Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy
• Řešitel:
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
• identifikační číslo:
DF13P01OVV014
• Rok realizace:
2013-2017
• Agentura:
MK ČR, program NAKI
• klíčová slova:
památka UNESCO - kulturní dědictví - archeologie - města - GIS - prostorová analýza - predikce
 
 
 

V rámci projektu je zorganizována v termínu 1.-3. června konference

ARCHEOLOGIE VE MĚSTĚ
Strategie, metodika, metody výzkumu,
prezentace a ochrany archeologických památek
ARCHAEOLOGY IN TOWNS AND CITIES
The strategies, methodology and methods of research,
presentation and protection of archaeological sites

program (Fuma 2016)

dvě ohlédnutí za konferencí: 1  Archaia Brno, o.p.s. 2 NPÚ ú.o.p v Praze

Projekt konsorcia řešitelů: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. – Národní památkový ústav UOP HMP. Cílem projektu je 1) vytvořit interaktivní informační systém archeologických pramenů Prahy (IIS_APP) v prostředí GIS. Jeho prostřednictvím pak zajistit 2) hospodárné nakládání s archeologickým fondem evropského významu a jeho využívání pro základní výzkum, památkovou péči, státní správu, územní rozvoj a plánování i pro prezentaci kulturního dědictví, 3) hospodárné nakládání a využívání existujících informačních systémů starších generací, jednoznačné propojení dat ve stávajících a obecněji zaměřených evidenčních a databázových systémech různých typů, obsahu a funkcí existujících v rámci archeologie ČR i mimo ni, 4) průběžnou on-line aktualizaci a revizi údajů nezbytnou pro urychlení toku informací a zkrácení doby mezi získáním dat a jejich zpřístupněním odborné i nejširší veřejnosti, 5) běžnou dostupnost širšího spektra dat a typů dokumentů (prostorová analýza dat, nové dílčí databázové soubory, bibliografické záznamy, dále obrazové a fulltextové dokumenty – fotodokumentace, pdf, prezentace výzkumů) a vytvořit 6) obecně využitelný strukturovaný systém vyvinutý v prostředí GIS pro evidenci, využití a prezentaci specifického typu archeologických pramenů jako speciální vrstvu v rámci aktuálně vytvářené Archeologické mapy ČR . Východiskem pro IIS-APP je Mapa archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace (Hrdlička 2005), která byla ve své době jako progresivní prvek s nečetnými obdobami v západní Evropě vytvářená v ARÚP od r. 1975. Ve své současné podobě neveřejné DB je zcela antikvována a bez grafického výstupu nemůže naplňovat svůj prvotní cíl. Současný projekt má ambice 1) umožnit její průběžnou aktualizaci a operativní využívání v prostředí moderních technologií, 2) zhodnotit její potenciál z hlediska dat a nástrojů jejich využívání v šíři, která v době jejího vzniku nebyla předjímatelná, 3) rozšířit její obsah o vybraná památkově chráněná území s archeologickým potenciálem mimo historické jádro Prahy.

Výstupy projektu a prezentace:

INTEGRATE INFORMATION SYSTEM OF PRAGUE ARCHAEOLOGICAL SOURCES: half-time  review, Cieszyn, Computer Applications in Archaeology Visegrad 2015 PDF

Archeologie Prahy na dosah – workshop pro odbornou nearcheologickou veřejnost, Praha, NPÚ ÚOP HMP, 27. 4. 2015:

PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY – VÝCHODISKA A KONCEPCE (PDF)

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY SYSTÉMU A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ (PDF)

ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKOVÁ PÉČE V PRAZE – NÁSTROJE, POSTUPY A INFORMACE PRO VEŘEJNOST (PDF)

workshop Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI, 2013-2017) na téma  Geografické informační systémy a prezentace archeologických pramenů (nejen v pražské archeologii) – 12. 11. 2015 (program PDF)

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter