Socio-rituální centrum v mladoneolitickém období (4900-4500 př. n. l.)
• Řešitel:
Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
• identifikační číslo:
-
• Rok realizace:
2015-2017
• Agentura:
Nadační fond Neuron
• klíčová slova:
Mladý neolit – kultura s vypíchanou keramikou – centralita – rondel – distribuční systém
 
 
 

Projekt je zaměřen na vyhodnocení mladoneolitického sídliště s pozůstatky „monumentální“ architektury, tzv. rondelu, odkrytého na katastru Vchynic (okr. Litoměřice). Rondely se objevují v první pol. 5. tis. př. n. l. na širokém teritoriu střední Evropy, od Bavorska až na území Slovenska, Maďarska a Rakouska, a jsou objektem intenzívního zájmu zahraničních odborníků. Rondely dosahují podobně jako mladší objekty typu „henge“ velkých rozměrů (i přes 200 m) a někteří badatelé uvažují např. o jejich astronomické funkci.

Lokalitě Vchynice bylo věnováno několik dílčích studií, dosud však chybí analýzy některých nálezů a datování vzorků. Nedestruktivními prospekčními metodami, povrchovým sběrem a geofyzikálním měřením, je zapotřebí zjistit celkový plošný rozsah sídliště, důležité bude ověřit starší nálezy z okolí.

Konfrontací dosud publikovaných výsledků a zahrnutím dalších analýz, bude možné interpretovat roli (regionální/nadregionální) sídelního areálu na důležité komunikační trase u řeky Labe, propojující území Německa a ČR. V nálezovém souboru artefaktů byly doloženy např. některé kamenné suroviny až z oblasti Bavorska (vzdálenost cca 250 km). Hlavním výstupem projektu bude komplexní vyhodnocení neolitického sídelního areálu s rondelem, které bude zpřístupněno odborné veřejnosti v cizojazyčné monografii.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter