Tematické bloky

Keramická výroba od raného středověku do novověku ve vazbě na surovinové zdroje a technologii výroby

Příspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na:

-       otázky zdrojů, těžby a prvotního zpracování keramických surovin (hlíny, glazury);

-       technologické aspekty keramické produkce;

-       možnosti a meze využití přírodovědných analýz keramiky a jejich přínos pro historické poznání.

 

Sklo

Příspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly soustředit na následující tematické okruhy:

-       sklářská výrobní centra 13.–15. století: nové objevy a jejich topografie, sítě skláren v jednotlivých horských oblastech, podíl netradičních prospekčních metod na lokalizaci výrobních areálů, typologický a technologický sortiment domácích skláren, přínos přírodovědných analýz;

-       sklo v sídlištním prostředí 13.–15. století: typologicko-chronologické změny tvarů skleněných nádob, přínos skel pro poznání kulturních a obchodních kontaktů a sociálního prostředí, přínos přírodovědných analýz;

 

Stavební materiály

Příspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na archeologické a historické doklady:

-       těžby a zpracování surovin pro stavby (kámen, hlína, vápenec, dřevo,…);

-       stavebních technologií (stavebních řemesel nebo přímo jednotlivých technologií, např. vápenných);

-       činností spojených s výstavbou vázaných na technologické postupy.

 

Těžba, úprava a hutnictví rud, produkce a zpracování kovů

Příspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na následující tematické okruhy:

-       těžební, rýžovnické a zpracovatelské areály;

-       hornicko-hutnická a rýžovnická sídliště, jejich život a hmotná kultura;

-       technologické postupy v těžbě, rýžovnictví, úpravě a hutnictví rud barevných kovů i železa;

-       technologické postupy v kovářství, kovolitectví, tepectví, šperkařství, mincovnictví;

-       ekonomicko-distribuční a právní vztahy v oblasti produkce drahých kovů a železa;

-       prospekce a exploatace drahých kovů jako jeden z hnacích motivů osídlování.

 

Organické materiály

Příspěvky přihlášené do tohoto bloku by se měly zaměřit především na následující tematické okruhy:

-       přínos moderních metod terénního výzkumu, spolupráce s přírodovědnými obory, narůstající objem poznatků o předmětech zhotovených z organických materiálů (např. ze dřeva, kůže, textilu, kosti, parohu apod.);

-       výsledky detailního průzkumu, odborné vyhodnocení, technologie zpracování a výroby, široké spektrum analýz, problematika správného ošetření, konzervace a dlouhodobého uložení předmětů vyrobených z organických materiálů.

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter