Jedinec a komunita. Sonda do stratifikace společnosti starší doby bronzové na základě studia pohřebních areálů
• Řešitel:
PhDr. Petr Limburský Ph.D.
• identifikační číslo:
GA13-24252P
• Rok realizace:
2013-2015
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
starší doba bronzová, únětická kultura, pohřební areály, stratifikace společnosti
 
 
 

V nedávné době bylo zkoumáno více nových nalezišť starší doby bronzové. Byl prozkoumán i největší známý areál únětické
kultury ve Vlíněvsi, okr. Mělník. Součástí areálu bylo několik chronologicky současných pohřebišť, která úhrnem čítají více jak
350 hrobů a která uspořádáním a výbavou jsou unikátní nálezovou situací. Poprvé tak lze na základě studia jediného areálu
odlišit regionálně podmíněnou složku pohřebních zvyklostí a indikátory odlišného sociálního postavení. Pro řešení sociální
stratifikace společnosti tohoto období budou dále využity publikovaná pohrebiště a i další nepublikované nálezy. Při formulaci
závěrů je kladen důraz na datování pomocí radiokarbonu dosud řri analýzách opomíjených hrobů bez výbavy. Čechy patří k
dobře známým regionům, což ve spojitosti s touto jedinečnou situací a novými nálezy vytváří příznivé podmínky pro formulaci
modelových situací a vazeb uvnitř komunit. Projekt prohlubuje znalosti uvedeného období, prináší nové poznatky a otvírá další
možnosti hodnocení nálezu a srovnání i s jinými evropskými regiony. Výsledky shrne závěrečná monografie.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter