Program

Program:

Pondělí 16.9.

9.00–13.00 Registrace účastníků (Galerie Středočeského kraje)

9.00–12.00 Prohlídka Kutné Hory (pro zájemce, cca 2 hodiny, 10.00–12.00)

13.00–13.20 Slavnostní zahájení

13.20–13.30 V. Kašpar: Celostátní konference archeologů středověku bez Tomáše Durdíka
13.30–14.00 J. Frolík, F. Velímský: Mons Cuttna – Archaeologia de civitatem
14.00–14.10 J. Doležel: K nejstarším dějinám kutnohorských kostelů

Těžba, úprava a hutnictví rud, produkce a zpracování kovů (14.10–16.00)

14.10–14.30 P. Hejhal, M. Vokáč.: Středověká těžba zlata na Českomoravské vrchovině
14.50–15.10 J. Musil, P. Netolický: Pozůstatky rýžování zlata v tzv. bojanovském újezdu (okres Chrudim)
15.10–15.30 P. Kočár, P. Malík, L. Petr, J. Večeřa, M. Zezula: Středověká exploatace zlata v Suché Rudné ve světle interdisciplinárního výzkumu (výsledky záchranného výzkumu v areálu povrchové dobývky Měkká žíla v r. 2013)
15.30–15.50 J. Doležel, M. Kejzlar: Nové poznatky o důlním komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou – výsledky povrchového průzkumu v letech 2002–2012

16.00–19.00 prohlídka Muzea stříbra a středověkého dolu (po skupinách 25 osob, prohlídka trvá cca 1,5 hodiny)

*

Úterý 17.9.

Těžba, úprava a hutnictví rud, produkce a zpracování kovů (8.30–10.30)

8.30–8.50 P. Hrubý: Od hertovního stříbra k brakteátové minci ve 13. století
8.50–9.10 P. Vařeka, P. Baierl, L. Holata, J. Plzák, J. Zavřel: Těžba a úprava železných rud ve vesnickém prostředí pozdního středověku vázaná na sedimentární formace barrandienského paleozoika (okr. Beroun, Příbram, Plzeň-jih a Rokycany)
9.10–9.30 L. Hlubek, P. Šlézar: Doklady železářské výroby v raném středověku na Litovelsku
9.30–9.50 J. Labuda, M. Budaj: Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici
9.50–10.10 L. Šejvlová: Restaurování a zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě

Diskuse

10.30-10.50 Přestávka

Stavební materiály (10.50–12.30, 14.00–16.00)

10.50–11.10 M. Suchý: Vápno, svatovítská katedrála a pražští vápeníci v pozdním středověku. Výpověď písemných pramenů
11.10–11.30 D. Pivko: Litavský vápenec – jeden z najdlhšie využívaných kameňov na opracované výrobky v strednej Európe
11.30–11.50 A. Bojęś-Białasik, D. Niemiec: Późnoromański i wczesnogotycki warsztat budowlany z XIII w. przy klasztorze dominikanów w Krakowie
11.50–12.10 J. J. Kovář, M. Hlavica: Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov
12.10–12.30 M. Dejmal, P. Baier, M. Rybníček, H.Vavrčík, P. Kočár, R. Kočárová, M. Plaček, A. Hoch: Surovinová základna hradu ve Veselí nad Moravou

12.30–13.30 oběd

13.30–14.00 Vernisáž výstavy „Jezuitská kolej od pravěku po dnešek. Archeologický výzkum 1998–2012

14.00–14.20 P. Bisták, J. Jahn, I. Bábiková: Stavebný materiál v románskom a gotickom murive zaniknutého kostola sv. Michala v Podhoranoch – Sokolníkoch
14.20–14.40 J. Varhaník: K využití materiálu, získaného hloubením hradního příkopu
14.40–15.00 F. Gabriel, L. Kursová: Středověké technologie zakládání zděných staveb v severních Čechách
15.00–15.20 J. Plzák, P. Netolický: Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích (Plzeňský kraj)
15.20–15.40 P. Holub, V. Kolařík, D. Merta, M. Peška, A. Zůbek: Dřevo jako stavební materiál vrcholně středověkých měšťanských domů na území jižní Moravy (na příkladu Brna a Jihlavy)

Diskuse

16.00–16.20 Přestávka

Organické materiály (16.20-18.00)

16.20–16.40 A. Hoch: Dřevěné provozní vybavení hradu ve Veselí nad Moravou
16.40–17.00 F. Kostrouch, P. Šlézar: Dřevěné středověké předměty z Litovle
17.00–17.20 M. Bravermanová, H. Březinová: Borta z pohřebních šatů jedné z královen zhotovená technikou tkaní na destičkách
17.20–17.40 M. Broszko: Odciski tekstylne jako przyczynek do badań wykonywania XVI-wiecznych kafli Jarosławskich

Diskuse

19.00–23.00 společenský večer (restaurace V Ruthardce)

*

Středa 18.9.

Sklo (8.30–11.30)

8.30–8.50 D. Staššíková-Štukovská: Medzi sklom a keramikou. (Interdisciplinárne k neznámej technológii 11. stor.)
8.50–9.10 E. Černá, K. Tomková, V. Hulínský: Proměny chemické skladby skel od 11. do konce 13. století
9.10–9.30 P. Šimončičová Koóšová, B. Lesák, H. Sedláčková: Sklo v Bratislavě a Brně ve 13. a 14. století
9.30–9.50 G. Blažková, K. Chlustiková, Š. Jonášová, J. Kloužek, J. Vepřeková: Renesanční a barokní sklo z Pražského hradu a Hradčan

9.50–10.10 Přestávka

10.10–10.30 P. Šimončičová Koóšová: Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave
10.30–10.50 K. Matějková, J. Havrda: Hrnčíři ve středověké Praze. Výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků
10.50–11.10 K. Matějková: Keramický sortiment turnovských domácností. Možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství

Diskuse

11.30–12.30 oběd

Keramická výroba od raného středověku do novověku, surovinové zdroje a technologie (12.30–18.00)

12.30–12.50 Z. Bočková, K. Slavíček: Analýzy keramiky z nejstarších horizontů hradu Rokštejn
12.50–13.10 K. Doležalová, J. Mazáčková: Experiment výroby hrncovitých tvarů se značkami na dnech
13.10–13.30 K. Doležalová, J. Mazáčková , J. Těsnohlídek: Obléhání Lichnice ve světle archeologických nálezů se zaměřením na nálezy keramiky
13.30–13.50 P. Kováčik, P. Rataj: Keramika ze Starého Bohumína
13.50–14.10 B. Gruszka, P. Gunia, M. Kara: Ceramika tzw. rzemieślnicza ze starszych faz wczesnego średniowiecza z Wielkopolski południowo zachodniej w świetle wyników nowych badań specjalistycznych
14.10–14.30 I. Loskotová, M. Hložek: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století

14.30–14.50 přestávka

14.50–15.10 M. Tymonová: Výroba kamnářské keramiky v Opavě a její distribuce
15.10–15.30 D. Mazur: Możliwości rekonstrukcji materialnych i nie materialnych aspektów życia codziennego w dawnych czasach na podstawie wykorzystania wyników analizy kafli piecowych – technika, technologia i ikonografia
15.30–15.50 A. Kloužková, P. Zemenová, J. Frolík: Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC- TG a Ramanovou spektroskopií
15.50–16.10 A. Kloužková, P. Zemenová, N. Profantová: Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů (Roztoky)
16.10–16.30 Z. Měřínský: Raně středověká keramika na Moravě

Diskuse

*

17.00–18.30 Posterová prezenace

*

Čtvrtek 19.9.

8.30–16.30 Exkurze (Kutná Hora – Sedlec – Jakub – Záboří nad Labem – oběd – Kaňk – Kolín-Kutná Hora)

Po dobu konference volný vstup do dalších expozic Muzea stříbra (Kamenný dům, Památník J.K. Tyla s expozicí speleologie).

*

Program ke stažení: AHkonferenceharmonogram07_logaPDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter