Záhada raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Krajina, ekonomika a vzorce sídlištního chování
• Řešitel:
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
• identifikační číslo:
GAP405/10/2289
• Rok realizace:
2010 - 2012
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
environmentální archeologie - raný středověk - obživa - sídlištní aglomerace - tafonomie naleziště
 
 
 

Cílem projektu je interpretace raně středověkého naleziště v Roztokách, které má nezanedbatelný význam pro poznání pražské kultury (6.-7. stol.) jako celku a souvisejících otázek raného středověku ve střední Evropě. V rámci navrhovaného projektu jde především o posouzení nálezů z hlediska ekonomiky areálu, jeho krajinného prostředí a způsobů jeho užívání (behaviorální analýza, tafonomie sídlištních objektů). V centru pozornosti proto budou především ekofakty a přírodní fakty, které budou podrobeny řadě analýz přírodovědnými metodami (archeozoologická a paleobotanická a., a. stabilních izotopů ve zvířecích kostech a zubech, antrakologická a., mikromorfologie vrstev výplně objektů, fosfátová a., a. fytolitů, datování různými metodami aj.). Projekt představuje první etapu celkového řešení problematiky naleziště, které je ojedinělé svým rozsahem a zatím nesnadno interpretovatelné (obsahuje přes 600 domů pražské kultury, z nichž cca 200 bylo v letech 2006-8 moderními metodami prozkoumáno).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter