Čulíková Věra

Detašované pracoviště Archeologického ústavu Praha
Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava
tel. +420 553 615 004

Na archeobotanickém pracovišti v Opavě (nyní detašované pracoviště ARÚ Praha) působí od r. 1977. V rámci studijního pobytu (1979 – 1982) a vědecké aspirantury (1982-1986) se zabývala archeobotanickými analýzami rostlinných makrozbytků z historického jádra města Mostu (viz kandidátská disertační práce „Rekonstrukce synantropní vegetace středověkého Mostu na základě makrozbytků z antropogenních uloženin“).

Determinaci rostlinných makrozbytků (karpologické, xylotomické, antrakologické analýzy) z pravěkých a především středověkých až raně novověkých archeologických lokalit na území Čech (Pražský hrad, Praha – Staré Město, Malá Strana, Čáslav, Libice nad Cidlinou, Vysoké Mýto, Beroun, Jaroměř, Česká Lípa, Český Dub, Bratronice, Lovosice, Stará Boleslav, Hrdlovka v SZ Čechách, Daliměřice aj., později i v rámci Moravy a Slezska – Brno, Opava, Šumperk), interpretaci nálezů a paleorekonstrukci rostlinné složky výživy, vegetačních poměrů a stavu životního prostředí se věnuje na tomto pracovišti doposud (s výjimkou 1990-1992 – poslankyně ČNR za OF).

V letech 1999-2001 řešitel grantu (GAČR) Archeobotanika středověké krajiny (rekonstrukce životního prostředí ve středověkých středních Čechách). Modelovou krajinou Pražská kotlina, údolní Niva středního Labe a Čáslavská kotlina.

 

Předávání vzorků:
formulář (excel, 16kB), pokyny (word, 32kB)

.

Kompletní bibliografie:

Čulíková V. (1975): Československé druhy rodu Leontodon, Ms. /dipl. práce/, depon. in: Knihovna katedry biologie rostlin přírod. fak. MU (dříve UJEP), Brno.

Čulíková V. (1977): Revize československých druhů rodu Leontodon L., Ms. /rigorózní práce/,  depon. in: Knihovna katedry biologie rostlin přírod. fak. MU (UJEP), Brno: 1-149.

Čulíková V. (1977): Colobium saxatile (Lam.) Holub v Piešťanech. – Zprávy ČSBS 12/2: 82.

Čulíková V. (1979): Roste Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Reichenb. v severozápadních Čechách?. – Zprávy ČSBS 14/1: 68-69.

Čulíková  V. (1981): Rostlinné zbytky ze středověkého Mostu. – Archeologické rozhledy 33: 649-675.

Čulíková V. (1983): Rostlinné makrozbytky z výzkumu studny 1/80 v Mostě. – Památky archeologické 74: 515-518.

Čulíková V. (1986): Rekonstrukce synantropní vegetace středověkého Mostu na základě makrozbytků z antropogenních uloženin, Ms. /kandidátská disertační práce/, depon. in: Knihovna Botanického ústavu AV ČR Průhonice:162 + 338.

Čulíková V. (1987): Zajímavý nález rostlinných makrozbytků ze středověké Prahy. – Archeologické rozhledy 39: 445-452.

Čulíková V. (1987): Synanthrope Vegetation aus der Mittelalterlichen Stadt Most. In: Černá, E. /ed./: Archäologische Rettungstätigkeit in den Braunkohlengebieten und die Problematik der siedlings-geschichtlichen Forschung (Symposium Most 1986), Prag 1987: 227-231.

Čulíková V. (1989): Nutzpflanzen aus der mittelalterlichen Stadt Most. In: Palaeoethnobotany and archaeology (International Work-Group for Palaeoethnobotany 8th Symposium Nitra-Nové Vozokany 1989). – Acta Interdisciplinaria Archaeologica VII: 81-89.

Čulíková V. (1993): RNDr. Emanuel Opravil, CSc. – 60 let. – Preslia 65: 171-181.

Čulíková V. (1994): Rekonstrukce synantropní vegetace středověkého města Mostu. In: Mediaevalia archaeologica bohemica 1993. – Památky archeologické – Supplementum 2: 181-204.

Čulíková V. (1994): Nález zbytku plodu muškátovníku vonného (Myristica fragrans Houtt.) v Berouně. – Archeologické rozhledy 96: 252-254.

Čulíková V. (1995): Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě. – Archaeologia historica 20: 615-619.

Čulíková V. (1995): Rekonstruktion der synanthropen Vegetation des mittelalterlichen Most. – Památky archeologické 86/1: 83-131.

Čulíková V. (1997): Rostlinné makrozbytky ze středověké České Lípy. In: Kubková J., Klápště J., Ježek M., Meduna P. & all. /eds./: Život v archeologii středověku: 130-139. PERE & Archeologický ústav AV ČR, Praha.

Čulíková V. (1997): Určení rostlinných makrozbytků z Jaroměře. – Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23: 113-114.

Čulíková V. (1998): Výsledky analýzy rostlinných makrozbytků z lokality Praha 1 – Malá

Strana, Tržiště čp. 259/III (Hartigovský palác). – Archaeologica Pragensia 14: 291-316.

Čulíková V. (1998): Rostlinné makrozbytky z raně středověkých sedimentů na III. nádvoří Pražského hradu . – Archaeologica Pragensia 14: 329-341.

Čulíková V. (1998): Emanuel Opravil již pětašedesátiletý. – Vlastivědné listy, Opava 24/2: 36.

Čulíková V. (1999): Rostlinné makrozbytky z objektu č. 126 na předhradí slovanského    hradiska v Libici nad Cidlinou. – Památky archeologické 90: 166-185.

Čulíková V. (1999): Rostlinné makrozbytky ze středověkého sídliště v Bratronicích (okr. Kladno). – Mediaevalia archaeologica 1. Praha – Wroclaw, p. 296-299, Archeologický ústav AV ČR Praha.

Čulíková V. (2000): Assortment of the Plants in the medieval Diet in Czech Countries (based on archaeobotanical Finds). – Acta Universitatis Carolinae medica 41/1-4: 105-118.

Čulíková V.  (2001): Rostlinné makrozbytky z lokality Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 258/III (Lichtenštejnský palác). In: Mediaevalia archaeologica 3. Pražský hrad a Malá  Strana, p. 137-166, Archeologický ústav AV ČR Praha.

Čulíková V. (2001): Rostlinné makrozbytky z pěti středověkých lokalit při obvodu centrální části Pražského hradu. In: Mediaevalia archaeologica 3. Pražský hrad a Malá Strana, p.

303-327, Archeologický ústav AV ČR Praha.

Čulíková V. (2002): Proměny životního prostředí v Mostě podle analýz rostlinných makrozbytků z archeologických situací. In: Klápště J. /ed./: Archeologie středověkého domu v Mostě (č. p. 226). – Mediaevalia archaeologica 4. Most 226, p. 136-157, Archeologický ústav AV ČR Praha.

Čulíková V. (2003): Rostlinné makrozbytky z raně středověkého hradu Stará Boleslav. In: Boháčová I. /ed./: Stará Boleslav, Přemyslovský hrad v raném středověku. – Mediaevalia archaeologica 5, Stará Boleslav, p. 367-379, Archeologický ústav AV ČR Praha.

Čulíková V. (2003): K sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc., Bibliografie RNDr. Emanuela Opravila, CSc. – Archeologické rozhledy 55/3: 636-649.

Čulíková V. (2003): RNDr. Emanuel Opravil, CSc. – 70 let. – Časopis Slez. Muzea (A), Opava, 52: 181-182.

Čulíková V. (2004): Archeobotanika v české archeologii na prahu 3. tisíciletí. – Archeologické rozhledy 56/3: 661-671.

Čulíková V. (2004): Půlstoletí ve službách archeologie (K sedmdesátinám archeobotanika RNDr. Emanuela Opravila, CSc.). In:  Hašek V., Nekuda R. & Ruttkay M. /ed./: Ve službách archeologie V /Sborník k sedmdesátinám Emanuela Opravila /, p. 6-8, Brno – Nitra.

Čulíková, V. (2005): Emanuel Opravil: Zur Umwelt des Burgwalls von Mikulčice und zur pflanzlichen Ehrnährungen Steiner bewohner (mit einem Exkurs zum burgwall Pohansko bei Břeclav), recenze. – Archeologické rozhledy 57/1: 11-13.

Čulíková, V. (2005): Rostlinné makrozbytky z raně středověké lokality Mostecká-Josefská ul. (Dřevěná cesta), Praha 1 – Malá Strana. – Archaeologica Pragensia 17: 137-169.

Čulíková V. (2005): RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005). – Preslia 77: 330-332.

Čulíková V. (2005): RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005). – Časopis Slez. Muzea (A), Opava, 54: 95-96.

Čulíková, V. (2005): RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005). – Archeologické rozhledy 57: 215-516.

Čulíková V. (2005): Za RNDr. Emanuelem Opravilem, CSc. – Vlastivědné listy, Opava 34/1: 42.

Čulíková V. (2006): Rostlinné makrozbytky z prostor raně středověkého opevnění v sondě 236 na jz. okraji předhradí v Libici nad Cidlinou. – Archeologické rozhledy 58/3: 527-539.

Čulíková V. (2006): Emanuel Opravil: Zur Umwelt des Burgwalls von Mikulčice und zur pflanzlichen Ernährung Steiner bewohner (mit einem Exkurs zum Burgwall Pohansko bei Břeclav). Studien zum Burgwall von Mikulčice IV. Ed. L. Poláček, ArÚ AV ČR Brno 2000. Archeologické rozhledy  LVIII, 193-194. Recenze.

Čulíková V. (2007): Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu líčidla amerického (Phytolacca americana L.) ve střední Evropě a o dalších druzích užitkových rostlin z Prahy -Hradčan. – Archeologické  rozhledy 59/2: 353-370.

Čulíková V. (2007): Interesting archaeobotanical Finds from archaeological situations dating from the Early Middle Agens up to the Early Modern Time from the cadastral area Praha 1 – Malá Strana, Hradčany (Prague – Lesser Town, Hradčany), 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, p. 128, Kraków.

Čulíková V. (2008): Rostlinné makrozbytky z pravěkých a raně středověkých antropogenních sedimentů  v Lovosicích. – Archeologické rozhledy 60/1: 61-74.

Čulíková V. (2008): Ovoce, koření a léčiva z raně novověké jímky hradčanského špitálu. – Archeologické rozhledy 60/2: 229-260.

Čulíková V. (2008): Rostlinné makrozbytky. In: Zápotocký M. &  Zápotocká M.: Kutná Hora – Denemark, Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000 – 2800 př. Kr.). – Památky archeologické, Supplementum 18: 255-264.

Čulíková V. (2008): Dřeviny z Prahy-Hostavic 2. In: Venclová, N. & kol.: Hutnický region Říčansko, p. 129-131, Praha.

Čulíková V. (2009): Macroremains of vegetal origin from the Early Modern fill of a town fortification moat (?) in Šumperk (North Moravia, Czech Republic). – Studies in Post-Medieval Archeology, Praha, 3: 161 – 194.

Čulíková V. (2009): Rostlinné makrozbytky z archeologického výzkumu středověké Opavy – Dolního náměstí v r. 2003. – Časopis Slez. Muzea (A), Opava, 58: 215-238.

Čulíková, V. (2010): Středověká údolní niva Vltavy v Praze na Malé Straně (Valdštejnská čp. 154/III, Kolovratský palác), Archeologické rozhledy 62, 72-116.

Čulíková V. (2010): Determinace dřevěných uhlíků. In: Oliva M.: Pravěké hornictví v Krumlovském lese, p. 401, Moravské Zemské Muzeum Brno.

Čulíková V. (2010): Rostlinné zbytky jedním z pramenů pro interpretaci čáslavského středověkého objektu, Forum urbes medii aevi VI, Brno -  v tisku

Čulíková V. (2011): Rostlinné makrozbytky z areálu kostela sv. Martina v Bohušově. In:  Kozák P.,  Prix D.,  Zezula M. &  kol.: Kostel sv. Martina v Bohušově, p. 271-278, Bohušov – Ostrava.

Čulíková V. (2011): Pepř, kmín, cibule, černucha a další nejen užitkové rostliny z pozdně středověkých odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě (archeologický výzkum v r. 2005). – Časopis Slez. Muzea (B), Opava, 60: v tisku.

Čulíková V. (2011): Onion, garlic and chives in the archaeological finds within the territory of the Czech Republic, Sborník k jubileu Jana Klápště, Praha, v tisku.

Spoluautor:

Klápště J., Čulíková V., Ježek M. & Kaplan M. (2000): Archeologický výzkum v Českém Dubě v roce 1996. – Archeologické rozhledy 52: 25-53.

Čulíková, V. & Jankovská, V. (2004): Výsledky karpologických  a pylových analýz z novověké    archeologické lokality Brno – nároží ulic Leitnerova a Jircháře (Blok 95a, vrstva s.j. 113), In: Hašek V., Nekuda R. &  Ruttkay M. /ed./: Ve službách archeologie V /Sborník k sedmdesátinám Emanuela Opravila /, p. 139-145, Brno – Nitra.

Zapletalová D.,  Čulíková V.,  Jankovská V.,  Lisá L. &  Rybníček M. (2005): Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii starého Brna. In: Hašek V.,  Nekuda R. &  Ruttkay M./eds./: Ve službách archeologie VI., Brno – Nitra: 267-271.

Čulíková V.,  Jankovská V. &  Meduna P.  (2008):  Rostlinné zbytky ze zaniklé středověké

osady na katastru Hrdlovka (severozápadní Čechy). – Bioarcheologie I, p. 331-382, Praha – České Budějovice.

Svoboda J., Čulíková V.,  Hladilová Š.,  Novák M.,  Nývltová – Fišáková M.,  Nývlt D. &  Zelinková M. (2008): Pavlov (okr. Břeclav). – Přehled výzkumů, Brno 49: 248-254.

Svoboda J., Králík M., Čulíková V., Hladilová Š., Novák M., Nývltová Fišáková M.,  Nývlt D.  &  Zelinková M. (2009): Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. – Antiquity, York, 83: 282-295.

Svoboda J.,  Novák M.,  Čulíková V.,  Kovanda J. &  Rozsková A. (2010): Pavlov (okr. Břeclav). – Přehled výzkumů, Brno, 51: 290-294.

Svoboda J., Bocheński M., Čulíková V., Dohnalová A., Hladilová Š, Hložek M., Horáček I., Ivanov M., Králík M., Novák M., Pryor A. J. E., Sázelová S., Stevens R. E., Wilczyński J. and Wojtal P. 2011: Paleolithic Hunting in Southern Moravan Landscape: The Case of Milovice IV, Czech Republic, Geoarchaeology: An International Journal, Vol. 26/6, 838-866.

 

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter