Likovský Jakub

V rámci oboru antropologie se zabývá především palepatologií: identifikací známek nemocí, zranění či záměrných zásahů na kostře, případně mumiích, nebo náhodným zobrazením chorobných stavů ve výtvarném umění, problematikou zdravotního stavu pravěkých a historických populací; ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti využívá i moderních klinických diagnostických metod. Externě přednáší na Přírodovědecké fakultě a na Filozofické fakultě UK Praha, v oboru antropologie vede diplomanty a doktorandy.

 

 

 

Další projekty:

2009: Causes et l’impacts des crises de mortalité dans l’approche biologique des populations humaines de la période historique en Europe (paléobiologie, paleopathologie et paléomicrobiologie), PAI-Barrande MEB020936, spoluřešitel.

2007-2008: Contributions à la connaissance des populations européennes du Haut Moyen Àge à l’époque moderne. ECO-NET No. 16368PB, spoluřešitel.

2004-2006: Využití nových metod digitální analýzy obrazu v osteologii. GAUK 270/2004/B-BIO/PrF, spoluřešitel.

 

Publikace:

Brzobohatá, H., Šumberová, R., Likovský, J. 2015: Pohřby jedinců s postižením pohybového aparátu na pohřebišti kultury zvoncovitých pohárů v Kolíně, střední Čechy. Archeologické rozhledy 67: 193-212.

Donoghue, H. D., Taylor, G. M., Marcsik, A., Molnár, E., Pálfi, G., Pap, I., Teschler-Nicola, M., Pinhasi, R., Erdal, Y. S., Velemínsky, P., Likovsky, J., Belcastro, M. G., Mariotti, V., Riga, A., Rubini, M.,  Zaio, P., Besra, G. S., Lee O. Y. C., Wu, H. H. T., Minnikin, D. E., Bull, I. D., O’Grady, J., Spigelman, M. 2015: A migration-driven model for the historical spread of leprosy in medieval Eastern and Central Europe. Infection, Genetics and Evolution 31: 250-256.

Valentová, J., Šumberová, R., Brzobohatá, H., Likovský, J. 2014: Nemocný, zraněný a sám. Ojedinělý mladolaténský kostrový hrob z Kolína. In: Čižmářová, J. et al. (eds.) Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, Moravské zemské muzeum: 595-613.

Malyková, D., Likovský, J., Velemínský, P., Čech, P. 2014: Společný hrob dvou mužů se stopami smrtelných zranění ze Žatce. Archeologie ve středních Čechách 18: 883-900.

Beran-Cimbůrková, P., Likovský, J. 2014: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z laténských hrobů z Baště, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 18: 767-771.

Velemínský, P., Likovský, J. 2013: Lidské kosterní pozůstatky z mohylového pohřebiště ve Stěbořicích. In: Kouřil, P., Tymonová, M. (eds.): Slovanský mohylník ve Stěbořicích u Opavy. Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i, Brno: 223-271.

Stránská, P., Dobisíková, M., Likovský, J., Velemínský, P. 2013: Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic / Palaeodemographic and biological characteristics of the Prague-Lahovice population. In: Krumphanzlová, Z. et al.: Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích. Muzeum hlavního města Prahy, Praha: 34-53, 68-73, 77-78.

Likovský, J., Dobisíková, M., Stránská, P., Hrádková, A., Kudrnová, Š., Velemínský, P. 2013: Zdravotní stav raně středověké populační skupiny z Prahy-Lahovic / The state of health of the early medieval population group from Prague-Lahovice. In: Krumphanzlová, Z. et al.: Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích. Muzeum hlavního města Prahy, Praha: 54-67, 73-76, 77-78.

Dobeš, M., Limburský, P., Brnić, Ž., Likovský, J., Popelka, M., Kyselý, R., Hlaváč, J. 2013: Popis objektů a nálezu. In: Dobeš, M., Limburský, P. reds.: Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Archeologické studijní materiály 22: 15-81.

Brzobohatá, H. – Likovský, J. 2012: O lidech. In: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Praha: 59-66.

Maxová, E., Velemínský, P., Likovský, J. 2011: Anthropologische Charakteristik und morphologische Ähnlichkeit der Individuen aus dem Gräberfeld Kutná Hora-Karlov (okr. Kutná Hora/CZ). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmseums 58: 417-465.

Dobeš, M., Kostka, M., Likovský, J. 2011: Pohřebiště mladšího stupně kultury nálevkovitých pohárů v Praze – Bubenči a Dejvicích. Archeologie ve středních Čechách 15 (1): 139-162.

Likovský, J. 2010: Pohřebiště Klecany I a II z pohledu paleopatologie. In: Profantová et al.: Klecany. Raně středověká pohřebiště. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Praha: 21-23.

Likovský, J., Malyková, D., Brzobohatá, H., Stránská, P. 2010: Causation and methods of skull trepanation in the past from the point of wiew of the latest findings from the Czech territory. Anthropologie 48: 19-32.

Likovský, J., Stránská, P. 2010: Problematika demografie a hodnocení zdravotního stavu středověkých populací. Živá Archeologie – REA 11: 84-86.

Likovský, J., Velemínský, P. 2010: Antropologická charakteristika a morfologická variabilita populační skupiny z raně středověkého pohřebiště v areálu oppida Závist. Archeologie ve středních Čechách 14: 807-828.

Limburský, P., Likovský, J., Velemínský, P., Fleková, K. 2010: Kostrové pohřebiště vinařické skupiny ve Vlíněvsi, okres Mělník. Stěhování národů – populační skupina a vykrádání hrobů. Památky archeologické 101: 111-168.

Stránská, P., Dobisíková, M., Likovský, J., Velemínský, P. 2010: Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny. Archeologia historica 35: 141-157.

Veleminsky, P., Likovsky, J., Bruzek, J., Veleminska, J., Sefcakova, A., Thurzo, M., Lefebvre, A., Polacek, L., Dobisikova, M. 2010: The Biological Diversity of the Early Medieval European Population in Light of Non-Metric Traits: Frankish Empire versus Great Moravia Empire. American Journal of Physical Anthropologists, 74. Annual Meeting Issue, Suppl. 50: 234.

Likovsky, J., Veleminsky, P., Veleminska, J., Bruzek, J., Thurzo, M., Sefcakova, A., Polacek, L., Lefebvre, A. 2010: Frequency of Long Bones Fractures in Early Medieval European Populations: Frankish Empire vs. Great Moravian Empire. American Journal of Physical Anthropologists, 74. Annual Meeting Issue, Suppl. 50: 154.

Pecinovská, M., Likovský, J. 2010: Archeologické drobnosti z Kouřimi. Archeologie ve středních Čechách 14: 433-440.

Blajerová, M., Stránská, P., Likovský, J. 2010: Skelet muže ze Sv. Jana pod Skalou. In: Dvořáčková-Malá et al. (eds.): Za zdmi kláštera. Cisterciáci v českých dějinách. Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice: 123-126.

Šefčáková, A., Thurzo, M., Likovský, J., Brůžek, J., Castex, D. 2009: Langobardské pohrebisko z obdobia sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach (Slovenská republika): základná antropologicko-demografická charakteristika. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci Bratislava, 55: 83-124.

Velemínský, P., Dobisiková, M. , Stránská, P.,  Trefný, P., Likovský, J. 2009: The Health Status of the Early Medieval Population of Greater Moravia in relation to social and economic structures.  In: Smrčka, V., Walker , P. L. (Eds.): Social History and Anthropology. Acta Universitatis Carolinae, Medica,: 91-101.

Havelková-Zítková, P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J. 2009: Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). In: Smrčka V., Walker P.L. (Eds.): Social History and Anthropology. Acta Universitatis Carolinae, Medica, 2009: 103-109.

Likovský, J. 2009: Příklady použití ultratenkého endoskopu v nemedicínských oborech. In: Jungwirthová, A., Jungwirth, J. et al.: Transnazální gastroskopie. Solen, Olomouc: 97-98.

Smrčka, V., Mařík I., Svenssonová, M., Likovský J. 2009: Legg-Calvé-Perthes disease in Czech archaeological material. Clinical Orthopaedics and Related Research 476 (1): 293-297.

Likovský, J. 2008: Možnosti hodnocení frekvence zlomenin pohybového aparátu. Sborník přednášek ze 4. Memoriálu J. Matiegky a J. Malého: 22-24.

Likovský, J., Kyselý, R. 2008: Lidské a zvířecí kosterní pozůstatky z objektů kultury nálevkovitých pohárů ze Siřemi (okres Louny). Archeologie ve středních Čechách 12: 131-134.

Likovský, J., Velemínský, P., Poláček, L., Velemínská, J. 2008: Zranění pohybového aparátu u velkomoravské populace z mikulčického hradu (Česká republika). In: Wrześinski, J. (ed.): Funeralia Lednickie – spotkanie 10: Epidemie, kleşki, wojny: 357-362.

Likovský, J., Velemínský, P., Zikán, V. 2008: Proximal femur bone density of the Great Moravian population from Mikulčice evaluated by Dual-Energy X-ray absorptiometry. Studien zum Burgwall von Mikulčice 8: 223-234.

Likovský, J., Velemínský, P., Poláček, L., Velemínská, J. 2008: Frequency of fractures of the locomotor apparatus at the burial sites in the area of the castle in Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 8: 235-263.

Havelková, P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J. 2008: Harris lines in the non-adult Great Moravian population from Mikučice – the comparison of inhabitants of the castle and sub-castle area. Studien zum Burgwall von Mikulčice 8: 209-222.

Limburský, P., Likovský, J., Fleková, K., Velemínský, P. 2008: Zachovalost antropologického materiálu jako nepřímý doklad rituálních praktik na pohřebišti stěhování národů ve Vlíněvsi, okr. Mělník. Acta archaeologica Opaviensia 3: 117-126.

Likovský, J. 2007: Vývoj zdravotního stavu. In: Kuna, M. (ed): Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, Praha: 75-78.

Dobisíková, M., Hložek, J., Likovský, J. 2007: Sídliště mladší doby bronzové na katastru obce Tuchoměřice, okr. Praha-západ. In: Salaš, M., Šabatová, K. (eds.): Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6.10.2006, Brno: 281-303.

Likovský, J. 2006: Výpověď paleopatologických nálezů. Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností. 44/114 (3-4): 229-235.

Likovský, J., Velemínský, P. 2006: Lidské kostrové pozůstatky z popraviště ve Vodňanech. Archeologické rozhledy 58: 810-812.

Likovský, J., Stloukal, M. 2006: Unique paleopathological findings in colletction of skeletal remains of the monks from the Kladruby Monastery. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 175 (1-2): 61-76

Likovský, J., Urbanová, M., Hájek, M., Černý, V., Čech, P. 2006: Two cases of leprosy from Žatec (Bohemia), dated to the turn of the 12th century and confirmed by DNA analysis for Mycobacterium leprae. Journal of Archaeological Science 33: 1276-1283.

Likovský, J., Stránská, P., Velemínský, P. 2005: An Assortment of Palaeopathological Findings from the Anthropological Collection of the Institute of Archaeology in Prague in Funds of National Museum. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 61 (3-4): 81-140.

Stránská, P., Likovský, J., Velemínská, J. 2005: State of dental health and selected pathological conditions in the recent skulls from the Pachner’s collection. Slov. antropol. 8 (2): 127-136.

Velemínský, P., Likovský, J., Trefný, P., Dobisíková, M., Velemínská, J., Poláček, L., Hanáková, H. 2005: Anthropologische Analyse der grossmährischen Gräberfeldes Kostelisko im Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Demographie, Spuren nicht spezifischer physiologischer und physicher Belastungen an den skeleten, Gesundheitszustand. Studien zum Burgwall von Mikulčice 6: 539-633.

Velemínský, P., Dobisíková, M., Stránská, P., Likovský, J., Zikán, V., Stloukal, M., Zítková, P., Žaloudková, M., Fialová, L., Poláček, L. 2005: Locomotory Apparatus and Health Status of the Early Medieval Population in Great Moravia (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropologists, 74th. Annual Meeting Issue, Suppl. 40: 212-213.

Likovský, J., Malyková, D. 2004: Trepanace lebky z únětického dvojhrobu v Praze – Jelení ulici a její srovnání s nálezy trepanací shodného datování z území Čech. Archeologické rozhledy 56: 841-849.

Zítková, P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J. 2004: The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná 173 (1-4): 145-156.

Likovský, J., Drda, P. 2003: Epidurální krvácení na lebce z brány A oppida Závist. Archeologické rozhledy 55: 285-296.

Blajerová, M., Likovský, J. 2003: Kostrové pozůstatky z období stěhování národů z Klučova. Archeologie ve středních Čechách 7: 461-474.

Dobisíková, M., Velemínský, P., Pleinerová, I., Likovský, J. 2003: Mass Pit Graves from Knoviz Culture (Hostivice-Palouky, Czech Republic). Slovenská antrópologia 6 (1): 19-25.

Velemínský, P., Dobisíková, M., Stránská, P., Trefný, P., Likovský, J. 2003: Social and Economic Structures and Health Status of the Early Medieval Population from Greater Moravia. American Journal of Physical Anthropologists, Annual Meeting Issue, suppl. 36: 214-215.

Zítková, P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J. 2003: Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice. International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Universita Karlova, Praha: 234.

Blajerová, M., Likovský, J. 2002: Slovanské kostrové nálezy z Lochovic. Archeologie ve středních Čechách 6: 517-525.

Brůžek, J., Likovský, J., Černý, V. 2002: Současné metody biologické antropologie a jejich využití při hodnocení kostry přisuzované českému knížeti Spytihněvu I. Archeologické rozhledy 54: 439-456.

Stránská, P., Velemínský, P., Likovský, J., Velemínská, J. 2002: The Great Moravian cemetery at Josefov. Basic anthropological characteristics, possible expressions of physiological and physical loads, state of health. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná 171 (1-4): 131-175.

Strouhal, E., Horáčková, L., Likovský, J., Vargová, L., Daneš, J. 2002: Traces of leprosy from Czech Kingdom. In: The past and present of leprosy: archaeological, historical, palaeopathological and clinical approaches. Roberts, Ch. (ed.). Archaeopress, Oxford: 227-236.

Velemínský, P., Dobisiková, M., Stránská, P., Trefný, P., Likovský, J., Veleminská, J. 2002: Epidemiological characterization Great Moravian population in connection with social and economic structure. 13th Congress of the European Anthropological Association. Zagreb. Croatia. 30 August – 03 September 2002. Collegium antropologicum 26 (58): 167. (Abstract).

Likovský, J. 2001: Zobrazení nemocí a zranění v české malbě pozdní gotiky a renesance. Dějiny věd a techniky 34 (1): 1-7.

Likovský, J., Strouhal, E. 2001: Post-traumatically deformed fingers of a hand on the painting „Resurrection“ from the Čáslav panel. Anthropologie 39 (1): 85-86.

Likovský, J., Strouhal, E. 2000: Palaeopathological analysis of the painting Christ among the doctors by Hieronymus Bosch – copy from Opočno (Czech Republic). Journal of Paleopathology 12 (2): 5-11.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter