průzkum středověké osídlení v okolí Radčického a Lomského potoka

Od poslední čtvrti roku 2011 probíhá v oblasti předpolí hnědouhelného lomu „Bílina“ na katastrálním území Libkovice u Mostu dlouhodobý výzkumný záměr ArÚ AV ČR v Praze a Severočeských Dolů ve spolupráci s dalšími organizacemi, kterými jsou Západočeská univerzita v Plzni, Národní muzeum, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě a Obec Mariánské Radčice. Do budoucna je předjednána spolupráce s dalšími partnery z Česka i ze zahraničí – její realizace bude zahájena v roce 2013.

Záměr bude realizován výhradně na území, které v blízké budoucnosti (cca do roku 2030) zasáhne těžba hnědého uhlí. Na místě výzkumných aktivit bude podle dosavadních plánů důlní společnosti okolo roku 2070 vytvořeno rozsáhlé jezero, které stopy povrchové těžby uhlí překryje. Plošný rozsah zkoumaného území dosahuje asi 6km2.

Dosavadní průběh archeologických prací na předpolí dolu Bílina se odehrával jen na úrovni plošného záchranného výzkumu na hraně těžby anebo v oblastech, kde probíhaly rozsáhlé demolice vysídlené zástavby (90. Léta v Libkovicích). Po masivní skrývce ornice byly v průběhu záchranného výzkumu standardně začištěny a prozkoumány zbytky archeologických objektů. Už sama povaha „záchranné“ archeologie je taková, že uvedenému přístupu nelze nic vytknout. Suma poznatků tímto výzkumem získaná je však minimalizována. Zejména proto, že není čas na důkladnější přípravu, plošné využití nedestruktivních metod ani kladení vědeckých otázek, které by měl výzkum řešit.

Hlavním cílem projektu je vědecky pojatý archeologický výzkum ve výrazném předstihu před zahájením velkoplošného záchranného výzkumu tak, aby se předem podařilo minimalizovat ztráty. Dílčí postupy se zaměřují na následující okruhy:

  1) Na jednom místě shromáždit veškerá archeologická, historická, geodetická, geologická a další data, která se týkají cílového prostoru a mají význam pro archeologické studium.
  2) Identifikace archeologických stop zaniklých středověkých vesnic Nesvětice a Volkéřov za použití všech dostupných nedestruktivních přístupů i komplexního archivního a leteckého průzkumu a v návaznosti na to cílený prostorově omezený destruktivní archeologický výzkum. Tento výzkum bude prováděn detailně, za použití všech dostupných metod a při odběru maximálního množství vzorků pro nejrůznější analýzy tak, aby se maximalizoval objem informací tímto výzkumem získaný. Neskromným cílem tohoto výzkumu je také nalezení některých nových přístupů, které by mohly být využity na dalších lokalitách.
  3) Významně se podílet na komplexním zpracování archeologických výzkumů (pouze středověk) z Libkovic u Mostu, prováděných zejména v 90.letech 20.století.
  4) Významně se podílet na komplexním zpracování archeologického výzkumu kostela a pohřebiště v Nesvěticích (80.léta 20.st.). Kosterní materiál bude podroben řadě analýz, včetně archeogenetické aj.
  5) Formulovat teze o vývoji a rozsahu středověkého osídlení v dané oblasti a ty průběžně ověřovat.

Samozřejmou součástí projektu bude průběžné zpracovávání publikačních výstupů, nálezových zpráv a ve spolupráci s partnery vybudování specializované muzejní expozice „Středověká archeologie na předpolí lomu Bílina“ v Mariánských Radčicích.

V průběhu roku 2012 byly shromážděny a analyzovány veškeré kartografické podklady (i historické mapy), za použití software AutoCAD kompletována digitální mapa stávajícího i historického terénu; byly shromážděny archiválie (naskenovány), týkající se archeologické činnosti v oblasti, počínaje nejstaršími doloženými nálezy z 80.let 19.st. Dále byl sestaven soupis movitých artefaktů ze sbírek regionálních muzeí i Národního muzea a převeden do podoby databáze. Díky spolupráci Severočeských dolů byla vytvořena nová mapa kvartérního pokryvu a zpracovány letecké snímky za posledních 25 let, přičemž v posledních 15 letech je oblast snímkována až 10 krát ročně. Realizované práce doplňují geofyzikální průzkum, provedený na více než pěti hektarech plochy, průzkum detektory kovů a povrchový sběr po orbě (ještě v roce 2011) v místech předpokládaných reliktů středověkých vsí. Všechny činnosti jsou zaměřovány geodeticky s přesností na 2cm. V dalším průběhu roku se bude pokračovat fotodokumentací archeologických nálezů z minulosti.

Zpráva byla vydána 24.08.2012

Obr. 1: Plocha území zamýšleného výzkumu

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter