prémie Otto Wichterleho udělena Alžbětě Danielisové

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2013 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Mezi nimi byla Alžběta Danielisová z Archeologického ústavu v Praze. Na toto prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem 39 badatelů z 27 pracovišť Akademie věd ČR.  Odměna má pozitivně stimulovat perspektivní vědce, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj příslušné vědní disciplíny.

Ocenění je určeno vybraným, vysoce kvalitním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají k rozvoji poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Letos byly oceněny i dvě kandidátky překračující tuto věkovou hranici, neboť se dle směrnice soutěže prodlužuje o dobu trvání mateřské dovolené. Budoucnost jednotlivých vědních odvětví závisí převážně na talentovaných mladších badatelích, jejichž finanční ocenění z institucionálních prostředků není dostatečné. Proto Akademická rada AV ČR schválila na svém 12. zasedání dne 8. ledna 2002 zřízení Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR. Ve svém názvu nese jméno Otto Wichterleho – na památku tohoto vynikajícího českého chemika světového formátu, vynálezce silonu a měkkých čoček, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.

Návrhy na udělení Prémií Otto Wichterleho podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR po konzultaci s vědeckými radami pracovišť. Poté je posuzuje porota složená z předsedy a místopředsedů AV ČR a předsedy a místopředsedů Vědecké rady AV ČR, jež předkládá doporučené návrhy ke schválení Akademické radě AV ČR. Finanční zajištění prémie – rozdělené do tří mimořádných odměn po 90 000 Kč – je pracovištím poskytováno z rozpočtových zdrojů AV ČR.

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

Archeologický ústav AV ČR, Praha
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D., se zabývá problémy paleoekonomie, zejména doby železné (tj. způsoby obživy, socio-ekonomická struktura společnosti, směna a obchod, vývojové cykly společností), problematikou centrálních sídel, krajinnou archeologií a v současné době také aplikacemi nových postupů sociálních simulací v archeologii. Od roku 2012 je řešitelkou grantu Social modelling as a tool for understanding Celtic society and cultural changes at the end of the Iron Age.Projekt řešený ve spolupráci s katedrou informatiky UHK se věnuje sociálním simulacím a multiagentnímu modelování – metodám, které se v Evropě v současné době teprve postupně prosazují. Cílem projektu je přispět pomocí dosud nevyzkoušené metody k interpretaci kulturních změn v 1. století př. n. l., zároveň ale také zpřístupnit její postupy širší badatelské obci.
zdroj: http://www.cas.cz/, Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter