Počátky kostelních pohřebišť ve venkovském prostředí Českých zemí
• Řešitel:
Mgr. Ladislav Varadzin
• identifikační číslo:
KJB800020701
• Rok realizace:
2007 - 2009
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
raný středověk - kosterní pohřbívání - venkov - pohřební zvyklosti
 
 
 

Tématem projektu je shromáždění a zhodnocení archeologických pramenů pro poznání vzniku kostelních pohřebišť ve venkovském prostředí (mimo správní přemyslovská centra) na území ČR v raném středověku. Součástí projektu je poznání procesu vzniku kostelních pohřebišť a jejich souvislost se sídelní strukturou, s poč. venkovských kostelů a sídly mocných. Prostředkem bude:

1. komplexní shrnutí a zhodnocení tzv. řadových nekropolí (předcházejících kostelním pohřebištím) s důrazem na postižení chronologie jejich zániku na území ČR;

2. komplexní shrnutí a zhodnocení kostelních pohřebišť v raném středověku, chronologie počátků a jejich vlastností;

3. zpracování a interpretace venkovského kostelního pohřebiště ve Vrbně u Mělníka z 12.-13. století, jehož rozsah a kvalita představuje důležitou pramennou oporu pro řešení projektu a který dovoluje vytvořit příkladovou studii. Výsledky projektu dovolí vyslovit teze zejména s historickým a kulturně antropologickým dosahem.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter