pokračování archeologického výzkumu při stavbě tunelu Blanka ohroženo

Praha: Archeologický výzkum v rámci výstavby tunelu Blanka probíhá již od roku 2008. Za tu dobu přinesl významné poznatky z dějin Prahy, zejména jejich nejstaršího období – paleolitu, raného středověku a raného novověku. Po celou dobu byl ale výzkum doprovázen neshodami mezi investorem a orgány památkové péče, zejména Archeologickým ústavem v Praze. Investor opakovaně není ochoten dodržovat řádné zajištění záchranného archeologického výzkumu a není ochoten výzkum hradit, ačkoli mu to ukládá zákon.

Od roku 2008 až do léta 2011 byl výzkum prováděn na základě dohod mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. a Odborem městského investora MHMP. Již v této době byly velké problémy s úhradou finančních nákladů, ale až do srpna 2011 platby, byť se zpožděním, probíhaly. Poté pokračovaly práce na základě změněného harmonogramu ve stavební jámě na křižovatce na Prašném mostě s tím, že dokončení zemních prací bylo plánováno na prosinec roku 2011. Postup archeologických prací byl organizován tak, aby byl termín dodržen. Bylo přislíbeno, že smluvní a finanční zajištění bude vyřešeno během těchto prací. Zemní práce ve stavební jámě na Prašném mostě byly ukončeny 9. prosince 2011 a Archeologický ústav dodržel všechna ujednání ze září 2011. Snaha dosáhnout dohody a proplacení vzniklých nákladů se však nesetkává s úspěchem.

Situace, kdy je Archeologický ústav vyzýván, aby pokračoval v záchranném archeologickém výzkumu bez smluvního zajištění, se opakovala na jaře při výstavbě podchodu na Hradčanské a nyní znova při zemních pracích na Prašném mostě. Zejména na Prašném mostě hrozí zničení zatím nezkoumaných částí významného raně středověkého pohřebiště objeveného a zveřejněného v roce 2011.
V současné situaci tak archeologové nemohou bez smluvního a finančního zajištění dále zachraňovat ohrožené archeologické dědictví, jak to přikazuje zákon. Naopak dalším pokračováním stavby bez archeologického výzkumu, a tím i nekontrolovaným ničením neprozkoumaných archeologických památek by mohlo dojít ke spáchání trestných činů.

Tisková zpráva byla vydána 10.07.2012, 08:18.

Obr. 1: Celkový pohled na plochu výzkumu, výkopová sezóna 2011 (foto ARU Praha).
Obr. 2: Dokumentace v terénu, výkopová sezóna 2011 (foto ARU Praha).
Obr. 3: Dětské hroby č. 68 a 69, výkopová sezóna 2011 (foto ARU Praha).
Obr. 4: Záběr z výzkumu, výkopová sezóna 2011 (foto ARU Praha).
Obr. 5: Dejvice – profil náspu tř. Milady Horákové – odběr vzorků spraší pro datování luminiscenční metodou, výkopová sezóna 2009 (foto ARU Praha).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter