archeologický nález kostela na Vyšehradě

Praha/Vyšehrad. V červenci 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Výzkum, který přinesl velmi zajímavé poznatky v oblasti raně středověké církevní architektury, finančně podpořili Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

V letošním roce pokračoval systematický výzkum Archeologického ústavu v Praze, který se již několik desetiletí věnuje pražskému Vyšehradu. Výzkum se tentokráte soustředil na východní sousedství baziliky sv. Vavřince v jižní části Vyšehradu. Prostor baziliky byl opakovaně zkoumán v minulých desetiletích. Pozornost archeologů se nyní upřela především k předchůdci baziliky, jehož pozůstatky byly poprvé zkoumány již ve 20. letech 20. století, ale jen částečně a bez možnosti jasnější interpretace. Díky projektu obnovy areálu s bazilikou sv. Vavřince měli archeologové možnost provést v roce 2011 revizní výzkum, na jehož základě byl zpracován výzkumný projekt letošní kampaně. V letošním roce se potvrdila existence starší stavby, zachované jen v základech, která je rozměrově srovnatelná s biskupskou rotundou sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě. Stavba byla vystavěna na v tehdejších Čechách neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha) a na základě terénního výzkumu ji můžeme datovat do období 2. poloviny 10. století až do 1. poloviny 11. století. Stavební předlohy mohou pocházet dokonce až z byzantského prostředí. Celkové vyhodnocení původní podoby stavební struktury je však otázkou navazujícího dlouhodobého zpracování dat z terénního výzkumu. Archeologický nález je vyvrcholením několikaletého úsilí pracovníků Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Na jeho realizaci se finančně podíleli Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

Obr. 1 Vyšehrad. Půdorysná rekonstrukce předrománského kostela. Červeně vyznačeny nalezené úseky zdiva. Autor L. Varadzin.

Obr. 2 Vyšehrad. Oblouk jižní apsidy předrománského kostela nalezený pod základy baziliky sv. Vavřince. Pohled od jihovýchodu. Foto ARU

Obr. 3 Vyšehrad. Úseky zdiva předrománského kostela pod základy baziliky sv. Vavřince. Pohled od východu. Foto ARU

Obr. 4. Ladislav Varadzin komentuje nález východní apsidy vyšehradské trikonchy. Foto ARU

Obr. 5. Účastníci odborné komise (13. 8. 2014) na místě výzkumu vyšehradské trikonchy. Foto ARU

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter