zakázka malého rozsahu: Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem: Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

(dále také jen jako „veřejná zakázka“ nebo také jako „dodávka“)

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
Zastoupen: doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel
(dále jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „AÚAVČR“)

1.2. Kontaktní osoby
1.2.1. Kontaktní osoba pro věci technické
Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou (především pokud jde o doplňující dotazy technického rázu k předmětu zakázky) je:
Mgr. Jiří Unger, Oddělení záchranných výzkumů – skupina záchranných výzkumů
tel: 257 014 347
email: unger@arup.cas.cz

1.2.2. Ve věcech právního rámce vedení výběrového řízení:
Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, IČ: 01821644, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 00
Email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@biem-advokat.cz a v kopii na jan@schybal.cz
Telefon: +420 723807190, +420 777936467

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
KOMPLEXNÍ DODÁVKA BEZPILOTNÍHO LETECKÉHO ZAŘÍZENÍ, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, POŽADAVKŮ ZADAVATELE, TECHNICKÉ PODMÍNKY, PRÁVNÍ RÁMEC VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

2.1. Předmět zakázky
2.1.1. Předmětem veřejné zakázky je (i) komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení ,včetně fotoaparátu, jehož prostřednictvím bude možné provádět letecké snímkování a fotogrammetrii, spolu s příslušenství, jehož technická specifikace tvoří přílohu č. 6 této výzvy; (ii) dodání cvičného bezpilotního leteckého zařízení, pro výuku ovládání bezpilotního leteckého zařízení uvedeného v bodu (iii) doprava dodávky do místa
plnění (iv) provést komplexní instalaci dodávky, tedy zejména její zprovoznění a předvedení její řádné funkčnosti, (vi) zajistit komplexní školení vybraných pracovníků Zadavatele Provedení veřejné zakázky tak spočívá v úplném provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci veřejné zakázky a (vii) zastupování před Úřadem pro civilní letectví ve správním řízení o získání příslušného povolení k letovému provozu letadla způsobilého létat bez pilota.

2.1.2. Zadavatel jako veřejná výzkumná instituce požaduje, aby uchazeč zcela splnil technický rozsah veřejné zakázky, která zohledňuje požadavky Zadavatele na jeho činnost, v opačném případě může být jeho případná nabídka shledána jako nezpůsobilá a může být vyloučena.

2.1.3. Technická specifikace zakázky, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, je součástí návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen doložit vlastní technickou specifikaci či popis dodávaného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, přičemž nedoložení takovéto vlastní technické specifikace bude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

2.2. Druh Zakázky
2.2.1. Poptávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávku.
2.2.2. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 630.000,- Kč bez DPH

4. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
4.1. Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adrese Letenská 4, 118 01 Praha 1.

5. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ / REALIZACE ZAKÁZKY
5.1. Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to ve lhůtách a za podmínek dle smluvní dokumentace.
5.2. Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním příslušné smlouvy na dodávku.

6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
6.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Splnění kvalifikačních předpokladů v bodech a) až k) se prokazuje předložením čestného prohlášení zájemce, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy. Prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této zakázky, nebo,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění,
Podklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů.

6.3. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
- seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu více než 400.000,-Kč. bez DPH za jednotlivou dodávku.
Přílohou dotčeného seznamu musí být prohlášení dodavatele o provedení významných dodávek uvedených v seznamu významných dodávek s příslušným popisem takovýchto dodávek tak, aby bylo zřejmé, že tyto dodávky byly obdobného charakteru, jako je povaha veřejné zakázky, tj. dodávka bezpilotního leteckého zařízení.

Seznam musí dále obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele,
- název zakázky,
- rozsah předmětu dodávky,
- datum zahájení a ukončení díla

6.4. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje pro prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, že splní veřejnou zakázku, předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou, které tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

7. PRÁVNÍ RÁMEC VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
7.1. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a to v rozsahu zákonné úpravy na zakázky malého rozsahu, avšak s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 zákona Zakázka není realizována v režimu zadávacího řízení. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňuje
Zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek.

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
8.1. Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění. Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena dodávky bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech nákladů souvisejících (instalace, zprovoznění,doprava, apod.).

8.2. Celková nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH. K určení nabídkové ceny slouží příloha č. 3 této výzvy názvem „Struktura nabídkové ceny“ a rovněž také čl. 5.1. smlouvy na dodávku). Součástí nabídky bude také komplexní cenová kalkulace dodávky.
Současně pak uchazeč podrobně rozvede nabídkovou cenu v jím předloženém položkovém rozpočtu, aby se daly řádně identifikovat náklady na jednotlivé kusy pořizovaných zařízení zakázky.

8.3. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

9. OBSAH NABÍDKY
9.1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:
a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem veřejné zakázky „KOMPLEXNÍ DODÁVKA BEZPILOTNÍHO LETECKÉHO ZAŘÍZENÍ, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky;
b) označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a opatřena podpisem dodavatele či dodavatelů, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;
c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

10. ČLENĚNÍ NABÍDKY
10.1. Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikaci dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou zakázku.
Krycí list nabídky tvoří přílohu č. 1 této výzvy,
b) obsah nabídky,
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
e) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
f) nabídková cena uvedená ve „Struktuře nabídkové ceny“ dle přílohy č. 3 této výzvy a dále v položkovém rozpočtu, aby se daly řádně identifikovat náklady na jednotlivé kusy pořizovaných zařízení zakázky ve smyslu čl. 8.2. zadávací dokumentace, tento položkový rozpočet předloží uchazeč,
g) podepsaný návrh smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy, doplněný o vybrané údaje(1x),
h) technický popis dodávky – uchazeč uvede podrobný a srozumitelný popis dodávky včetně všech technických parametrů, a doloží prospekty či katalogy dodávky, ze kterých bude zřejmé, že dodávka splňuje technické vymezení veřejné zakázky požadované zadavatelem,
i) elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD a vyplněné znění návrhu smlouvy ve formátu .doc.

11. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1. Celá nabídka musí být uchazečem předložena v jednom originálním vyhotovení (označených jako „originál“). Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (statutární orgán dodavatele či zmocněnec na základě plné moci, která musí být přiložena).

11.2. Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

11.3. Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF, XLS, DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

12. JAZYK NABÍDEK
12.1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce.

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY
13.1. Nabídku může uchazeč podat doporučeně poštou na adresu Zadavatele nebo osobně na ARCHEOLOGICKÝÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i., se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, v sekretariátu ředitele nejpozději do 27.4.2015 do 11:00.

13.2. V případě osobního předání nabídky je uchazeč povinen prokázat, že jedná za konkrétního uchazeče (jako statutární orgán, příp. jako osoba jednající za uchazeče na základě plné moci).

14. HODNOCENÍ UCHAZEČŮ
14.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.

14.2. Dílčí hodnotící kritéria stanovuje Zadavatel vahou vyjádřenou v procentech následujícím způsobem:
1. kritérium: Nabídková cena bez DPH 80%
2. kritérium: záruka dodávky 10%
3.kritérium: cena pozáručního servisu stroje bez DPH/hod. 10%

14.3. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodovací hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

1. kritérium: Nabídková cena bez DPH určená součtem každé části Dodávky – váha 80 %
V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše nabídkové ceny, kterou se rozumí částka rovnající se součtu každé části dodávky. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější – nejnižší – nabídky (tato obdrží 100 bodů) k hodnocené nabídce. Údaj o nabídkové ceně bude doplněn do Struktury nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy a rovněž do návrhu smlouvy uváděné v příloze č. 2 této výzvy (viz čl. 5.1. návrhu smlouvy).

Matematické vyjádření hodnocení:
Nabídka bude hodnocena podle vzorce:
nejvýhodnější nabídková cena díla v Kč bez DPH / hodnocená nabídková cena dodávky v Kč bez DPH * 100 * váha …. = počet bodů

2. kritérium: Délka záruky Zakázky v rozsahu min. 24 měsíců, max. 76 měsíců – váha 10 %
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria se bude hodnotit pouze absolutní délka záruky veřejné zakázky u každé dílčí dodávky. Poskytnutá záruka nesmí být jakkoli podmíněna či omezena. Údaj o délce záruky bude doplněn do návrhu smlouvy dle přílohy č. 2 této výzvy (viz čl. 9.1.návrhu smlouvy). Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější – nejvyšší – nabídce (tato obdrží 100 bodů).Uchazeč nesmí nabídnout nižší než požadovanou záruku, v opačném případě by tak jeho
nabídka byla nehodnotitelná a byla by vyloučena.

Matematické vyjádření hodnocení:
nabídka bude hodnocena podle vzorce:
hodnocená délka záruky / nejvýhodnější délka záruky * 100 * váha = počet bodů

3. kritérium: cena pozáručního servisu stroje bez DPH/hod. váha 10 %
Na základě tohoto dílčího kritéria se bude hodnotit cena pozáručního servisu vyjádřená dle hodinové sazby bez DPH. 100 bodů obdrží nabídka s nejnižší hodinovou cenou servisu bez DPH. Údaj o ceně pozáručního servisu bude doplněn do návrhu smlouvy na dodávku uváděné v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (viz čl. 11.1. návrhu smlouvy na dodávku).

Matematické vyjádření hodnocení:
nabídka bude hodnocena podle vzorce:
nejvýhodnější cena pozáručního servisu v Kč bez DPH / hodnocená cena pozáručního servisu v Kč bez DPH * 100 * váha …. = počet bodů

14.4. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Hodnoty prováděné u jednotlivých měření budou zaokrouhlovány na celá čísla. Konkrétně tak celková výše bodového hodnocení bude odpovídat součtu celkové nabídkové ceny dodávky a součtu nabídkového hodnocení délky záruky dodávku

14.5. V případě bodové rovnosti při hodnocení nabídek, bude za výhodnější nabídku považována ta nabídka s nižší nabídkovou cenou coby hodnotícím kritériem s nejvyšší vahou.

15. OBCHODNÍ PODMÍNKY
15.1 Návrh smlouvy
15.1.1.Veškeré obchodní a platební podmínky týkající se provádění veřejné zakázky, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy. Zejména pak uchazeč doplní ta prázdná místa smlouvy určená k doplnění délky záruky,ceny veřejné zakázky jakož i další místa určená k doplnění uchazečem. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené ve smlouvě či požadované v této výzvě. Uchazeč nesmí nad rámec předchozí věty měnit obchodní podmínky zadavatele uvedené v návrhu smlouvy.

15.1.2.Nad rámec skutečností uvedených v čl. 15.1.1. této výzvy nesmí uchazeč jakkoliv zasahovat do znění návrhu smlouvy.

16. NÁKLADY ÚČASTI
16.1. Zadavatel nepožaduje úhradu v souvislosti s účastí uchazeče na výběrovém řízení
16.2. Zadavatel nehradí uchazečům náklady spojené s jejich účastí ve výběrovém řízení.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY
17.1 Změna podmínek výzvy
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění výzvy nebo z vlastního podnětu.

17.2. Doplnění nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné doplnění.

17.3. Vyloučení variantních řešení
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky a ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

17.4. Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení. Rovněž si veřejný zadavatel vyhrazuje právo neuvádět uchazečům důvody zrušení výběrového řízení.

17.5. Ověření informací obsažené v nabídce
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17.6. Dodatečné informace k této výzvě, doručování, komunikace mezi veřejným zadavatelem a uchazečem

17.6.1. Dotazy je možno podávat jen v písemné formě, pro doručování platí níže uvedené. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby za účelem urychlení komunikace zasílali žádosti o dodatečné informace jak písemnou formou, tak zároveň i na v čl. 1 uváděný e-mail kontaktních osob a zástupce Zadavatele.

17.6.2 V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby.

17.6.3. Dodatečné informace budou rovněž zveřejňovány na profilu Zadavatele (http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658- 884d32bc2e3b).

17.6.4. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu všem osobám, které dotazy podaly, jakož i všem, kterým byla poskytnuta tato výzva.

.
18. PŘÍLOHY
Nedílnou součást této výzvy tvoří následující přílohy:

• Příloha č. 1 – Krycí list nabídky – DOC

• Příloha č. 2 – Návrh smlouvy na dodávku – DOCX

• Příloha č. 3 – Struktura nabídkové ceny – DOCX

• Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o základních kvalifikačních požadavcích – DOCX

• Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti – DOCX

• Příloha č. 6 –technická specifikace – DOCX

V Praze dne 14.4.2015

………………………………………
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel

Text výzvy, včetně podepsané přílohy 1: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter