Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie
• Řešitel:
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.
• identifikační číslo:
GAP405/10/2334
• Rok realizace:
2010 - 2013
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk – raně středověké hradiště – středověk – knížecí residence
 
 
 

Záměrem projektu je vyhodnocení všech archeologických výzkumů, které dosud byly realizovány na akropoli Vyšehradu, a jejich zařazení do historického vývoje lokality a raného českého státu. Projekt vznikl jako součást dlouhodobého záměru postupně zpracovat a publikovat rozsáhlé, ale dosud nevyhodnocené archeologické dědictví získané na Vyšehradu badatelskými generacemi od 20. let 20. století do současnosti. Dosud se podařilo zpracovat a monograficky publikovat výzkumy na třech různých polohách Vyšehradu, v pořadí čtvrtá a historicky nejdůležitější poloha – akropole – je předmětem předkládaného projektu. Zamýšleným výsledkem je monografie o vyšehradské akropoli prezentující rozsáhlou archeologickou pramennou základnu, její komplexní zhodnocení podle moderních požadavků, zařazení do historického rámce a konečně včlenění do kontextu studia středověkých panovnických sídel.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter