výzkum v prostorách budoucí Knihovny Václava Havla přináší první výsledky

Praha-Hradčany: V obdobích od dubna do srpna a října až počátku prosince letošního roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v objektu Loretánská čp. 108, Praha 1 – Hradčany, budoucí Knihovny Václava Havla. Záchranné archeologické práce navázaly na zjišťovací výzkum z roku 2011. Veškeré náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem financuje majitel objektu.

V první etapě se pozornost archeologického výzkumu soustředila na prostor nádvoří domu (cca 26 m2), které bylo prozkoumáno zhruba ze tří čtvrtin. Převážná většina objevených nálezových situací pocházela z období po výstavbě domu, tj. z konce16. století a mladší. Nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším nálezem z prostoru nádvoří byl objev liniového objektu o šířce 6–7 m a hloubce cca 4 m probíhající přibližně ze severovýchodního rohu nádvoří do jihozápadního. Objekt je antropogenního původu, vyhloubený do rostlého terénu. Součástí výplně objektu byly mimo jiné i splavené vrstvy raně středověkého hřbitovního horizontu s četnými nálezy lidských kostí v sekundární poloze provázené raně středověkou keramikou 11.–12. století a mincí Vratislava II. raženou v období 1086–1092. Lze jej předběžně interpretovat jako příkop, který mohl vzniknout a byl používán od pokročilého raného až vrcholného středověku až do raného novověku (2. polovina 13.–1. polovina 16. století).

Význam objevu liniového objektu spočívá především v rozsahu jeho zachování a skutečnosti, že se jedná o první zjištění tohoto druhu v prostoru Hradčan. Správná interpretace objektu přinese důležité informace pro historické poznání této oblasti. S vědomím důležitosti tohoto objevu došlo na základě doporučení archeologické obce a ve spolupráci se zástupci investora k úpravě původního stavebního projektu tak, aby část liniového objektu včetně jeho neporušeného zásypu zůstala zachována a zakonzervována v podobě revizních bloků.V úzké součinnosti s projektanty a statiky byl potvrzen rozsah sanace spodní stavby obnažené při realizaci záchranného archeologického průzkumu v místech, kde je třeba prioritně zabezpečit vlastní památkově chráněný objekt.

Druhým objektem zájmu záchranného archeologického výzkumu byly klenební zásypy v podlaží domu. V první fázi výzkumu proběhly na vybraných místech sondáže do klenebních zásypů a ve fázi druhé byly dokumentovány renesanční valené klenby a odhalené stavební konstrukce.

Vzhledem k významné poloze zkoumané plochy v rámci historického jádra Hradčan byl od samého začátku záchranného archeologického výzkumu kladen důraz na maximální možnou míru dokumentace nálezových situací a na interdisciplinární spolupráci. Postupně byly odebrány vzorky na pylovou a makrozbytkovou analýzu, mikromorfologii, magnetickou susceptibilitu, analýzy malt a byl zadán geologický posudek.

Terénní archeologické práce zabezpečování fáze rekonstrukce domu budou ukončeny na počátku prosince letošního roku. Následovat bude vyhodnocení archeologických nálezových situací. Ve spolupráci s restaurátory a stavebními historiky by měla začít příprava detailního aktualizovaného stavebně historického průzkumu domu.

Záchranný archeologický výzkum v Loretánské ul. čp. 108 potvrdil předpoklad, že na Hradčanech, tj. v bezprostřední blízkosti Pražského hradu, lze kdekoliv očekávat nálezy nemalé historické hodnoty.

Tisková zpráva byla publikována 30.11.2012, 09:43.

Obr. 1 Terénní práce v prostoru dvora Loretánská čp. 108 (foto ARUP)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter