkumu ve smyslu z.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
2.1.1. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou podlimitní

2.2.Druh veřejné zakázky a rámcová smlouva
2.2.1. Poptávaná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce.
2.2.2. Plnění veřejné zakázky bude realizováno za podmínek rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to s jedním uchazečem.
2.2.6. Kód předmětu veřejné zakázky
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky: 45000000-7
Název kódu CPV: Stavební práce
Další předměty
45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště
45110000-1 Demolice a zemní práce
45112000-5 Výkopové a zemní práce
45112400-9 Výkopové práce
45112450-4 Výkopové práce na archeologických nalezištích

 

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 35.000.000- Kč bez DPH bez opčního práva ve smyslu § 99 zákona. Uchazeč nesmí předložit nabídkovou cenu ve výši převyšující předpokládanou hodnotu zakázku, v opačném případě by byla takováto nabídka shledána jako nehodnotitelná a byla by vyloučena.

 

4 LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
4.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou na adresu zadavatele Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, v sekretariátu ředitele nejpozději do 11.10. 2016 do 10 hod.

4.2. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned od skončení lhůty pro podávání nabídek, v 10:02 v sídle zadavatele.
Při otevírání obálek s nabídkami se uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, příp. dalším prokazatelným způsobem (např. předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud by se jednalo o osobu, která je statutárním orgánem uchazeče).

 

5 LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to dle realizace konkrétního plnění veřejné zakázky a za podmínek dle rámcové smlouvy po dobu trvání rámcové smlouvy na veřejnou zakázku, tj. po dobu 48 měsíců po uzavření smlouvy.
Místem plnění veřejné zakázky bude konkrétní lokalita v České republice, kde bude nutno realizovat archeologické výkopové práce či zajištění příslušné dokumentární činnosti.

 

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu rámcové smlouvy v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací. Uchazeč je povinen tyto podmínky zadavatele zcela respektovat a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky. Návrh rámcové smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

7 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1. Nabídková cena
Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky. Uchazeč nesmí předložit nabídkovou cenu ve výši převyšující předpokládanou hodnotu zakázky, v opačném případě by byla takováto nabídka shledána jako nehodnotitelná a byla by vyloučena.
Nabídková cena za provedení dodávky bude uvedena v české měně včetně DPH v členění na cenu bez DPH, sazbu DPH v % a cenu včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako jednotková cena za prováděné archeologické výkopové práce, a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 (slepý rozpočet – zaměstnanci). Nabídková cena je stanovena jednotkově v rámci modelového případu, přičemž platí, že v rámci realizace každé jednotlivé dílčí objednávky budou uchazeči povinni dodržet takto stanovené jednotkové ceny v rámci rozpočtu stanoveného v rámci přílohy č. 5, přičemž v příloze č. 5 uchazeč nacení hodinovou sazbu příslušného pracovníka. Uchazeč rovněž doplní ohledně nabídkové ceny čl. 4.1. rámcové smlouvy za kalendářní rok a čl. 10.1. rámcové smlouvy.
Celková nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná.
7.2. Překročení nebo změna nabídkové ceny je rovněž možná za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

 

8 KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
8.1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
V případě, že je uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu § 125 zákona, může prokázat část kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu, v jakém tento výpis prokazuje splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.

8.2. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli.

8.3. Uchazeč je povinen v souladu s ust. § 50 a násl. zákona prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

8.4. Kvalifikační předpoklady
8.4.1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) splňuje uchazeč
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
V souladu s § 62 odst. 2 zákona prokáže uchazeč splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
8.4.2.Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona)
Zadavatel dále požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 54 zákona předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ve smyslu § 54 písm. a) zákona,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské
oprávnění ve smyslu § 54 písm. b) zákona,
- dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – doklad o oprávnění k provádění
archeologického oprávnění ve smyslu § 54 písm.. d) zákona.
8.4.3. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)
1. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3) písm.
a) zákona předložením:
- seznamu minimálně 2 významných dodávek obdobného charakteru, tj. provádění rozsáhlých archeologických výkopových prací realizovaných dodavatelem v posledních 5
letech, ve finančním objemu více než 750.000,-Kč bez DPH za jednotlivou dodávku a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
2. Dodavatel předloží seznam osob dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona, jež se budou podílet na plnění Veřejné zakázky bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče či osoby v jiném vztahu k uchazeči. Seznam bude vypracován ve formě prohlášení, z něhož bude vyplývat, že v realizačním týmu uchazeče určeném k plnění veřejné zakázky, je alespoň 12 zaměstnanců na těchto pozicích:
a) Dokumentátor (3x)
Dokumentátor musí mít praxi alespoň 2 roky při provádění archeologických výzkumů.
b) Geodet (1x)
Geodet musí mít praxi alespoň 2 roky v zaměřování archeologických výzkumů včetně dokladu o provádění geodetických měření.
c) terénní technik (3x)
terénní technik musí mít praxi alespoň 2 roky při provádění archeologických výzkumů.
d) archeologický dělník (5x)
archeologický dělník musí mít praxi alespoň 2 roky při provádění archeologických výzkumů 3. v čl.. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením
- strukturovaných profesních životopisů u osob uvedených shora u odstavce 2 písm. a) až d) tohoto článku zadávací dokumentace,
- a v případě osoby geodeta též dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby:
a) jméno a příjmení,
b) podrobný popis funkce při plnění veřejné zakázky,
d) podíl na realizaci veřejné zakázky,
c) informace o poměru k uchazeči,
e) dosažené vzdělaní – v případě osoby geodeta,
g) přehled profesní praxe vztahující se k plnění veřejné zakázky,
i) vlastnoručním podpisem technika opatřenou doložku o pravdivosti údajů obsažených v životopise
8.4.4. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje pro prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, že splní zakázku, předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

 

9 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
9.1. Nabídka uchazeče
Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:
a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka: „PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE – RÁMCOVÁ SMLOUVA „;
b) označena obchodní firmou nebo názvem uchazeče a opatřena podpisem uchazeče, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;
c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.
Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF, pokud jde o dokumenty ve formátu XLS, DOC v podobě smluvní dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace, a které uchazeč vyplňuje, pak tento dokument musí dále uchazeč předložit ve formátu DOC.
Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

9.2. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje,
identifikující předmětnou veřejnou zakázku, (oprávněnou osobou se rozumí osoba jednající na základě plné moci, příp. osoba jinak zmocněná jednat za uchazeče (statutární
orgán právnické osoby).
b) obsah nabídky,
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 8.4.1. této zadávací dokumentace,
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 8.4.2. této zadávací dokumentace,
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 8.4.3. této zadávací dokumentace,
f) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, k čemuž může uchazeč využít přílohu č. 6 této zadávací dokumentace;
g) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek, ve smyslu § 68 odst. 3 písm. b) zákona, k čemuž může uchazeč využít přílohu č. 6 této zadávací dokumentace;
h) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s veřejnou zakázkou, ve smyslu § 68 odst. 3 písm. c) zákona, k čemuž může uchazeč využít přílohu č. 6 této zadávací dokumentace .
i) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace,
j) nabídková cena uvedená v příloze č. 5 této zadávací dokumentace – příloha musí být kompletně doplněna
k) podepsaný návrh rámcové smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace),
l) elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD a vyplněné znění návrhu smlouvy ve formátu .doc.
m) vymezení plnění veřejné zakázky subdodavatelem ve smyslu čl. 14 zadávací dokumentace

 
10 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY
10.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

10.2. V rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny se bude hodnotit nejnižší nabídková cena uvedená, resp. doplněná uchazečem v konečném součtu v příloze č. 5 zadávací dokumentace (uchazeč rovněž doplní ohledně nabídkové ceny čl. 4.1. rámcové smlouvy za kalendářní rok a čl. 10.1. rámcové smlouvy).
Matematické vyjádření hodnocení:
Nabídka bude hodnocena podle vzorce:
1. nejvýhodnější nabídková cena díla dle rozpočtu specifikovaném v příloze č. 5 v Kč bez DPH / hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH * 100 * váha …. = počet bodů
Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena ta nabídka, která obdrží nejvíce bodů po sečtení bodů dle tohoto čl. 10.2. bod 1) zadávací dokumentace.

10.3. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

10.4. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s 1 uchazečem, jeho nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

11 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
11.1.Zadavatel nepřipouští náhradu za zpracování a podání nabídky

11.2.Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud nesplnili podmínky stanovené zadavatelem či za podmínek a způsobem dle zákona.

11.3.Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob

11.4.Vyloučení variantních řešení
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.

11.5.Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 3 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídek.

11.6.Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazeče o vyjasnění zadávací dokumentace či zadávacích podmínek.

11.7.Uchazeč
Hovoří-li se v této zadávací dokumentaci o dodavateli má se tím na mysli z povahy věci uchazeč, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky.

11.8.Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, doručování, komunikace mezi zadavatelem a uchazečem
11.8.1. Dotazy je možno podávat jen v písemné formě, pro doručování platí níže uvedené. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby za účelem urychlení komunikace zasílali žádosti o dodatečné informace jak písemnou formou, tak zároveň i na v čl. 1 uváděný e-mail kontaktních osob a zástupce zadavatele. Dodatečné informace by rovněž byly zveřejňovány na profilu zadavatele, tj. na http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b.
11.8.2. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození,
bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby.
11.8.3. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány elektronicky na emailovou adresu všem osobám, které dotazy podaly, jakož i všem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
11.8.4. Doručování písemností v listinné podobě zadavateli se provádí na adresu zástupce zadavatele, tj. – advokátní kanceláře BiemεSchýbal k rukám Mgr. Tomáše Biema, advokáta V Holešovičkách 94/41, Praha 8, 182 09. Hodiny určené pro přijetí pošty jsou stanoveny pouze v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.
11.8.5. V případě nejasností v nabídce uchazeče je zadavatel, resp. hodnotící komise oprávněna požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč bude vyloučen, pokud vysvětlení nepodá ve stanovené lhůtě, popř. vysvětlení nebude dostatečné. Obdobně bude postupováno v případě, že nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

11.9. Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je v souladu s § 48 odst. 1 zákona se zřetelem k ustanovení § 48 odst. 2 zákona poskytována bezúplatně neomezeným a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b a to ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení ve věstníku veřejných zakázek. V tomto ohledu je takto poskytovaná zadávací dokumentace zcela úplná.

11.10. Opce
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 99 zákona vyhrazuje opční právo ve výši 20 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH. Předmět opčního práva bude stejný s předmětem této veřejné zakázky, který je vymezen v čl. 2 této zadávací dokumentace.

 

12. Zveřejňování
Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona.

 

13. Zrušení výběrového řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to za podmínek uvedených v § 84 zákona.

 

14. Subdodavatel
Zadavatel požaduje, aby dodavatel vymezil věcnou část plnění, kterou bude dodavatel plnit prostřednictvím subdodavatele, přičemž zadavatel připouští účast subdodavatele na plnění zakázky max. do výše 20 % veřejné zakázky či každé dílčí smlouvy (minitendru).

 

V Praze dne ……………….2016

 

……………………………………………………..

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel

 

Zadávací dokumentace: PDF

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter