podklady pro tiskovou konferenci: Výstava „Dědictví Karla Velikého“

Putovní výstava „Dědictví Karla Velikého“ vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury. Po belgickém Ename a italské Ravenně přichází v podobě přepracované pro českého návštěvníka do Prahy. Jejím hlavním úkolem je představit dobu raného středověku jako období, jehož interpretace jsou v Evropě dodnes významnými podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava chce návštěvníka vtáhnout nejen do hledání toho, co máme v Evropě společné či rozdílné a v čem nás může tato etapa dnes inspirovat, ale i přivést k zamyšlení, jak různě můžeme na historii pohlížet.

Na pražskou podobu výstavy přijely exponáty z partnerských zemí projektu Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Vedle toho zde jsou poprvé vystaveny významné památky z českých sbírek včetně úplného představení nově zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.

Výstava z výsledků projektu „Kolébky evropské kultury“ zpracovaného v rámci programu Kultura 2007–2013. Projekt mapuje období raného středověku jako jednu z etap významných pro tvorbu současné evropské kulturní identity a snaží se uplatnit koncept „jednoty v rozmanitosti“, který je mottem Evropské unie od roku 2000. Pracuje s historickým dědictvím, ke kterému můžeme přistupovat různými způsoby. Na jedné straně o něj můžeme „jen“ pečovat, na straně druhé jej můžeme vnímat jako výzvu k diskusi, která dává minulosti současný smysl a která se soustředí na vzájemné působení paměti, identity a místa. Představením raně středověké Evropy se snažíme uvést střední Evropu do širšího kontextu a otevřít diskusi o nacionalizované stereotypní interpretaci (nejen) české raně středověké historie.

Výstava je rozdělena na šest částí. První seznamuje návštěvníka na příkladu historických map vybraných období s historií sjednocovacích procesů v Evropě a se základními daty o Evropské unii jako posledního a mírového pokusu o spojení Evropy do jednoho politického, ekonomického a kulturního celku. Druhá představuje osobnost Karla Velikého, panovníka, který patří k nejvýznamnějším evropským politikům a jehož odkaz se prolíná tvorbou kulturní identity velké části Evropy. Část třetí – rozmanitost – provede návštěvníka pěti vybranými evropskými regiony v období raného středověku; vyzdvihuje specifika každého z regionů a jejich kulturní a přírodní rozmanitost. Čtvrtá část – jednota – seznamuje s prvky, které jednotlivé evropské regiony spojují na politické a kulturní rovině. Tematizována je správa říše, ekonomika, obchod a jednotlivé základní stavební kameny kulturní identity: náboženství, jazyk, umění a architektura. Pátá část výstavy navazuje na předchozí rozmanitost a formou pokladnice předvádí lokální kulturu raně středověkých elit. V šesté, poslední části se návštěvník vydá po virtuální Stezce kulturního dědictví; provede jej po deseti významných raně středověkých lokalitách, které jsou partnery projektu a jejichž regiony byly blíže představeny v části Rozmanitost.

Výstavu doplňuje vzdělávací program, jenž chce žáky druhých stupňů základních škol a studenty středních škol přivést k vnímání pestrosti vlastní historie a poznání oborů, které přinášejí do učebnic základní dějepisná data.

Obr. 1: Kostel sv. Jiří, Kostoľany pod Tribečom, Slovensko, nástěnné malby, pol. 11. století, detail Panny Marie ze scény Narození, foto Martin Frouz.

Obr. 2: Pražský hrad, pohřebiště v Lumbeho zahradě, kaptorga, 9.-11. století, foto Jan Gloc.

Obr. 3: Mladá Boleslav–Podlázky, raně středověký poklad, foto Martin Frouz.

Obr. 4: Libice nad Cidlinou, raně středověký zlatý prsten, foto Martin Frouz.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter