• Vedoucí výzkumu:
Nechvátal, B. - Štefan, I. - Varadzin, L.
• Spoluautoři:
-
• Číslo IDAV:
-
• typ akce:
záchranný archeologický výzkum
• Lokalita:
Praha - Vyšehrad
• klíčová slova:
Kultura: pravěk, středověk; Areál: sídliště; Aktivita: sídlení, fortifikace
• Rok realizace:
2003
 
 
 

V únoru 2003 proběhl záchranný archeologický výzkum v areálu starého purkrabství na Vyšehradě v souvislosti se stavebními úpravami stavby a jejího okolí. Dodnes stojící budova purkrabství se nachází jižně od chámu sv. Petra a Pavla, tedy v areálu středověkého knížecího a později královského okrsku, jenž byl kdysi z ostatní plochy hradiště vydělen fortifikací. Stavebně historický průzkum datuje počátky stavby do 1. pol. 14. století. V průběhu stavebních akcí byl odstraněn a dokumentován násep barokního opevnění za jižní stranou purkrabství. Během výzkumu byly otevřeny tři sondy (I a II v interiéru).

Cílem výzkumu bylo zjištění úrovně podloží a objasnění nárůstu historických terénů s důrazem na raný středověk. V sondě I byl zachycen půdní typ překrývající do podloží zahloubený žlábek, který tak datujeme do pravěkého období, i když neobsahoval žádný datovatelný materiál (za posouzení děkujeme J. Zavřelovi). V nadloží byl dokumentován sled mladohradištních vrstev in situ, porušených základem stavby. V sondě II byla pod novověkými navážkami v hloubce cca 80 cm zachycena neporušená původní středověká kamenná podlaha. Ta uzavírala uloženinu, kterou předběžně interpretujeme jako mladohradištní výplň objektu zahloubeného do podloží. Obsahovala bohatou kolekci keramiky a zvířecích kostí. Sonda III položená východně od purkrabství prokázala novověké snížení terénu pod úroveň podloží.

V rámci zpracování výzkumu budou vyhodnoceny mineralogické a archeobotanické vzorky.

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter