• Autor:
Trefný, Martin - Jiráň, Luboš a kol.
• ISBN:
978-80-87365-38-0, 978-80-86924-17-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Podřipské muzeum
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
145 s.
• Jazyk publikace:
česky a německy


Publikace přináší vyhodnocení výsledků terénního výzkumu jedné z nejvýznamnějších žárových nekropolí lužické kultury v severozápadních Čechách, který prováděl v Chodounech s delšími či kratšími přestávkami v letech 1958 – 1973 Jiří Hrala, ale k jehož komplexnímu zpracování se již nedostal. Práce obsahuje katalogový soupis všech zkoumaných hrobových celků s vyobrazením relevantních nálezových situací a signifikantního hrobového inventáře. Za účelem detailního chronologického zařazení nalezených hrobových celků je velká pozornost věnována typologickému a chronologickému rozboru jednotlivých kategorií artefaktů. Sledována je i podoba hrobů z hlediska konstrukce hrobové jámy, četnosti hrobové výbavy nebo způsobu uložení pozůstatků pohřbených jedinců. Diskutovány jsou i další lokality lužické kultury v nejbližším okolí chodounského pohřebiště, zejména z ohledem na jejich potenciální vztahu k němu. Doplněno je také antropologické zhodnocení pozůstatků pohřbených jedinců a výsledky dalších přírodovědných analýz. Jako poctu Jiřímu Hralovi zařazují autoři publikace do jejího úvodu kapitolu věnovanou životní vědecké dráze tohoto významného badatele.

Ke stažení: obsah (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
180,- Kč