pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 387
e-mail: kunaarup.cas.cz
specializace: archeologická teorie a metoda, sídelní a krajinná archeologie, povrchový průzkum, databáze archeologických nalezišť, GIS, doba bronzová


Výzkumy:
- Tišice u Mělníka
- Roztoky u Prahy – přeložka silnice II/242


Projekty:
18-10747S Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové
- Korpus dokumentace českých hradišť
LM2015080 Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439 Archeologický informační systém – druhá generace (AIS-2)
Grant Agr. No. 313193 ARIADNE – Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking In Europe
Grant Agr. No. 2012-1399/001 ARCHES – Archaeological Resources in Cultural Heritage, a European Standard
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
GAP405/10/2289 Záhada raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Krajina, ekonomika a vzorce sídlištního chování
GA404/07/0989 Archeologie mizející krajiny. Nedestruktivní archeologický výzkum území povrchových dolů Tušimice
1ET200020405 Digitální archiv české archeologie (v rámci programu „Informační společnost“ )
IAA8002303 Výpověď sídlištního odpadu. Funkční a behaviorální analýza obytného areálu doby bronzové
PK01P04OPP011 Pravěké hradiště Plešivec. Metody dokumentace lokalit ohrožených nelegálním užíváním detektorů kovů
- The Cultural Landscape of Prácheňsko
IBS8002001 Archeologický potenciál Čech: riziko archeologického výzkumu
IAA9002603 Struktura a dynamika pravěkého osídlení
IAA90252 Krajina a sídla – vývoj osídlení v kontextu krajinných zón středních Čech od mezolitu do novověku


Publikace v prodeji:
978-80-87365-50-2 Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu
978-80-86124-75-9 Archeologie pravěkých Čech – Svazek 1: Kuna, Martin (ed.) et al.: Pravěký svět a jeho poznání
V ARÚ Praha pracoval v letech 1980-1985 a od 1990 pracuje dosud. Vedoucí Oddělení informačních zdrojů, v letech 2005-2013 zástupce ředitele ARÚ.
Dříve pracoval: Středočeské muzeum v Roztokách (1979); Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (1985); Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (1986-1990).

:.

Specializace: archeologická teorie a metoda, sídelní a krajinná archeologie, povrchový průzkum a nedestruktivní archeologie, databáze archeologických nalezišť, GIS, doba bronzová.

:.

Výběr dalších aktivit:
The Cultural Triangle Project, Srí Lanka (1984). Konzultant projektu UNESCO při výzkumu buddhistických klášterů v Anuradhapuře (s J. Bouzkem, J. Břeněm a P. Charvátem; viz Kuna, M., Památky archeologické 78, 1987, 5-66).
Archeologická databáze Čech (od r. 1991 průběžně). Dlouhodobý program budování výzkumné infrastruktury. Vedoucí projektu, autor databázového systému databáze. K tématu bylo zaměřeno několik grantových projektů. Od r. 2016 dojde k postupnému přechodu k systému Archeologická mapa ČR.

:.

Terénní archeologický výzkum v Roztokách (1980-1984, 2006-2010). Viz Roztoky u Prahy – přeložka silnice II/242

:.

Člen Výboru Evropského archeologického konsilia (2006-2012).
Člen redakční rady Památek archeologických, Oborové rady doktorského studia archeologie ZČU v Plzni, předseda Komise pro udělování titulu doktor věd v oboru archeologie.

:.

Publikace:
Martin Kuna na Academia.edu (https://cas-cz.academia.edu/MartinKuna)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter