Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum
• Řešitel:
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.
• identifikační číslo:
PK01P04OPP005
• Rok realizace:
2001 - 2003
• Agentura:
MK ČR
• klíčová slova:
středověk raný - architektura - Čechy - Praha
 
 
 

Archeologický ústav AV ČR provádí na žádost primátora od roku 1966 výzkum NKP Vyšehrad. Jedním z klíčových úkolů byl výzkum kostela sv. Petra a Pavla, druhé hlavní baziliky přemyslovského státu. V r.1968 – 91 byl postupně odkryt půdorys ve složitých podmínkách hřbitova. V letech 1981 – 85 proveden výzkum v interiéru. Zjištěny dvě románské etapy stavby, první z doby založení (+- 1070) prvým českým králem Vratislavem II., druhá před rokem 1129. Románská trojlodní bazilika byla dvouchórová o rozměrech cca 53 x 17 m. Baptisterium před západním průčelím svědčí o staré liturgické praxi. V jižní lodi nalezen raně středověký sarkofág. Dále zjištěny dvě gotické etapy (počátek 14. století a po r. 1369). Sakrální komplex největší v předhusitské Praze dosáhl koncem 14.století 110 m. Provedena antropologická analýza (P.Stránská), rozbor osteologický (R.Kyselý) a fyzikální (L.Hrdlička). Cílem projektu je příprava publikace dlouholetého výzkumu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter