• Autor:
Militký, Jiří
• ISBN:
978-80-7007-390-2; 978-80-87365-61-8
• Vydavatel:
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Centrum medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
386 s., fotky
• Jazyk publikace:
Česky, německé resumé

Zpracování tématu nálezů antických mincí v Čechách umožnilo vytvoření nového komentovanéího katalogu antických mincí z českého území. Jedině díky této nové pramenné základně bylo možné nově shrnout základní poznatky o
jednotlivých etapách importu antických mincí do českých zemí. Ačkoliv u značné části nálezů postrádáme přesnější nálezové okolnosti a v řadě ohledů není tento materiál vždy úplně reprezentativní, lze na jeho základě již s dosti vysokou pravděpodobností definovat základní tendence importu antických mincí známých z českého území.

Sledované území je region o rozloze 50971 km2, přičemž jeho vymezení odpovídá současnému územně-správnímu členění bez ohledu na historickou hranici mezi Čechami a Moravou. V protohistorickém období toto území bylo vždy již součástí barbarika, ačkoliv nejbližší vzdálenost k hranici římského impéria byla pouhých 30 km. Průchodnost k římské hranici však byla zřejmě omezena pouze na několik průsmyků. Ze sledované části barbarika je podchyceno 768 nálezů registrovaných v rámci celkového počtu 841 samostatných evidenčních záznamů. Celkem je v katalogu zaznamenáno nejméně 5032 mincí, z nichž alespoň přibližně popsáno či dochováno je 3349 kusů.

Nálezy řeckých mincí reprezentují nejstarší horizont výskytu importovaných mincí na českém území. Výraznou a početnou skupinu nálezů z českého území představuje výskyt římských republikánských mincí. Jejich interpretace je však především z chronologického hlediska velice složitá. Jen malá část z nich souvisí ještě s osídlením v době laténské, drtivá většina z však souvisí až s dobou římskou. Nejpočetnější skupinu nálezů antických mincí z českého území reprezentují římské mince z období císařství, právě jim je v publikaci věnována největší pozornost. A to jak nálezům hromadným, tak i jednotlivě nalezeným exemplářům. Závěrečnou fázi importu mincí na českém území reprezentují raně byzantské mince ze 6. a 7. století, částečně již spadající na počátek raného středověku, kdy mnohasetletá tradice importu antických mincí ve střední Evropě končí.

Kniha se zabývá řadou okruhů otázek spojených s antickým mincovním importem. Nejdůležitější je však otázka funkce antických mincí v barbariku. Je zjevné ,že mince zde sloužily jako zdroj drahých kovů, jako ozdoby, avšak také skutečná platidla. Zpracováním tohoto tématu získalo území Čech významné postavení v rámci širší střední Evropy, kde je této problematice věnována již dlouho značná pozornost.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
700,- Kč