pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů - pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: vedoucí pracoviště Restaurátorské laboratoře
telefon: 266 009 450
e-mail: brezinovaarup.cas.cz
specializace: Specializuje se na problematiku textilní výroby a jejích dokladů v archeologických nálezech z období pravěku, raného a vrcholného středověku, provádí technologické analýzy dochovaných textilních fragmentů z archeologických výzkumů.


Projekty:
GA14-06451S Středověké textilní a barvířské technologie – archeometrie textilních nálezů
GAP405/12/2195 Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény
KJB800020901 Textilní fragmenty dochované na kovových předmětech z raně středověkých archeologických nálezů. Vyhledávání, zpracování, vyhodnocení a stanovení interpretačních možností


Publikace v prodeji:
978-80-7494-397-3; 978-80-7581-003-8 Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (editors): Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. NESAT XIII.
978-80-87365-91-5 Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského
Textilní laboratoř, součást Restaurátorských laboratoří.

Konference s tématikou archeologického textilu NESAT XIII Liberec 2017: www.nesat.org

 

Výběr z publikační činnosti:

 Kohout, D. – Březinová, H. 2015: An Assemblage of Medieval Archaeological Textiles from Prague: a Study of Current and Original Colours. In: Grömer, K., Pritchard, F. (eds.): Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era. NESAT XII. The North European Symposium of Archaeological Textiles, 21st – 24th May 2014 in Hallstatt, Austria. Archaeolingua Main Series 33. Budapest, str. 229-238. 

Březinová, H. 2015: Textilní obaly mincovního depotu. Textilie jako archeologický nález. Textilpackungen des Münzhortfundes. Textil als archäologischer Fund. In: Beránek, M. (ed.): Poklady Chebska. Schätze des Egerlandes. Cheb 2015.

Bravermanová, M. – Březinová, H. 2014: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách (Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin). Archaeologia historica 39, 2014, s. 299–313.

Březinová, H. — Přichystalová, R. 2014: Úvahy o textilní výrobě na Pohansku na základě analýzy nálezů textilních fragmentů a předmětů souvisejících se spřádáním a tkaním (An Examination of Textile Production at Pohansko on the Basis of an Analysis of Textile Fragments and Artefacts Connected with Spinning and Weaving). Památky archeologické CV, 2014, s. 155-214.

Březinová, H. 2014: Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany. In: Přichystalová, R. – Kalábek M. (eds.): Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany. Katalog. Brno, str. 191-197.

 Bravermanová, M. – Březinová, H. 2013: Textilie z hrobu biskupa Jana II. (… 1236)  katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica 38/13/2. Brno 2013, 643-652. ISSN 0231-5823

Březinová, H. 2013: Finds of textile fragments and evidence of textile production at a major excavation site of the Great Moravia in Mikulčice (South Moravia, Czech Republic). In: Banck-Burges, J. – Nübold, C (eds.): NESAT XI. The North European Symposium for Archaeological Textiles. Leidorf, str. 193-196. ISBN 978-3-86757-002-7.

Březinová, H. – Bravermanová, M. 2013: Research of Archaeological and Historical Textiles. In: TexSci 2013. 8th international conference Textile Science 2013. Liberec, str. 22. ISBN 978-80-7372-989-9.

Březinová, H. 2013: Odborný posudek textilního nálezu z archeologického výzkumu v areálu  centrální hasičské stanice HZS v Rokycanech, Komenského ulici (exkurz k článku Hána, J. – Militký, J. – Vařeka, P.: Poklad Pražských grošů Karla IV. A Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech). Numismatický sborník 27/1, 2012-2013, s. 92.

Březinová, H. 2012: Textilní fragmenty na kovových předmětech z archeologických výzkumů v Žalově u Prahy. In: Tomková, K.a kol.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Díl I. Praha 2012, str. 273-281, ISBN 978-80-87365-48-9 (německé resumé: Textilfragmente auf Mettallgegenständen aus der archäologischen Grabung in Žalov bei Prag).

Březinová, H. 2011: Textilfragmente vom Gräberfeld Kutná Hora – Karlov (okr. Kutná Hora/CZ). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 2011/58, s. 403-415.

Březinová, H. 2011: Fragments of textiles from AS38 and surrounding structures. In: Vymazalová, H. et al.: Abusir XXII. The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57-60). Praha, str. 163-168. ISBN 978-80-7308-389-2

Březinová, H.; Ernée, M. , Profantová, N., Březinová, H., Frána, J.,  Majer, A., Stránská, P. 2011: Pohřebiště únětické kultury v Klecanech, okr. Praha-východ. Archeologické rozhledy LXIII, Praha, s. 307-330.

Březinová, H.; Bravermanová, M., Urbanová, K. 2011: Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů. Zprávy památkové péče 71/2. Praha, s. 97-104.

Březinová, H. 2010: Klecany I. a II. Textil z pohřebišť. In: Profantová, N. a kol. 2010: Klecany. Raně středověká pohřebiště. 2. svazek. Praha, s. 29-34.

Březinová, H.; Urbanová-Poppová, K. 2010: Textile Remains on a Roman Bronze Vessel from Řepov (Czech Republic). In: Andersson Strand, A. – Gleba, M. – Mannering, U. – Munkholt, Ch. – Ringgaard, M. (eds.): North European Symposium for Archaeological Textiles X, Ancient Textiles Series vol. 5, Oxford,  s. 242-246.

Březinová, H. 2010: Textile fragments from the eastern group of mastaba, kapitola 4.7.5. In: M. Bárta – F. Coppens – H. Vymazalová (eds.):  Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33-35, and AS 50-53. Praha, s. 358–363

Březinová, H. 2010: Tablet-woven and Tabby-woven braids from the Czech late medieval archaeological findings. In: Fasciculi  Archaeologiae Historicae. From Studies into Ancient Textiles and Clothing. Fasciculus XXIII. ŁÓDŹ 2010, s. 47-51

Březinová, H.;  Urbanová, K. 2010: Experimentální zhotovení textilie v tkalcovské vazbě diamantový kepr. Živá archeologie – REA 11. Hradec Králové, s. 65-69.

Březinová, H.; Poppová Urbanová, K. 2009: Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova, Archeologické rozhledy LXI, Praha, s. 101 – 117.

Březinová, H.; Vykouková, J.; Fikrle, M.; Frána, J.; Králík, M.; Lutovský, M.; Samohýlová, A.; Smejtek, L. 2008 : Studie o unikátních náramcích ze starší doby bronzové. Sborník z Konference konzervátorů- restaurátorů, Brno, s. 86-93.

Březinová, H.  2007: Analýza textilních fragmentů dochovaných na předmětech z hrobu 2349 z Tišic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, s. 319-320.

Březinová, H. 2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 2. Praha – Brno.

Březinová, H.; Vykouková, J.; Fikrle, M.; Frána, J.; Králík, M.; Lutovský, M.; Samohýlová, A.; Smejtek, L. 2007: Náramky z Turska – Těšiny. Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách 11/1, Praha, s. 205-225.

Březinová, H.; Ernée, M. 2004: Rekonstrukce horizontálního tkalcovského stavu, Živá archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 5, Hradec Králové, 239-252.

Březinová, H. 2003: Nejstarší doklady textilní výroby a jejich experimentální ověření. Příspěvek k diskusi o prezentaci výsledků experimentů, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 4, Hradec Králové, 195-200.

Březinová, H.; Turek, J. 1999: Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu – archeologický výzkum v Lumbeho zahradě, Archeologické rozhledy LI, Praha, 653-687.

Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v 6.-12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, Památky archeologické LXXXVIII, Praha, s. 124-179.

Březinová, H. 1997: An Overwiew of Early Medieval Textile Production. in: Život v archeologii středověku, Praha, 85-87.

Březinová, H. 1996: Die Textilforschung in der Tschechischen Republik, Archaeological Textiles Newsletter 22, Trondheim, 11-14, 26-28.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter