Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
• Řešitel:
PhDr. Kuna Martin CSc., DSc.
• identifikační číslo:
DF12P01OVV003
• Rok realizace:
2012-2015
• Agentura:
MK ČR, program NAKI
• klíčová slova:
registrace terénních akcí, on-line sběr dat, databáze archeologických výzkumů a nálezů, prostorová identifikace archeologických dat, GIS, oborová bibliografie
 
 
 

Cílem projektu je vytvoření Archeologické mapy ČR (AMČR) – interaktivního systému správy informací o archeologickém dědictví na našem území. Řešení zahrnuje (1) realizaci on-line systému sběru dat od oprávněných organizací (včetně možnosti jejich prohlížení a editace), (2) sjednocení způsobu sběru dat pro obě základní české databáze se specifickým využitím (Archeologická databáze Čech, Státní archeologický seznam ČR) a (3) usměrnění toku informací v české archeologii, a to zejména vytvořením příslušných datových modelů a řešením návaznosti systému na registr zásahů (v dikci připravované novely Památkového zákona) a Digitální archiv ARÚP. K dalším úkolům projektu patří (4) revize podstatné části prostorových údajů a (5) prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti v kontextu topografické mapy a turistických údajů, a to formou archeologických průvodců územím Čech, resp. Moravy a Slezska. Systém AMČR souvisí se zákonnou rolí Archeologického ústavu AVČR a Národního památkového ústavu na poli archeologické památkové péče. Spojení pracovišť ARÚP a NPÚ dává ojedinělou šanci odstranit některé neefektivní aspekty paralelně vedených databází a vytvořit funkční systém archeologické památkové péče v době, kdy prochází legislativní úpravou. Nejen z tohoto důvodu se v delší časové perspektivě může AMČR stát významným integračním prvkem v oboru. Zároveň s tím bude vytvořen rozsáhlý korpus informací (zejména prostorových), jejichž samotná existence je bez systematického podchycení ohrožena (ztrátou informací, proměnami krajiny apod.). Naplnění systému daty bude v rámci projektu realizováno především na území Čech, avšak systém bude koncipován tak, aby byl plně kompatibilní se systémy na území Moravy a Slezska a mohl být připojením dat kdykoliv rozšířen na celou ČR.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter