• Autor:
M. Dobeš – P. Limburský a kol. (Ž. Brnić – J. Likovský – M. Popelka – R. Kyselý – J. Hlaváč)
• ISBN:
978-80-87365- 65-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
192 s., fot.
• Jazyk publikace:
česky, německy


Předložená monografie se zabývá zejména zpracováním hrobových nálezů z počátku staršího eneolitu (ca 38. století BC) a z období kultury se šňůrovou keramikou (ca 2800-2500 BC), získaných při záchranném výzkumu polykulturního naleziště ve Vliněvsi u Mělníka v letech 1999-2008. Úvodní kapitoly pojednávají o přírodním prostředí naleziště, historii výzkumu v lokalitě a stavu pramenné základny mladšího eneolitu na Mělnicku. Poté následuje podrobný popis všech situací, tj. 2 hrobů kultury nálevkovitých pohárů a 75 hrobů kultury se šňůrovou keramikou, provázený příslušnými vyobrazeními a následovaný základním vyhodnocením jak kontextů, jejich plošné distribuce, chronologie atp., tak vlastních nálezů. Práce zahrnuje rovněž analýzy antropologického, osteologického a konchologického materiálu. Doklady sídlištní šňůrové keramiky, zpravidla vtroušené v objektech jiného stáří, tvoří podklad pro úvahy o prostorovém vztahu souvěkých sídlišť a pohřebišť. Součástí publikace je i série 16 nových radiouhlíkových dat pro český mladší eneolit.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
300,- Kč