Hrdlička Ladislav

Projekty:
Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do první poloviny 12. století. – The Origins of Prague. Development of the Prague Agglomeration Till the first Half of the 12th Century. (1994-1996, GAČR 404/94/1007).

Podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace v měřítku 1:1000 – aktualizace a publikace textové části. – A detail map of archaeological trenches in the protected zone of the Prague historical centre, scale 1:1000 – current state and publication of the text part. (1997-1999, MK ČR KZ97P02OPP002).

Týnský dvůr a středověká Praha. – The Týn court and medieval Prague. (1997-1999, GAČR 404/97/0723).

Týnský dvůr a středověká Praha – edice. The Týn court and medieval Prague – edition (2003-2004, GA ČR 404/03/0371).

 

Výběr z publikační činnosti:
1996: O ksztaltowaniu sie terenu Starego Miasta w Pradze – Zur Gestaltung des Gebietes der Altstadt von Prag. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 44/1, 13-18.

1997a: K výpovědi stratigrafického vývoje Pražského hradu – Zur Aussagekraft der stratigraphischen Entwicklung der Prager Burg. Archeologické rozhledy 49, 649-662.

1997b: From spontaneous to controlled development of the land relief of the Old Town of Prague – Od spontánního vývoje k regulaci terénního reliéfu Starého Města pražského. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 246-252.

2000: Centrum raně středověké Prahy. In Wratislawia Antiqua 2. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa środkowa. Wrocław, 191-214

2001: Jak se měnila a rostla středověká Praha. In J. Kovanda et al.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha, 201-212.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter