Předneolitické osídlení jižních Čech
• Řešitel:
doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/00/0547
• Rok realizace:
2000 - 2002
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk - kamenná industrie - jižní Čechy - paleolit - mezolit
 
 
 

Cíl projektu: Objem pramenů přesahuje v současné době 300 dosud nezpracovaných nalezišť, k nimž přibudou pro celkové zhodnocení desítky souborů již publikovaných. Třebaže zhruba dvě třetiny z nich poskytly soubory kvantitativně omezené (v počtu do 9 artefaktů), a proto většinou kulturně nezařaditelné (klasifikovatelné jen intervalově), další jednu šestinu tvoří soubory 10-49 kusů, zbývající část lokalit však poskytla kolekce mezi 50 a více než 3.000 artefaktů. Valná většina materiálu poslední skupiny byla získána lokalizovanými povrchovými průzkumy, více než deset lokalit bylo plošně zkoumáno nebo sondováno.

Výsledkem práce bude rukopis monografické studie, která dokumentací a zhodnocením industrií, analýzou planigrafie zkoumaných lokalit, topografie nalezišť a zkoumáním jejich vztahů k přírodním zdrojům stanoví chronologickou a kulturní příslušnost souborů, teritoriálního rozšíření skupin, kulturních a zásobovacích kontaktů jak v rámci celého území Čech, tak jejich vztahů k sousedním zemím. Hodnocení nálezového fondu se nutně musí zaměřit na kamennou industrii, a to vzhledem k nepříznivým podmínkám přírodního prostředí: kyselost půd jižních Čech nevytváří podmínky pro zachování organických hmot a v kvartéru převládající odnos redukuje možnosti stratigrafického využití sedimentů. Ostatně i v jiných regionech Čech leží tardiglaciální a časně holocenní vrstvy v blízkosti současného povrchu, takže autochtonní pozici kulturních strat často postihly postdepoziční procesy, zvláště pak orba.

Význam projektu: Projekt zpřístupní dosud nevyhodnocené prameny k poznání předneolitického (především pozdně paleolitického a mezolitického, zřejmě méně mladopaleolitického a staršího) osídlení jižních Čech. Publikace archeologického materiálu, významně obohacená analýzou kamenných surovin, která při nedostatku ostatních typů pozůstatků poslouží vedle morfologické analýzy štípaných artefaktů jako hlavní prostředek ke zjišťování směrů, dosahu a frekvence kontaktů se sousedními regiony (tedy s oblastmi středočeskou, západomoravskou, hornorakouskou a bavorskou), podstatně konkretizuje dosavadní kusé představy o rozsahu a intenzitě předneolitického osídlení. V tom směru může být projekt chápán jako příspěvek k evropské integraci českého archeologického fondu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter