prohlášení Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

Od roku 2012 se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i účastní projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Po schválení věcného záměru vládou ČR spolupracovali zástupci Archeologického ústavu i na jeho paragrafovém znění, které v současnosti prochází vnějším připomínkovým řízením. Připomínky týkající se ochrany archeologického dědictví, které vznesla Akademie věd ČR, byly na jednání 11. 6. 2015 bezezbytku vypořádány.

Je třeba zdůraznit, že přestože v řadě případů návrh zákona nepřináší vždy zcela ideální řešení, podařilo se po vzájemné intenzivní diskusi dojít k závěrům přijatelným pro obě strany. Ve srovnání s dnes platným zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči přináší návrh zákona výrazné zlepšení péče o archeologické dědictví a to zejména stanovením jasných pravidel pro provádění archeologických výzkumů.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter