Genetické otisky potravně produkčních systémů u lidských populací
• Řešitel:
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
• identifikační číslo:
GA13-37998S
• Rok realizace:
2013-2016
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Genetika - diversita - zemědělství - pastevectví
 
 
 

Zemědělství vzniklo na Předním východě, kde lidé před zhruba 10 tisíci lety domestikovali jak rostliny tak zvířata. Jeho šíření mimo tuto oblast mělo ale podle archeologických výzkumů značně odlišné podoby. Zatímco v Africe (a patrně i v jižní Arábii) měl být po dlouhou dobu využíván skot jen k mléčné produkci, středoevropský neolit mohl být v počáteční fázi charakterizován spíše pěstováním cereálií a chovem zvířat pro maso. Tento projekt chce ověřit, zda a v jaké míře se tyto archeologicky dokumentované rozdíly odrazily v genetické struktuře současných lidských populací žijících ve výše uvedených regionech. Chceme analyzovat populační dynamiku uniparentálních haplotypů euroasijského původu v africkém sahelu a porovnat ji se zavedením domácích zvířat do Afriky. Provedeme také analýzy okolí genu pro laktázovou perzistenci za účelem odhadu selekční intenzity v jednotlivých regionech. Dále budou stanoveny rozdíly v genetické variabilitě arylamin N-acetyltransferázy 2 mezi kočovnými pastevci a usedlými zemědělci afrického sahelu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter