Při záchranném výzkumu na Pražském hradě byla nalezena další část nejstaršího opevnění

Praha/Pražský hrad: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha prováděl od ledna záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu. Nejvýznamnějším nálezem je fragment valového opevnění s kamennou plentou z 10. až 11. století a ještě staršího příkopu z 9. století.

V souvislosti se stavebními úpravami Informačního střediska Pražského hradu, jejichž investorem je Správa Pražského hradu, je na ploše 60 m2 od ledna letošního roku prováděn záchranný archeologický výzkum, který byl právě dokončen.

Dnešní budova Středního křídla byla vystavěna po obou stranách zděné románské hradby z 12. století, která chránila Pražský hrad z nejpřístupnější, západní strany. Již v r. 1948 našel I. Borkovský při rozšiřování průjezdu ze II. na III. hradní nádvoří dva příkopy a zjistil, že do vnějšího z nich byla vestavěna románská hradba. V letech 2001 – 2002 byl při stavebních úpravách v místnostech severně od průjezdu odkryt příkop s mohutnou dřevohlinitou hradbou a kamennou čelní plentou. Toto opevnění obkružovalo celý Pražský hrad v 10. a 11. století. Jeho dnešní západní části, I., II. a IV. nádvoří, tvořily předhradí. V 9. století byl hrad ještě o málo kratší, jak ukázal nález staršího příkopu, odkrytého pod tělesem výše popsané hradby.

V letošním roce byla obě opevnění, starší příkop i mladší příkop s hradbou, odkryta v místnostech jižně od průjezdu. K nečekanému objevu došlo při dokončování výzkumu. V základové řadě kamenného čela hradby, na vypuklé plošce měkkého opukového kamene, byla vyrytá jednoduchá kresba. Přestože nejsme schopni identifikovat její význam, mohlo by se jednat o schematické vyobrazení některé z tehdejších hradních staveb, stavební či jiný záznam. Jedná se o nález velmi významný, protože první svého druhu v Praze.

V místnostech ležících dále od průjezdu směrem k jihu jsme již nalézali hned pod dnešními podlahami jen skalnaté podloží. Jak víme z historických zpráv, původní terén se v těchto místech zvedal, a proto byl v 16. století, před výstavbou současných budov, zarovnán. Přitom byly všechny vrstvy s pozůstatky lidské činnosti odkopány.

 *

 *

Obr. 1: Plán Pražského hradu s vyznačením opevnění a místa současného výzkumu (červeně).

Obr. 2: Pohled do sondy (foto P. Měchura).

Obr. 3: Rytina nalezená při výzkumu čelní kamenné stěny valu (foto M. Frouz).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter