dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zadává veřejnou zakázku v otevřeném řízení s názvem: Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů

Obsah zadávací dokumentace:
1. Informace o zadavateli
2. Vymezení předmětu a rozsahu veřejné zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
6. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky
7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
8. Kvalifikace uchazeče
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
10. Způsob hodnocení nabídky
11. Ostatní podmínky zadávací dokumentace
12. Zveřejňování
13. Zrušení zadávacího řízení
14. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Krycí list nabídky: DOC
b) Příloha č. 2 – Smluvní dokumentace: DOCX
c) Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech: DOCX
d) Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke spotřební dani: DOCX
e) Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti: DOCX
f) Příloha č. 6 – Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách: DOCX

1 INFORMACE O ZADAVATELI

1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
Zastoupený doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc., ředitelem (dále a společně jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „ARÚAVČR“)
1.2. Kontaktní osoby
1.2.1. Zástupce zadavatele v zadávacím řízení
Zástupcem zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízením je
1. Ve věcech právního rámce vedení zadávacího řízení: Mgr. Tomáš Biem, advokát, v advokátní kanceláři Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 04677111, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Libeň, 182 00 Praha 8 ev. ČAK: 15040, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09, e-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz
Telefon: +420 723807190

2. Ve věcech organizačního a technického vedení zadávacího řízení Ing. Jiří Hošek, Ph.D. Oddělení záchranných výzkumů – pracoviště Restaurátorské laboratoře
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i., IČ: 67985912, se sídlem
Letenská 4, 118 01 Praha 1,
Tel: 266 009 450
E-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: hosek@arup.cas.cz
1.2.2. Právní rámec zadávacího řízení
1.2.2.1. Zadávací řízení se řídí právní úpravou v podobě z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
1.2.2.2. Zadávací řízení není výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, POŽADAVKŮ ZADAVATELE, TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů. Součástí dodávky musí být instalace přístroje, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu, případný odvoz a ekologická likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s využíváním rentgenového systému. Rozsah takovéhoto plnění musí být dodavatelem poskytován v rozsahu podmínek dle příslušné právní úpravy v podobě vyhl. č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou

2.2. Kód hlavního předmětu veřejné zakázky
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 38000000-5
Název kódu CPV: – Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Vedlejší předmět dle klasifikace CPV:38500000-0 Kontrolní a zkušební přístroje
Vedlejší předmět dle klasifikace CPV: 38580000-4 Zařízení založená na užití radiace, pro jiné než lékařské účely

2.3. Technické požadavky na předmět plnění a popis funkčních vlastností zakázky
2.3.1. Součástí zakázky je rovněž zajištění záručního a pozáručního servisu odpovídající požadovaným podmínkám zadavatele (viz návrh smlouvy).
2.3.2 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují požadavky zadavatele na předmět a plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat v požadovaném rozsahu. Požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci jsou stanoveny jako minimální (musí být splněny) a je možné
nabídnout i lepší technické parametry. V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, nebo patenty, ochranné známky a označení původu, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem – viz výše čl. 2.1. této zadávací dokumentace).
2.3.3. Technická specifikace zakázky, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, je součástí návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a to jako příloha č. 1 návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen doložit vlastní technickou specifikaci či popis dodávaného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, přičemž nedoložení takovéto vlastní technické specifikace bude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky činí 6.100.000,-Kč bez DPH. Cena pozáručního servisu bez náhradních dílů poskytovaná na dobu neurčitou dle podmínek smlouvy není součástí předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

4 LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

4.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou na adresu zadavatele Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo osobně nejpozději do 8.8.2016 do 10:00 hodin., a to do sekretariátu zadavatele.
4.2. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek ve smyslu § 71 odst. 4 zákona, v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek.
Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, příp. dalším prokazatelným způsobem (např. předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud by se jednalo o osobu, která je statutárním orgánem uchazeče).

5 LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to ve lhůtách a za podmínek dle smluvní dokumentace.
Místem plnění veřejné zakázky je v 1.NP v objektu briketárna v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 00, Praha 8.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smluvní dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy v rozsahu požadovaném touto smlouvou. Uchazeč je povinen tyto podmínky zadavatele zcela respektovat a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

7 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1. Nabídková cena
Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, v opačném případě, resp. v případě, že by byla předložena nabídka s nabídkovou cenou překračující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, pak by byla dotčená nabídka vyloučena ze zadávacího řízení.
Nabídková cena za provedení dodávky bude uvedena v české měně včetně DPH v členění na cenu bez DPH, sazbu DPH v % a cenu včetně DPH.
Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace služeb dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
Součástí nabídky bude také komplexní cenová kalkulace, což bude uchazečem zohledněno v rámci přílohy č. 2, tedy smluvní dokumentaci a v její příslušné příloze, která je součástí této zadávací dokumentace. Současně pak uchazeč podrobně rozvede nabídkovou cenu v jím předloženém položkovém rozpočtu, aby se daly řádně identifikovat náklady na jednotlivé kusy pořizovaných zařízení zakázky.

8 KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Uchazeč je povinen v souladu s ust. § 50 a násl. zákona prokázat splnění kvalifikace.
8.1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) splňuje uchazeč
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč
- Pokud jde o kvalifikační předpoklady uvedené pod písm. a) a b) výpisem z evidence trestů jak za právnickou osobu, tak i za každého člena statutárního orgánu.
- Pokud jde o kvalifikační předpoklady uvedené pod písm. c) až e) a g), i) až k) předložením čestného prohlášení dodavatele, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
- Pokud jde o kvalifikační předpoklad pod písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením.
- Pokud jde o kvalifikační předpoklad uvedený pod písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce.
8.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel dále požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 54 zákona předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to:
Rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterým se dodavateli povoluje nakládání se zdroji ionizujícího záření, a to min. způsobem dle § 36 odst. 1 písm. a),b),c),d),e),g), h),i) a dle § 44 odst. 1 písm. d) a e) a dle § 59 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
8.3. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona, tedy:
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
- seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, tedy doložením, že uchazeč realizoval dodávky obdobného zařízení, které je předmětem zadávacího řízení, přičemž min. jedna tato dodávka musela sloužit, resp. být využita výlučně pro účely zkoumání památek kulturníhodědictví,, ve finančním objemu více než 2.000.000,-Kč bez DPH za jednotlivou dodávku, přičemž u každé takovéto dodávky musí být uveden její rozsah a doba plnění.
Přílohou dotčeného seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě dodáno veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na jeho straně
Zadavatel požaduje splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona, tedy: vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání.
Uchazeč doloží barevnou fotografii (např. technický prospekt) nabízeného zařízení s podrobným popisem, z něhož bude vyplývat splnění technických požadavků požadovaných zadavatelem dle technické specifikace dle přílohy č. 1 smluvní dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Minimální technické požadavky takovéhoto zařízení, resp. vlastní dodávky jsou vymezeny v příloze č. 1 smluvní dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
8.4. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje pro prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, že splní zakázku, předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, které tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů (ustanovení § 57 zákona).
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.Zadavatel v souladu s ustanovením § 51 odst. 7 zákona připouští, aby v případě prokázání technických kvalifikačních předpokladů byl vlastní technický popis, resp. technická specifikace dodávky, vč. veškeré související dokumentace, tedy odpovídající informativní materiály týkající se specifikace dodávky poskytnut v anglickém jazyce.

9 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1. Nabídka uchazeče
Nabídky se podávají písemně v českém jazyce, přičemž pokud jde o technické kvalifikační předpoklady ve smyslu čl. 8.3. této zadávací dokumentace mohou být uvedeny v anglickém jazyce, v zalepené obálce, která musí být:
a. nadepsána: NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka: „DODÁVKA RENTGENOVÉHO SYSTÉMU PRO NEDESTRUKTIVNÍ INSPEKCI RŮZNORODÝCH MATERIÁLŮ (KOVY, SLITINY, KERAMIKA, KOSTI) S AUTOMATICKÝM PROVOZEM DLE NASTAVITELNÝCH PARAMETRŮ.“;
b. označena obchodní firmou nebo názvem uchazeče a opatřena podpisem uchazeče, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;
c. vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.
Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
9.2. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku, (oprávněnou osobou se rozumí osoba jednající na základě plné moci, příp. osoba jinak zmocněná jednat za uchazeče (statutární orgán právnické osoby).
b) obsah nabídky,
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů,
f) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
g) Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách
h) nabídková cena uvedená v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a dále v položkovém rozpočtu, aby se daly řádně identifikovat náklady na jednotlivé kusy pořizovaných zařízení zakázky ve smyslu čl.7.1. zadávací dokumentace, tento položkový rozpočet předloží uchazeč,
i) Technický popis dodávky – uchazeč uvede podrobný a srozumitelný popis dodávky včetně všech technických parametrů, a doloží prospekty či katalogy dodávky, ze kterých bude zřejmé, že dodávka splňuje technické vymezení zakázky požadované zadavatelem.
j) podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace),
k) elektronická forma nabídky ve formátu pdf. – přiložené CD.

10 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY

10.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria se vztahují k nabízenému plnění zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.
10.2. Dílčí hodnotící kritéria stanovuje zadavatel vahou vyjádřenou v procentech následujícím způsobem:
1. Nabídková cena bez DPH ………60%
2. Pozáruční servis …….……………..30%
3. Záruční doba s výjimkou lampy a detektoru, které tvoří součást dodávky……………………..10%
10.3. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodovací hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
1. Nabídková cena bez DPH váha 60 %
V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše nabídkové ceny. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější – nejnižší – nabídky (tato obdrží 100 pomocných bodů) k hodnocené nabídce. Údaj o nabídkové ceně bude doplněn do návrhu smlouvy uváděné v příloze č. 2 této zadávací dokumentace(viz čl. 5.1. návrhu smlouvy).
Matematické vyjádření hodnocení:
Nabídka bude hodnocena podle vzorce:
nejvýhodnější nabídková cena díla v Kč bez DPH / hodnocená nabídková cena dodávky v Kč bez DPH * 100 * váha …. = počet bodů
2. Cena pozáručního servisu bez náhradních dílů DPH/hod. váha 30%
Na základě tohoto dílčího kritéria se bude hodnotit cena pozáručního servisu vyjádřená dle hodinové sazby bez DPH. 100 bodů obdrží nabídka s nejnižší hodinovou cenou servisu bez DPH. Údaj o ceně pozáručního servisu bude doplněn do návrhu smlouvy na dodávku uváděné v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (viz čl. 11.1.2. návrhu smlouvy na dodávku).
Matematické vyjádření hodnocení:
nabídka bude hodnocena podle vzorce:
nejvýhodnější cena pozáručního servisu v Kč bez DPH / hodnocená cena pozáručního servisu v Kč bez DPH * 100 * váha …. = počet bodů
3. Záruční doba v rozsahu min. 12 měsíců, max. 48 měsícůs výjimkou lampy a detektoru, které tvoří součást dodávky váha 10%
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria se bude hodnotit pouze absolutní délka záruky zakázky za podmínek smluvní dokumentace. Poskytnutá záruka nesmí být jakkoli podmíněna či omezena. Údaj o délce záruky uvedený v měsících bude doplněn do návrhu smlouvy dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (viz čl. 9.1. návrhu smlouvy na dodávku). Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější – nejvyšší – nabídce (tato obdrží 100 pomocných bodů).
Matematické vyjádření hodnocení:
Nabídka bude hodnocena podle vzorce:
hodnocená délka záruky / nejvýhodnější délka záruky * 100 * váha …= počet bodů
10.4. V případě bodové rovnosti při hodnocení nabídek, bude za výhodnější nabídku považována ta nabídka s nižší nabídkovou cenou coby hodnotícím kritériem s nejvyšší vahou.

11 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

11.1.Zadavatel nepřipouští náhradu za zpracování a podání nabídky
11.2.Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud nesplnily podmínky stanovené zadavatelem či za podmínek a způsobem dle zákona
11.3.Priorita jednotlivých dokumentů
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o veřejné zakázce a v této zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o veřejné zakázce.
11.4.Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob
11.5.Vyloučení variantních řešení
Zadavatel v souladu s ustanovením § 70 zákon vylučuje variantní řešení nabídky.
11.6.Zadávací lhůta
V souladu s ustanovením § 43 zákona zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 3 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídek.
11.7.Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazeče o vyjasnění zadávací dokumentace či zadávacích podmínek.
11.8.Uchazeč
Hovoří-li se v této zadávací dokumentaci o dodavateli, má se tím na mysli z povahy uchazeče.
11.9.Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.
Uchazeč se ve smlouvě zaváže umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky.
11.10.Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, doručování, komunikace mezi zadavatelem a uchazečem
11.10.1. Dotazy je možno podávat jen v písemné formě, pro doručování platí níže uvedené.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby za účelem urychlení komunikace zasílali žádosti o dodatečné informace jak písemnou formou, tak zároveň i na v čl. 1 uváděný e-mail kontaktních osob a zástupce Zadavatele. Dodatečné informace by rovněž byly zveřejňovány na profilu zadavatele, tj. na http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b.
11.10.2. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby.
11.10.3. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány elektronicky na emailovou adresu všem osobám, které dotazy podaly, jakož i všem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
11.11..V případě nejasností v nabídce uchazeče je zadavatel, resp. hodnotící komise oprávněna požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč bude vyloučen, pokud vysvětlenínepodá ve stanovené lhůtě, popř. vysvětlení nebude dostatečné. Obdobně bude postupovánov případě, že nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
11.12. Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je v souladu s § 48 odst. 1 zákona se zřetelem k ustanovení § 48 odst. 2 zákona poskytována bezúplatně neomezeným a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-
884d32bc2e3b
, a to ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení ve věstníku veřejných zakázek. V tomto ohledu je takto poskytovaná zadávací dokumentace zcela úplnná.

12 Zveřejňování

Podáním nabídky uchazač bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona.

13 Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení , a to za podmínek uvedených v paragrafu 84 zákona.

V Praze 6.6.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. ředitel

Zadávací dokumentace: PDF

Technická specifikace: DOCX

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter