kdy žádat Archeologický ústav o stanovisko k badatelskému archeologickému výzkumu

1. Badatelský archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který nebyl vyvolán stavební nebo jinou činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. a je prováděn za účelem vědeckého poznání.

2. Mají-li být k provedení badatelského archeologického výzkumu využity destruktivní metody archeologického výzkumu je oprávněná organizace povinna v souladu s dohodou o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů, kterou uzavřela s AV ČR, požádat o stanovisko k jeho provedení Archeologický ústav AV ČR.

3. Za destruktivní jsou považovány takové metody archeologického výzkumu, při jejichž užití dochází k narušení nemovitých archeologických nálezů a k vyjímání movitých archeologických nálezů z místa svého původního uložení.

4. Za destruktivní metody archeologického výzkumu nejsou považovány metody s minimálními invazivními zásahy. Mezi tyto metody patří: vrty určené k odběru pedologických nebo paleobotanických vzorků, povrchové sběry nekovových archeologických nálezů, povrchové sběry s použitím detektorů kovů v ornici na plochách, které jsou nebo byly v minulosti pravidelně zemědělsky obdělávány.

5. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. se vyjadřuje k badatelským výzkumům na území Hl. města Prahy, Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje.

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter