archeologický výzkum v Praze 6 – Střešovicích v ulici U laboratoře

Praha/Střešovice: Výzkum vedený Archeologickým ústavem Praha byl vyvolán stavebním záměrem novostavby polyfunkčního domu Triangle. Jedná se o území dříve využívané jako zahrádkářská kolonie. Výzkum zde probíhal ve dvou etapách, zjišťovací na přelomu března a dubna 2012 a na něj pak navázal předstihový, který trval až do počátku července 2012.

Plocha se nachází mezi ulicemi Patočkovou, Střešovickou a U laboratoře. V minulosti byla z větší části vytěžena Strahovskou cihelnou, jediným novým terénním zjištěním v této části byl objev úvozové cesty, jež je zobrazena na mapách z 19. stol. Archeologické situace zůstaly zachovány pod vrstvou zahradního humusu v západní části, v pásu podél ulice U laboratoře. Dokladem nejstaršího osídlení jsou jámy – hliníky obsahující keramiku kultury s vypíchanou keramikou s ojedinělou příměsí moravské malované keramiky (5. tisíciletí př. n.l.). Kostrové pohřebiště únětické kultury z doby kolem roku 2000 př. n. l. bylo zničeno přirozeným snižováním terénu v důsledku eroze. Byl nalezen pouze zbytek jediného hrobu a několik druhotně uložených bronzových zlomků v mladších zásypech. Významným objevem jsou kostrové hroby z 10. stol., z nichž některé byly odkryty již Ivanem Borkovským v r. 1924, avšak nebyly nikdy publikovány. Mezi 49 hroby převažující orientace JZ-SV se vyskytovaly hroby s kamenným obložením, hroby s dřevěnými rakvemi, pohřby s železnými nožíky, esovitými záušnicemi, s karneolovými, jantarovými i kovovými korálky. Nejmladší zahloubené objekty jsou novověkého stáří.

Tisková zpráva byla publikována 17.07.2012, 09:48.

Obr. 1.: Střešovice, dokumentace nálezové situace (foto ARUP).
Obr. 2: Střešovice, archeologický výzkum (foto ARUP).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter