Charvát Petr

Projekty

Beroun, záchranné předstihové výzkumy 1978-1988 – zpracování materiálu

Orientalia Bohemica – moderování činnosti pracovní skupiny pro sledování dálkových kontaktů českých zemí s neevropskými civilizacemi ve středověku

A montibus usque ad mare – styky českých zemí s Itálií, zvláště severní, v raném středověku (spolupráce s časopisem „CIVIS – Studi e testi“ vydávaným v Iridentu, Itálie)

.

Výběrová bibliografie od roku 2000

ČÁSTI MONOGRAFIÍ

1. Kapitoly „Evropa na přelomu věků“ (Europe in the transition of ages), „Čechy v krvavé lázni“ (Bohemia in a bloodbath) a „První křížová výprava“ (The first crusade). In: J. Rulf (ed.): Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontu věků. Praha: Lidové noviny 2000, 480 str., ISBN 80-7106-385-1, str. 15-25, 26-36 a 37-46.

2. A. Wieczorek, H. Hinz (edd.): Europas Mitte um 1000 – Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie Band 1. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag GmbH 2000, ISBN 3-8062-1544-8, str. 136-138: Der Handel zwischen West und Ost (s M. Bravermannovou, Vl. Novákem a K. Tomkovou), a

3. tamtéž str. 148-151: Gesandschaften, Pilgerfahrten und Reiseberichte.

4. A. Wieczorek, H. Hinz (edd.): Europas Mitte um 1000 – Katalog. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag GmbH 2000, ISBN 3-8062-1544-8, položka č. 04.03.28 na str. 117: Armring – Nový Knín, Bez. Příbram.

.

ODBORNÉ STUDIE V ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH

1. Bohemia, Moravia and the Long-Distance Trade in the 10th-11th centuries. “Quaestiones Medii Aevi Novae” vol. 5, Varšava 2000, 255-266.

2. Na počátku bylo slovo: České křesťanství do roku tisíc (In the beginning there was a word: Bohemian Christianity up to 1000 AD), in: “Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia” II, 1999, 7-32.

3. Kult krve Páně na Velké Moravě (Veneration of the Holy Blood in Great Moravia), in: “Marginalia Historica” IV, Praha a Litomyšl 2001, 63-72.

4. Die Verehrung des Heiligen Blutes im frühmittelalterlichen Mähren. “CIVIS – Studi e testi” 71, Anno XXIV, 2000, 79-87.

5. Svatý Vojtěch, daně a med: znovu o hydronymu Cidlina (Saint Adalbert, taxes and honey: On the Cidlina hydronym again). “Acta Onomastica” XL, 1999 (věnováno k 100. výročí narození PhDr. Jana Svobody, DrSc.),43-48.

6. Pohořelice na Moravě a spravedlivý Artá Viráz: Íránská mytologie na avarských pásových kováních? (The site of Pohořelice in Moravia and the venerable Ardha Viradh: Iranian mythology on Avar belt mounts?), in: L´. Obuchová (ed.), Svět živých a svět mrtvých, soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny “Náboženské směry v Asii / Religious trends in Asia”, Praha: Česká orientalistická společnost a Dar Ibn Rushd 2000, 128-137.

7. Matériel funéraire et identification ethnique en Boheme-Moravie, VIIe – Xe siecle, in: O. Dumoulin, F. Thelamon: Autour des Morts – Mémoire et Identité, Actes du Ve colloque international sur la sociabilité, Rouen, 19-21 novembre 1998, Rouen: Publications de l´Université de Rouen 2001, 321-335.

8. “Dejte mému synáčkovi loveckou trubku mou a kopí”: co vlastně odkázal umírající Břetislav II. svému dědici? (Give unto my son my hunting horn and spear: What did the dying Břetislav II bequeath to his inheritor?), in: “Acta historica et museologica Universitatis silesianae Opaviensis” – Sborník k 10. výročí ÚHM 5/2000, 167-169.

9. Eine frühmittelalterliche Doppelkirche in Mähren: Ihr Ursprung, Charakter und Deutung, “CIVIS – studi e testi” 74, Anno 25, 2001, 79-90.

10. Tilbes Höyük v provincii Sanliurfa, jihovýchodní Turecko (The site of Tilbes Höyük, Sanliurfa province, southeastern Turkey), in: I. Budil, P. Charvát (edd.), “Orientalia Antiqua Nova” – Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia, konaného v Plzni dne 9. února 2001, Plzeň: ZČU Plzeň 2001, 5-9.

11. Není vlnice jako vlnice, “Archeologické rozhledy” 53, 2001, 354-355.

12. J. G. Fuensanta, M. S. Rothman, P. Charvat, E. Bucak: Tilbeş Höyük salvage project excavation, in: T. C., Kültür Bakanligi, Anitlar ve Müzeler Müdürlügü, 23.Kazi Sonuçlari Toplantisi, 1. cilt, 28 Mayis – 01 Haziran 2001, Ankara 2002, 131-144.

13. J. G. Fuensanta, E. Bucak, P. Charvat: La Misión Arqueológica Espaňola en Turquía 2000, in: Revista de Arqueología del siglo XXI, aňo XXIII, No. 252, Madrid, 32-39.

14. M. Bartlová, P. Charvát: Z počátků křesťanství v českých zemích. Ikonografie románských tympanonů, “Umění” XLIX/5, 2001, 384-397.

15. J. G. Fuensanta, P. Charvat, E. Bucak: 2000 Salvage excavations at Surtepe, Tilbes and Tilvez (Birecik Dam), “Orient Express – Notes et Nouvelles d´Archéologie Orientale” 2002/3 – juillet, 74-76.

16. Funde italienischer Münzen in frühmittelalterlichen Mähren. “CIVIS – studi e testi” 76, Anno 26, 2002, 51-58.

17. J. G. Fuensanta, P. Charvat, E. Bucak: 2001 salvage survey and excavations at Surtepe, Tilbes and Tilvez (Birecik Dam), “Orient Express – Notes et Nouvelles d´Archéologie Orientale” 2002/4 – décembre, 100-103.

18. Franský kupec Samo a sásánovský zábor Arábie (Samo, the Frankish merchant, and the Sasanian conquest of Arabia), “Archeologické rozhledy” 54, 2002/4, 903-907.

19. J. Gil Fuensanta, P. Charvát, E. Bucak, M. A. Jimenez, P. Kvetina, F. Velimsky:2001 Surtepe Höyük Salvage Excavations Report, in T. C., Kültür Bakanligi, Anitlar ve Müzeler Müdürlügü, 24.Kazi Sonuçlari Toplantisi, 1. cilt, 27 – 31 Mayis 2002, Ankara 2003, 105-112.

20. J. Gil Fuensanta, P. Charvat, E. Bucak, R. M. Molina, M. A. Jimenez: 2001 Tilves and Tilvez Höyük Salvage Excavations Report, in T. C., Kültür Bakanligi, Anitlar ve Müzeler Müdürlügü, 24.Kazi Sonuçlari Toplantisi, 1. cilt, 27 – 31 Mayis 2002, Ankara 2003, 369-376.

21. J. Gil Fuensanta, E. Algorri, E. Bucak, P. Charvat: Trabajos de la Misión Arqueológica Espaňola en Turquía (VII): El proyecto Tilbes 2001, in ”Boletín de la Asociación Espaňola de Orientalistas” XXXVIII, 2002, Madrid 2002, 233-247.

22. Katalánci v Praze? K novým nálezům keramických importů z Týnského dvora (Catalonians in Prague? On new finds of imported pottery from the Týn enclosure of Prague), “Archaeologica Historica” 28, Brno a Opava 2003, 493-501.

23. Kameny mluví? K výskytu křišťálu a karneolu v raném středověku českých zemí (Can stones speak? On the occurrence of rock crystal and cornelian in the early medieval Czech lands, in Czech), in Ladislav Šmejda et Pavel Vařeka (edd.), Sedmdesát neustupných let (Sborník k sedmdesátým narozeninám Evžena Neustupného), Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 2003, 75-78.

24. “Better it is to go wide – go wide!” Hranice a její překračování ve středověkých Čechách – a nejen tam (Crossing the borders in medieval Bohemia – and elsewhere, in Czech), “Archaeologia Historica” 29, Brno a Bratislava 2004, 129-140.

25. De re publica, kaleidoskopická úvaha o státu a dějinách (De re publica, being A caleidoscopic-vision essay on the state in history, in Czech), in Jan Klápště, Eva Plešková, Josef Žemlička (edd.), Dějiny ve věku nejistot – Sborník u příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003, 87-95.

26. Das erste Auftreten von Elfenbein in frühmittelalterlichen Böhmen, “CIVIS – Studi e testi” Quaderno 80, Anno XXVII, 2003, 85-91.

27. Dona ferentes: Ratisbonne 845, la christianisation de la Boheme et l´archéologie, in Martin Aurell, Thomas Deswarte (edd.), Famille, violence et christianisation au Moyen Âge, Mélanges offerts a Michel Rouche, Paris: Presses de l´Université Paris-Sorbonne 2005 (ISBN 2-84050-360-3), 219-227.

28. Fliege hoch, du stolzer Adler: Eine orientalische Gemme aus frühmittelalterlichen Mähren, „CIVIS – studi e testi“ Anno XXIX, 2005, Quaderno 86, 105-114.

.

DROBNĚJŠÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE

1. Tilbes Höyük, Urfa province, SE Turkey. Panelová presentace (poster) na XLVI. mezinárodním kongresu Rencontre Assyriologique Internationale, Paříž, 10. – 13. 7. 2000.

2. Kutnohorský Sjezd českých archeologů a spolků? musejních (The Kutná-Hora Congress of Czech Archaeologists and museum associations). In: Čáslavský sborník – Sborník příspěvků přednesených na semináři u příležitosti 100 let od Palackého sjezdu českých archeologů a spolků muzejních. Čáslav: Městské muzeum v Čáslavi 2000, str. 3-5.

3. Pracovní skupina “Orientalia Bohemica” – Zpráva o činnosti v roce 2000, “Nový Orient” 1/2001, ročník 56, 33-34.

4. Pracovní skupina “Orientalia Bohemica” – Zpráva o činnosti v roce 2001, “Nový Orient” 1/2002, ročník 57, 33-35.

5. Česká archeologie 2001-2002, “Acta Onomastica” XLIII, Praha 2002, 184-186.
6. Pracovní skupina Orientalia Bohemica – Zpráva o činnosti za rok 2002, “Nový Orient” 1/2003, ročník 58, 46-48.

.

POPULARIZAČNÍ PRÁCE

1. Boleslav II., sjednotitel českého státu. Monografie vydaná v sérii „Velké postavy českých dějin“, sv. 4.Praha : Vyšehrad 2004. 198 stran, 35 černobílých a 8 barevných ilustrací, ISBN 80-7021-657-3.

.

PŘEKLADY

1. Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století – A Cistercian calendar of Bohemian origin of the first half of the 13th century, Praha: Koniasch Latin Press 2003, ISBN 80-85917-55-6, 162 str. Překlad textu monografie do angličtiny.

.

RECENZE A ANOTACE

1. recenze Vl. Liščák, Čína – Dobrodružství Hedvábné cesty. Po stopách styků Východ-Západ, Praha 2000. “Dějiny a současnost” 23, 1/2001, 58-59.

2. recenze Lisa Wolverton: Hastening toward Prague, Power and Society in the Medieval Czech Lands, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001 (406pp., ), in “Cahiers de la Civilisation Médiévale” vol. 47, fasc. 4, No. 188, 2004, 427-428.

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter