Cena Jana Rulfa

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 9. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie.

Soutěž je určena mladým autorům. Návrh na zařazení práce do soutěže podává autor (autorský kolektiv) nebo jakýkoli jiný odborný navrhovatel. Pokud práci nepřihlásí sám autor (autorský kolektiv), vyžádá si ředitel ústavu jeho souhlas s účastí v soutěži.

Práce musí splňovat následující kritéria:
• jde o původní teoretickou práci z oboru archeologie;
• práce byla publikována nebo dokončena v období od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2016;
• práce s průvodním dopisem bude doručena v jedné tištěné kopii (publikace, separát, rukopis) do Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. nejpozději do 31. 12. 2016;
• autor dosáhl k 31. 12. 2016 nejvýše 36 let a je občanem státu EU. Pokud má práce více než jednoho autora, platí tato podmínka pro všechny autory.

Práce vyhovující výše uvedeným podmínkám budou posouzeny hodnotitelskou komisí jmenovanou ředitelem ústavu. Při hodnocení bude přihlédnuto především k přínosu práce pro obor, originalitě řešení problému a metodologické vyspělosti postupu. Komise stanoví pořadí prací; první tři práce budou oceněny. Kromě toho budou vybrány a oceněny tři nejlepší práce ze skupiny bakalářských a magisterských prací.

Nejlepší práce v soutěži o Cenu Jana Rulfa bude odměněna částkou 17 000 Kč, práce na druhém místě částkou 12 000 Kč, na třetím místě 8000 Kč. Tři nejlepší bakalářské a/nebo magisterské práce budou oceněny 7000, 5000 a 3000 Kč. Hodnotitelská komise může navrhnout rozdělení odměny mezi více prací nebo neobsazení určitého místa v pořadí.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Hodnotitelská komise doporučí vybrané práce k přednostní publikaci v periodikách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Předložené publikace i rukopisy budou autorům po skončení soutěže vráceny.

Návrhy na zařazení do soutěže s jednou kopií práce (publikace nebo rukopis) doručte do uvedeného termínu na adresu:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1
e-mail: jiran@arup.cas.cz

Text výzvy: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter