Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech
• Řešitel:
Mgr. Gabriela Blažková, PhD.
• identifikační číslo:
GA13-34374P
• Rok realizace:
2013-2015
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
postmedievální archeologie - Pražský Hrad - každodennost
 
 
 

Koncepce projektu vychází z rostoucího zájmu o postmedievální archeologii napříč Evropou.
Dosud vznikl na tomto poli v Českých zemích omezený počet studií, navíc mnohdy publikovaných v muzejních a regionálních, obtížně dostupných periodicích. Tyto studie tak neposkytují ucelenou představu o charakteru domácí raně novověké hmotné kultury. Cílem předkládaného projektu je souhrnné zveřejnění stěžejních nálezových souborů hmotné kultury postmedieválního období z Pražského hradu a na jejich základě pokusit se podchytit základní vývojové trendy české dobové keramiky a skla. Dalším cílem je snaha o začlenění domácí produkce do širšího středoevropského kontextu, včetně sledování přeshraničních obchodních kontaktů. Čistě archeologické metody budou doplněny přírodovědnými analýzami glazur s důrazem na porovnání chemického a mineralogického složení glazur domácí a zahraniční produkce. Nově provedené rešerše archivních pramenů přispějí k integrace archeologických poznatků do širšího konceptu historického vývoje Pražského hradu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter