Archeologie středověkých měst v českých zemích
• Řešitel:
PhDr. Jiří Doležel - ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.
• identifikační číslo:
GA404/01/0490
• Rok realizace:
2001 - 2003
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
středověk - město - Čechy - Morava
 
 
 

Vznik prvých institucionálních měst náleží k nejvýznamnějším změnám českých zemí ve 13. století. Toto téma je dlouhodobě studováno hned několika historickými vědními obory, mezi nimiž důležité místo připadá archeologii. Podstatu projektu tvoří problémová bilance dosavadních archeologických poznatků o počátcích měst na území České republiky, soustředěná na klíčové období konce 12. až počátku 14. věku. Prostřednictvím analýzy dostatečně širokého souboru reprezentativních lokalit chce projekt utřídit a ucelit stávající vědomosti, přispět ke srovnání výsledků z jednotlivých měst a vytvořit kvalitnější základnu pro formulaci dalších výzkumných programů. Výstup projektu, rukopis publikace zahrnující jak bilanční souhrn, tak katalog vybraných lokalit, by měl zároveň nabídnout východisko pro budoucí syntézu o archeologii měst v českých zemích a dalším vědním oborům usnadnit přístup k archeologickým poznatkům.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter